Bolechowo 750×200 – maj 2017
Agrobex 750×100 – czerwiec 2017

Prawo

NIK krytykuje ustawę śmieciową

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi został wdrożony poprawnie w skontrolowanych przez NIK 27 gminach. Jednak analiza kosztów przeprowadzona w 18 gminach wykazała, że w dziewięciu z nich po wprowadzeniu nowego systemu wzrosły stawki za odpady zmieszane, natomiast w pięciu gminach opłaty za odpady selektywne były niższe niż przed wdrożeniem znowelizowanej ustawy śmieciowej. Gminy tłumaczyły wzrost kosztów koniecznością sfinansowania całego systemu ...

Czytaj »

Ustawa śmieciowa częściowo niekonstytucyjna

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał 28 listopada połączone wnioski Rady Miasta Świdnik i grup posłów na Sejm dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Przedmiotem prac trybunału było dziewięć przepisów ustawy śmieciowej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodne z konstytucją są dwa z nich w zakresie, w jakim upoważnia radę gminy do wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego oraz w zakresie, w jakim upoważnia radę gminy ...

Czytaj »

Komornicy nie chcą wyrzucać na bruk

Rzecznik praw obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości problem, na który zwrócili uwagę komornicy sądowi. Mają oni wątpliwości związane z eksmisjami bez wskazania lokalu socjalnego. W obecnym stanie prawnym, w przypadku eksmisji przeprowadzanej z nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika i jego bliskich, na podstawie tytułu wykonawczego, jakim jest prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności, na żadnym etapie postępowania sąd ...

Czytaj »

RPO do Trybunału Konstytucyjnego

Rzecznik praw obywatelskich skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku rekompensat dla właścicieli nieruchomości tzw. zamrożonych inwestycyjnie przez dawne plany zagospodarowania przestrzennego. Rzecznik praw obywatelskich wnosi o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w zakresie, w jakim w razie przeznaczenia danej nieruchomości na cele publiczne zarówno w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania ...

Czytaj »

RPO o mieszkaniach wybudowanych z kredytów preferencyjnych

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie niespójnych regulacji prawnych dotyczących przekształcania praw do lokali mieszkalnych wybudowanych z udziałem środków z kredytów preferencyjnych. Do rzecznika docierają informacje, że część notariuszy oraz sądów prezentuje stanowisko, zgodnie z którym w obowiązującym stanie prawnym przekształcenie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych wybudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe z udziałem ...

Czytaj »

Czy można będzie budować na cudzych gruntach?

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje, by inwestorzy mogli budować na cudzym gruncie – informuje Gazeta Wyborcza. Miałoby temu służyć całkiem nowe prawo – prawo zabudowy – którego dziś nie ma w kodeksie cywilnym. Projekt założeń jest w uzgodnieniach międzyresortowych. Nowe prawo byłoby odstępstwem od obecnie obowiązującej, rzymskiej zasady, że budynek i urządzenia wzniesione na cudzym gruncie należą do tego, czyj jest grunt. ...

Czytaj »

Rozbieżności w sprawie bonifikat za przekształcenie wieczystego użytkowania

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie niejednolitego stosowania przez wojewodów przepisów dotyczących bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Rzecznik praw obywatelskich zwraca uwagę w wystąpieniu na problem niejednolitej wykładni przepisu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zgodnie z którym organ właściwy do wydania ...

Czytaj »

RPO w sprawie wywłaszczania pod drogi

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie przepisów regulujących uprawnienia właścicieli nieruchomości w przypadkach przeznaczenia tych gruntów pod drogi publiczne. Analizując przepisy regulujące uprawnienia właścicieli nieruchomości w przypadkach przeznaczenia tych gruntów pod drogi publiczne, rzecznik praw obywatelskich powziął wątpliwości co do konstytucyjności rozwiązania przewidzianego w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia ...

Czytaj »

Wysokość kar za śmieci bezprawna

Kumulacja represyjnych cech kary pieniężnej za nieterminowe przedstawienie zbiorczego zestawienia danych o posiadanych odpadach jest niezgodna z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Przekazanie wymierzania tej kary z dotychczasowego trybu postępowania w sprawach o wykroczenia do trybu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego nie narusza konstytucji.15 października 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dotyczące gospodarki odpadami (nieterminowe ...

Czytaj »

Notariusz wydalona z zawodu

Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Poznaniu nie miał wątpliwości. Na mocy nieprawomocnego werdyktu poznańska notariusz Magdalena M. została pozbawiona prawa wykonywania zawodu notariusza. Postępowanie pani notariusz przy transakcji kupna domu od mieszkanki Rogalina uznano za karygodne. Rejentce przysługuje prawo odwołania się do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. W 2011 roku Olga W. i jej ojciec postanowili sprzedać nowy dom, który wybudowali w ...

Czytaj »