Absolutorium dla Samorządu

Podczas poniedziałkowej (29. 06. 2020 r.) sesji Sejmiku radni udzieli Zarządowi Województwa Wielkopolskiego absolutorium z wykonania budżetu województwa w 2019 roku. „Za” było 25 radnych, 8 radnych głosowało przeciw, nikt się nie wstrzymał. Głosowanie poprzedziła debata nad raportem o stanie województwa i udzielenie wotum zaufania Zarządowi.

Marszałek Marek Woźniak podkreślił „Mamy satysfakcję z dobrze wykonanego budżetu za ubiegły rok. I dobrze ocenionego przez Regionalną Izbę Obrachunkową. To dobrze zainwestowane w rozwój Wielkopolski pieniądze! To także ostatni przewidywalny budżet, w warunkach dość stabilnej sytuacji. Jaki będzie następny, czas pokaże”.

Budżet Wielkopolski w 2019 roku to dochody w wysokości 1.548.874.151,99 zł i przychody na poziomie 169.386.401,08 zł. Wydatki osiągnęły 1.577.343.407,27 zł, natomiast rozchody to 30.000.000,00 zł. Na dochody budżetu województwa w 55% składają się wpływy z podatków PI i CIT. W 33% są to dotacje celowe, resztę stanowi subwencja ogólna i pozostałe dochody.
W strukturze wydatków najwięcej środków przeznaczonych zostało na transport i komunikację – 47,5% (749,6 mln zł), ochrona zdrowia i pomoc społeczna to 18,3% (289,0 mln zł), wydatki na kulturę stanowią 9,6% (150,6 mln zł), a na oświatę 7,4% (116,1 mln zł).

Zeszłoroczne wydatki majątkowe w ramach krajowych pasażerskich przewozów kolejowych wyniosły 174,4 mln zł. W ramach tej kwoty zakupiliśmy m.in. 7 sztuk nowych pięcioczłonowych EZT (166,6 mln zł). Drogowe wydatki majątkowe to 163,3 mln zł. Wśród inwestycji znajdują się: rozbudowa drogi nr 123 (na odc. od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska (19,4 mln zł), rozbudowa drogi nr 194 na odc. Wyrzysk – Osiek nad Notecią (17,0 mln zł), a także budowa obwodnicy Gostynia 14,4 mln zł.

Wydatki majątkowe w ochronie zdrowia to 185,9 mln zł. W ubiegłym roku zakończono inwestycje w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, obejmujące przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce (7,0 mln zł). Zrealizowano Zakup sprzętu medycznego i mebli medycznych dla Ośrodka Radioterapii w Pile (7,0 mln zł) oraz Modernizację pomieszczeń Zakładu Radiologii 4,7 mln zł. Wśród większych inwestycji w trakcie realizacji znajdują się: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu (79,1 mln zł), Wyposażenie środowisk informatycznych – Elektroniczna Dokumentacja (31,3 mln zł); Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (9,5 mln zł) oraz Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (6,1 mln zł).

W zakresie kultury zeszłoroczne wydatki majątkowe to 21,8 mln zł, w tym: Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury Oskard (CKIS Konin) warta 5,8 mln zł, Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo Parkowego w Lewkowie (2,6 mln zł), a także Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof 2,6 mln zł.

Warto dodać, że Fitch Ratings w kwietniu tego roku zaktualizował rating województwa – międzynarodowy długoterminowy: A – z perspektywą stabilną; krajowy długoterminowy: AAA(pol) z perspektywą stabilną. Rating Wielkopolski jest ograniczony ratingiem Polski. W ocenie Fitch – zdolność kredytowa Wielkopolski ma margines bezpieczeństwa, pozwalający Województwu utrzymać ratingi na dotychczasowym poziomie, pomimo negatywnych skutków gospodarczych wywołanych epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Dobre wnioski dla naszych finansów przynosi również kontrola Najwyższej Izby Kontroli (NIK) przeprowadzona w IV kw. 2019 roku, dotycząca zarządzania długiem i płynnością w latach 2017-2019. W ocenie NIK Województwo Wielkopolskie skutecznie zarządzało długiem. Zwrócono uwagę na usystematyzowane działania ukierunkowane na ograniczenie kosztów wykorzystania długu oraz minimalizację ryzyka finansowego i utraty płynności, a także podkreślono, że dobór odpowiednich instrumentów zarządzania długiem ma korzystny wpływ na kształtowanie się stabilnego poziomu długu. Kontrola wykazała również, że Województwo efektywnie gospodarowało wolnymi środkami budżetu, dokonując ich najkorzystniejszego ulokowania w instrumentach o najwyższej rentowności. W kontrolowanym okresie Województwo utrzymywało wysoką płynność.

Przypomnijmy, że podstawą prawną uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu były pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (RIO) o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok oraz w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019. RIO stwierdza, że wniosek Komisji był należycie uzasadniony i podjęty zgodnie z wymogami prawa. Kolejnym elementem jest sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok.

x

Zobasz także

Awarie oczyszczalni w Obornikach

Dwie awarie stwierdzili inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ) w oczyszczalni ścieków w ...

Czy Wapno pochłonie ziemia

Część wielkopolskiej Wapno pod koniec lutego zapadła się pod ziemię. Specjaliści z Centrum Geozagrożeń Państwowego ...

Wycięli 124 drzewa i krzewy

Drzewa zniknęły w ostatnim czasie z wielu jarocińskich ulic w centrum miasta. Jak podaje portal ...

Nie ma zagrożenia powodziowego

Nie ma zagrożenia powodziowego w Wielkopolsce – poinformował wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego dyrektor Regionalnego Zarządu ...

Urbaniści nagrodzili Pleszew

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce zdobyła nagrodę Grand Prix ...