Ukraina

Miasto gorszego sortu???!!!

Do Rady Miasta Poznania trafił projekt stanowiska w sprawie proponowanej alokacji środków europejskich dla programu regionalnego województwa wielkopolskiego w perspektywie finansowej 2021-2027. Został skierowany przez wszystkie kluby radnych – Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Wspólnego Poznania.

„Mając na względzie dobro mieszkańców Poznania, Rada Miasta dostrzega konieczność doprecyzowania szczegółów dotyczących Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 z propozycją podziału środków europejskich na programy regionalne. Mimo, że Polska otrzyma 173 miliardy euro środków z Unii Europejskiej na lata 2021-2027, to zaproponowana wyjściowa kwota dla Wielkopolski stanowi jedynie 44% alokacji w porównaniu z perspektywą 2014-2020. Z uwagi na fakt, że środki europejskie stanowią ważne źródło finansowania inwestycji w całym regionie, w tym także w jego stolicy, Rada Miasta Poznania wnosi o zwiększenie alokacji dla Programu Regionalnego dla Wielkopolski na kolejną perspektywę finansową.” – czytamy w pierwszym akapicie stanowiska.

Radni podkreślają, że rozumieją istniejące w Polsce dysproporcje rozwoju i zamożności regionów oraz potrzebę wsparcia uboższych obszarów w celu wyrównania szans rozwojowych. Jednocześnie zwracają uwagę na potrzebę silniejszego wsparcia subregionów Wielkopolski będących w trudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej, przede wszystkim na północy i wschodzie województwa.

Zwracają też uwagę, iż duże miasta i aglomeracje miejskie – w tym Metropolia Poznań, pomimo korzystnych wskaźników ekonomicznych, również stają przed wielkimi wyzwaniami w zakresie dostosowania do wyzwań polityki klimatycznej, transformacji energetycznej, ograniczenia emisji w transporcie oraz zapewnienia spójności społecznej i sprostania problemom demograficznym. Ich zadaniem powinno być także odpowiedzialne generowanie impulsów gospodarczych i społecznych, które będą silnie wspierać politykę rozwojową całego regionu i kraju.

Radni przypominają, że samorządy takie jak Poznań inwestują w infrastrukturę i przedsięwzięcia o znaczeniu ponadlokalnym, regionalnym, a nierzadko i krajowym, służąc społeczności wielokrotnie większej niż sami mieszkańcy miasta. Samorząd Poznania angażuje się w sfery zdrowia, kultury, edukacji, transportu czy środowiska. Mechanizm alokacji środków z funduszy europejskich powinien więc również brać pod uwagę specyfikę funkcji, które pełnią miasta wobec swojego szerokiego otoczenia regionalnego.

Rada Miasta Poznania zwraca się do Rządu RP o przyznanie Wielkopolsce większych środków europejskich w najbliższej perspektywie finansowej i uwzględnienie funkcji dużych miast w zakresie wspomagania rozwoju regionalnego i ogólnokrajowego.

Apel Marszałka z 8 lutego 2021 r. w sprawie podziału środków UE na programy regionalne w latach 2021-2027

 

Rząd zadeklarował, że w nowym unijnym budżecie na lata 2021-2027 przekaże do dyspozycji samorządom województw, podobnie jak poprzednie rządy, 40% otrzymanych funduszy na politykę spójności, czyli na rozwój. Tych pieniędzy jest mniej niż w latach 2014-20 o około 10%, ale nadal to pokaźna kwota 28,4 mld euro.

Jak Rząd chce ją podzielić zapowiedziano podczas oficjalnych konsultacji Umowy Partnerstwa, które dla Wielkopolski odbyły się on-line 28 stycznia. Gospodarz spotkania – Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pogratulował wielkopolskiemu samorządowi bardzo dobrych wyników w realizacji bieżącego unijnego programu regionalnego i podkreślił, że Wielkopolska jest jednym z trzech najlepiej rozwijających się obszarów w Polsce, po metropolii warszawskiej i woj. dolnośląskim.

Wielkopolska w 2018 roku osiągnęła średni poziom dochodu na mieszkańca przekraczający wartość 75% średniej w Unii Europejskiej i weszła do grona lepiej rozwiniętych unijnych regionów. Skutkiem tego awansu rozwojowego jest jednak niższy niż dotychczas poziom unijnego wsparcia.

Podczas konsultacji przedstawiono tabelę wstępnego podziału unijnych funduszy dla wszystkich województw, w której, jak można się było spodziewać, najmniej otrzymały województwa wielkopolskie i dolnośląskie ale zaprezentowane kwoty były szokująco niskie. Wielkopolska otrzymała tylko 1,07 mld euro, Dolny Śląsk jeszcze mniej.

Zapowiedziano jednak, że czeka odłożona na później kwota 7,1 mld euro, którą Rząd udostępni województwom po negocjacjach tzw. kontraktu programowego, w którym znajdą się główne inwestycje i planowane projekty. Bardzo liczymy na te pieniądze, ponieważ Wielopolska pomimo niewątpliwego sukcesu rozwojowego ma jeszcze bardzo wiele problemów do rozwiązania. W naszym regionie istnieją duże wewnętrzne dysproporcje, które wymagają prorozwojowych interwencji. Lista niezbędnych inwestycji jest bardzo długa, ich łączny koszt przekracza kwotę 10 mld euro! Towarzyszy nam jednak obawa, czy wspomniany podział sztucznie utworzonej rezerwy nie stanie się przedmiotem politycznej gry!

Wzywam więc wielkopolskich parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych, organizacje skupiające przedsiębiorców i wszystkich, którym los Wielkopolski nie jest obojętny, aby zdecydowanie wsparli żądania samorządu województwa wielkopolskiego o godziwy udział w dzielonej do dyspozycji województw kwocie unijnych funduszy!

Marek Woźniak

Marszałek Wielkopolski

x

Zobasz także

Centrum pediatrii otwarte

„To najważniejsza inwestycja w historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego” – powiedział 1 czerwca 2022 r. – ...

Bloki w zabytkowym parku

Zabudowa terenu między okazałymi gmachami jest dowodem całkowitego braku wrażliwości na sprawy urbanistyki i przestrzeni. ...

Ulubiona zieleń poznaniaków

Zieleń w centrum Poznania i jeziora w lasach Wielkopolski są bohaterami akcji wyborcza.pl. Redakcja chciała ...

Niepokojące ratingi

Fitch Ratings utrzymał na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative) międzynarodowe długoterminowe ratingi ...

101.000 uchodźców w Poznaniu

W marcu 2022 r. największe polskie miasta i otaczające je gminy gościły prawie 70 proc. ...