Zarządzanie Majątkiem
Doradztwo Inwestycyjne Poznań
Nieruchomości, Konsultacje
Generuj pasywny przychód
Rebank.pl

Nowe Mieszkania przy Suchej
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w bloku
Mieszkania przy Głównej
URBANO.pl

Nowe Mieszkania przy Wawrzyniaka
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w centrum
Mieszkania na Jeżycach
tel. 61 221 25 21
URBANO.pl

Warunki Zabudowy, Projektowanie
Doradztwo Prawne, Urbanistyka,
Planowanie Przestrzenne - WZ
Projektowanie, Uzgadnianie
URBANO.pl

Licytacje Komorniacze Poznań
Aktualne licytacje mieszkań
Licytacje działek, domów
Nieruchomości zadłużone
poprawny.pl
Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości – Skórzewo, ul. Morwowa 1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że

Poznanskie-Nieruchomosci.pl

12 czerwca 2014 r. o godzinie 10:00
w sali nr 210 Sądu Rejonowego Poznań- Grunwald i Jeżyce
ul. Kamiennogórska 26


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Skórzewo, gmina Dopiewo
nr działek 458/13, 458/14, 463/4, 463/5, 463/7, 463/8,
dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PO1P/00118710/4.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 18.07.2013 r. nieruchomość położona jest w obszarze obrębu ewidencyjnego Skórzewo, arkusz mapy 15. Łączna powierzchnia gruntu wynosi 1069,00 m kw.

    Nieruchomość położona jest przy ul. Morwowej 1 - według obecnie obowiązujących oznaczeń i numeracji ulic w miejscowości Skórzewo.

   Nieruchomość gruntowa zabudowana składa się z tworzących funkcjonalną całość działek nr 458/13, 458/14, 463/4, 463/5, 463/7, 463/8, które tworzą kształt regularny zbliżony do trapezu; ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomość w całości ogrodzona. W części centralnej nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, wolno stojący. Część niezabudowana została w całości zagospodarowana. Dojście do budynku i podjazd utwardzone ozdobną kostką brukową. Nieruchomość uzbrojona jest w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.
Powierzchnia budynku mieszkalnego (użytkowa) wynosi 176,03 m kw. Obiekt wybudowany pod koniec lat 90. XX w. w technologii tradycyjnej. Budynek niepodpiwniczony, parterowy z nieużytkowym poddaszem, kryty dachem wielospadowym.

   Suma oszacowania wynosi 727.800,00 zł, a cena wywołania równa jest 3/4 częściom sumy oszacowania i wynosi 545.850,00zł.

   Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie 72.780,00 zł, którą należy wpłacić:
- na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez Nordea Bank Polska S.A., w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji;
- gotówką w dniu i miejscu licytacji na 30 minut przed jej rozpoczęciem;
- w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

   W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w siedzibie sądu akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym. Operat dostępny jest także w kancelarii komornika.

   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

   Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Osoba do kontaktu: Komornik Sądowy Bartosz Guzik, tel. 61 8517 546.
Data: 19.05.2014, godzina: 16:06:09.


reklama