Zarządzanie Majątkiem
Doradztwo Inwestycyjne Poznań
Nieruchomości, Konsultacje
Generuj pasywny przychód
Rebank.pl

Nowe Mieszkania przy Suchej
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w bloku
Mieszkania przy Głównej
URBANO.pl

Nowe Mieszkania przy Wawrzyniaka
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w centrum
Mieszkania na Jeżycach
tel. 61 221 25 21
URBANO.pl

Warunki Zabudowy, Projektowanie
Doradztwo Prawne, Urbanistyka,
Planowanie Przestrzenne - WZ
Projektowanie, Uzgadnianie
URBANO.pl

Licytacje Komorniacze Poznań
Aktualne licytacje mieszkań
Licytacje działek, domów
Nieruchomości zadłużone
poprawny.pl
Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości - Wiry, ul. Łęczycka 21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że

Poznanskie-Nieruchomosci.pl

22 lipca 2014 r. o godzinie 11:30
w sali nr 210 Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce
ul. Kamiennogórska 26


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomośc

położonej w miejscowości Wiry, przy ul. Łęczyckiej 21, gmina Komorniki, powiat poznański

składającej się z działki gruntu nr 343, o powierzchni 743 m kw., arkusz mapy 2, obręb ewidencyjny Wiry i działki gruntu nr 131, o powierzchni 500 m kw., arkusz mapy 4, obręb ewidencyjny Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00037448/1. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1.243m kw.
Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji jest zabudowana (we frontowej jej części) budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie wolno stojącej, wybudowanym w latach 50. XX wieku, o jednej kondygnacji nadziemnej, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 56,10 m kw. Bezpośrednio za budynkiem mieszkalnym mieści się budynek gospodarczy (o powierzchni 24,2 m kw.), w którym rozpoczęto prace związane z adaptacją pomieszczeń na cele mieszkalne.

   Suma oszacowania wynosi 315.200,00 zł, a cena wywołania równa jest 3/4 częściom sumy oszacowania i wynosi 236.400,00 zł.

   Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie 31.520,00 zł, którą należy wpłacić:
- na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez Nordea Bank Polska S.A., w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji;
- gotówką w siedzibie kancelarii komornika;
- w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
   Rękojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi lub książeczka oszczędnościowa ze stosownym upoważnieniem znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

    W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w siedzibie sądu akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym. Operat dostępny jest także w kancelarii komornika.

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

    Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

   Po zapłaceniu reszty ceny sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.

Osoba do kontaktu: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań- Grunwald i Jeżyce Bartosz Guzik, Poznań ul. Kochanowskiego 4/6, tel. 61 8517 546


Data: 09.06.2014, godzina: 16:33:44.


reklama