Fotografia wnętrz

Prawo

Notariusz wydalona z zawodu

Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Poznaniu nie miał wątpliwości. Na mocy nieprawomocnego werdyktu poznańska notariusz Magdalena M. została pozbawiona prawa wykonywania zawodu notariusza. Postępowanie pani notariusz przy transakcji kupna domu od mieszkanki Rogalina uznano za karygodne. Rejentce przysługuje prawo odwołania się do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. W 2011 roku Olga W. i jej ojciec postanowili sprzedać nowy dom, który wybudowali w ...

Czytaj »

Dla kogo wypis aktu notarialnego?

W wystąpieniu do ministra sprawiedliwości rzecznik praw obywatelskich sygnalizuje problem poruszony w skardze indywidualnej dotyczący wypisu aktu notarialnego. Wypis aktu notarialnego wydaje się stronom lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie notarialnym prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym. Wypis może być wydany także innym osobom za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu. Ustawodawca przewidział drogę sądową ...

Czytaj »

Wystąpienie RPO w sprawie postępowania o aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie postępowania dotyczącego aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. RPO uważa, że podczas stosowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami pojawiają się wątpliwości dotyczące prawidłowego określenia strony pozwanej na etapie postępowania przed sądem w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Zgodnie z przepisami ustawy, ...

Czytaj »

Inaczej o pozwolenie na budowę i rozbiórkę

Od 4 września zmieniły się wzory wniosków o pozwolenie na budowę oraz na rozbiórkę. Teraz są to odrębne formularze, obszerniejsze, ale mają ułatwić procedury administracyjne. 3 września 2013 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r., które zmieniło wzór wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. Z 2013 r. poz.1013) ...

Czytaj »

RPO o mieszkaniach z bonifikatą

Rzecznik praw obywatelskich wystąpiła do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie problemów osób, które nabyły od Skarbu Państwa lub gminy mieszkania z bonifikatą. W wystąpieniu rzecznik praw obywatelskich zwraca uwagę na problemy pojawiające się w praktyce na gruncie stosowania art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sygnalizowane w skargach obywateli, którzy nabyli od jednostki samorządu ...

Czytaj »

Prezydent podpisał ustawę o księgach wieczystych i hipotece

Umożliwienie łatwiejszego i szybszego dostępu do jawnej księgi wieczystej za pośrednictwem internetu, co powinno przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, a także poprawić sprawność i skuteczność postępowań, w tym egzekucyjnych – to główny cel przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. W dniu 5 sierpnia 2013 r. ustawę podpisał prezydent RP – Bronisław ...

Czytaj »

Właściciele podzielonej nieruchomości nie będą odpowiadać za cudze długi

Osoba, która nie zaciągnęła długu, a ma udział we wspólnej nieruchomości, np. w domu lub w działce, nie straci na skutek zniesienia współwłasności tej nieruchomości – wynika z wchodzącej dzisiaj w życie nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Nowelizacja była konieczna po stwierdzeniu przez Trybunał Konstytucyjny w lipcu ub.r., że niezgodne z konstytucją jest obciążenie hipoteką nieruchomości, która – ...

Czytaj »

Licytacja mieszkania wspólnotowego zgodna z konstytucją

Możliwość wystąpienia wspólnoty mieszkaniowej z żądaniem licytacyjnej sprzedaży lokalu należącego do członka tej wspólnoty długotrwale zalegającego z wnoszeniem należnych od niego opłat jest zgodna z konstytucją. 29 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną E.G. dotyczącą przymusowej sprzedaży lokalu w związku z długotrwałym zaleganiem z zapłatą należnych opłat. Wspólnota mieszkaniowa wytoczyła powództwo przeciwko skarżącemu o zezwolenie na sprzedaż lokalu ...

Czytaj »

Miliardowe odszkodowania za linie przesyłowe

Właściciele nieruchomości otrzymają miliardy odszkodowań za słupy i rury ciepłownicze. Wzrosną rachunki za gaz, prąd i ciepło. Z 19,6 tys. km sieci ciepłowniczej nieuregulowany stan prawny dotyczy 83 proc. Odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, przez które przebiegają rury, kosztować będą branżę 2,62 mld zł – policzyła właśnie Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP). Obowiązek podpisywania zaległych umów z posiadaczami nieruchomości zajętych pod ...

Czytaj »

Zasady rozliczenia zwrotu wkładu mieszkaniowego niezgodne z konstytucją

Upoważnienie spółdzielni mieszkaniowej do uregulowania w statucie zasad rozliczenia z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego, będącego ekwiwalentem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sytuacjach, gdy sam lokal mieszkalny nie podlega zbyciu w drodze przetargu, jest niezgodne z konstytucją. 27 czerwca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek rzecznika praw obywatelskich dotyczący zasad rozliczenia zwrotu wkładu mieszkaniowego, będącego ekwiwalentem spółdzielczego lokatorskiego prawa do ...

Czytaj »