Zarządzanie Majątkiem
Doradztwo Inwestycyjne Poznań
Nieruchomości, Konsultacje
Generuj pasywny przychód
Rebank.pl

Nowe Mieszkania przy Suchej
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w bloku
Mieszkania przy Głównej
URBANO.pl

Nowe Mieszkania przy Wawrzyniaka
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w centrum
Mieszkania na Jeżycach
tel. 61 221 25 21
URBANO.pl

Warunki Zabudowy, Projektowanie
Doradztwo Prawne, Urbanistyka,
Planowanie Przestrzenne - WZ
Projektowanie, Uzgadnianie
URBANO.pl

Licytacje Komorniacze Poznań
Aktualne licytacje mieszkań
Licytacje działek, domów
Nieruchomości zadłużone
poprawny.pl
Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości - Tarnowo Podg., ul. Makowa 1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 10136 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

Poznanskie-Nieruchomosci.pl

25 czerwca 2014 r. o godzinie 11.30
w Kancelarii Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce
Bartosza Guzika
ul. Kochanowskiego 4/6, Poznań


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 268 m kw.,

położonej w miejscowości Tarnowo Podgórne przy ul. Makowej 1, powiat poznański, gmina Tarnowo Podgórne,

obręb ewidencyjny Tarnowo Podgórne, numer działki 1558, arkusz mapy 10, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1P/00215706/3,.

   Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej. Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny (parter i poddasze użytkowe), wykonany w konstrukcji tradycyjnej, z garażem jednostanowiskowym mieszczącym się w bryle. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 139,40 m kw. (w tym jednostanowiskowy garaż 16,70 m kw.). Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: wodną, kanalizacyjną, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania (piec gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania) i alarmową.

   Suma oszacowania wynosi 497.600,00 zł, a cena wywołania równa jest 3/4 części sumy oszacowania i wynosi 373.200,00 zł.

   Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie 49.760,00 zł, którą należy wpłacić:
- na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez Nordea Bank Polska S.A., w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji;
- gotówką w dniu i miejscu licytacji na 30 minut przed jej rozpoczęciem.

   Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę. Nabywca zobowiązany jest zapłacić w kasie kancelarii, natychmiast po udzieleniu mu przybicia, przynajmniej jedną piątą wylicytowanej ceny (20 proc.), przy czym reszta wylicytowanej ceny płatna jest do rąk komornika najpóźniej do godziny dwunastej następnego dnia roboczego. Istnieje także możliwość zapłaty całej wylicytowanej ceny bezpośrednio po udzieleniu przybicia.

   W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość, do której przysługuje będące przedmiotem licytacji prawo oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym w kancelarii komornika. Operat zawiera bliższe informacje dotyczące nieruchomości, dokumentację fotograficzną oraz mapy i dokumentację geodezyjną.

   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

   Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

    Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie licytację, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji.

    W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota wpłacona przez nabywcę bezpośrednio po udzieleniu przybicia.

    Po zapłaceniu reszty ceny sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.

Osoba do kontaktu: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań- Grunwald i Jeżyce Bartosz Guzik, Poznań ul. Kochanowskiego 4/6, tel. 61 8517 546
Data: 13.05.2014, godzina: 14:06:29.


reklama