Prawo

Hipoteka odwrócona wciąż bez ustawy

Polski emeryt często nie ma środków na godne życie, za to ma dom lub mieszkanie. Ma też rozmaite potrzeby i marzenia. Hipoteka odwrócona mogłaby pomóc je zrealizować, jednak wciąż brak odpowiednich ustaw. Pracę nad nimi ślimaczą się już od lat. Hipoteka odwrócona – w uproszczeniu mówiąc – to usługa umożliwiająca zamienienie posiadanej nieruchomości na pieniądze, wypłacane: jednorazowo, w formie transz ...

Czytaj »

RPO ws. wielostanowiskowych lokali garażowych

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra infrastruktury ws. praw współwłaścicieli lokali użytkowych stanowiących wielostanowiskowe lokale garażowe. W praktyce funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych ujawnił się problem braku zapewnienia współwłaścicielom lokali, w szczególności lokali użytkowych stanowiących wielostanowiskowe lokale garażowe, realnej możliwości wykonywania uprawnień przysługujących właścicielom lokali na gruncie ustawy o własności lokali, tj. prawa do głosowania nad uchwałami podejmowanymi przez wspólnoty mieszkaniowe – ...

Czytaj »

Krzywdy naprawi ustawa reprywatyzacyjna

Ograniczenie do rzeczywistej szkody odszkodowania za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej w przypadku, gdy wadliwą ostateczną decyzję administracyjną wydano przed 17 października 1997 r., jest zgodne z konstytucją – uznał Trybunał. 24 kwietnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone skargi konstytucyjne E. L., Z. F., J. B., J. T. i M. T. w sprawie odszkodowania z tytułu wadliwej decyzji ...

Czytaj »

Odwrócona hipoteka coraz bliżej

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. W stosunku do wcześniejszych założeń niespodzianką jest brak regulacji w zakresie tzw. renty hipotecznej, czyli podobnego produktu wprowadzonego w 2008 r. przez fundusze hipoteczne. Kilka lat trwa już epopeja, w której główną rolę odgrywa odwrócony kredyt hipoteczny, który w międzyczasie stał się jednym z najbardziej oczekiwanych produktów na rynku finansowym. Ma ...

Czytaj »

Eksperci o obywatelskim projekcie ws. użytkowania wieczystego

Opłaty za użytkowanie wieczyste to ważny dochód gmin, z którego z pewnością łatwo nie zrezygnują, jednak szczególnie mieszkańcom dużych aglomeracji opłaty te bardzo dają się we znaki – wskazują eksperci, komentując obywatelski projekt ws. opłat za użytkowanie wieczyste. Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste” przygotowało obywatelski projekt ustawy ws. zmniejszenia opłat wieczystego użytkowania i przekształcenia w prawo własności. Przewiduje on m.in. trzykrotne ...

Czytaj »

Niejasny wykup mieszkań TBS

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie doprecyzowania przepisów regulujących zasady sprzedaży mieszkań zakupionych na zasadzie kredytu preferencyjnego. W dniu 11 października 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, której celem było umożliwienie przekształcania praw do ...

Czytaj »

Jak liczyć głosy na „walnym”?

Na tle spraw wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich powstała wątpliwość dotycząca zasad liczenia głosów podczas głosowania na walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej. W statutach wielu spółdzielni przyjęto zasadę określoną w ustawie prawo spółdzielcze, że przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Głosów „wstrzymujących się” w ogóle się nie uwzględnia. Natomiast ...

Czytaj »

Określone przepisy o wywłaszczeniu niekonstytucyjne

Kwestionowany przepis w zakresie, w jakim za nieruchomość zbędną uznaje nieruchomość wywłaszczoną przed 27 maja 1990 r., na której w dniu złożenia wniosku o zwrot, a nie później niż przed 22 września 2004 r., zrealizowano cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jest niezgodny z konstytucją – orzekł Trybunał. 6 marca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...

Czytaj »

RPO: uporządkować stan prawny spółdzielczości

Od połowy 2007 roku rzecznik praw obywatelskich prowadzi korespondencję z ministrami kierującymi resortem budownictwa, dotyczącą problemów wynikających w praktyce z częstych zmian przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Resort podzielił szereg sygnalizowanych przez RPO wątpliwości, jednak nie podjął w tym zakresie jakiejkolwiek inicjatywy ustawodawczej. Do zagadnień poruszanych przez rzecznika należy kwestia rozliczania wkładów mieszkaniowych wpłaconych w związku z uzyskaniem spółdzielczego lokatorskiego ...

Czytaj »

Eksmisja do noclegowni, de facto na bruk?

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nadal wpływają liczne skargi od obywateli dotyczące niedostatecznej – w ich ocenie – ochrony przed eksmisją na bruk. Negatywną ocenę obowiązujących regulacji podzielają organizacje społeczne zajmujące się pomocą dla osób bezdomnych. Szczególny niepokój budzą skargi dotyczące osób eksmitowanych na podstawie przepisu kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym komornik po bezskutecznym upływie 6 miesięcy, podczas których ...

Czytaj »