Fotografia wnętrz

Miejsce zamieszkania czy pobytu

Miejsce zamieszkania czy miejsce pobytu? Jest wyrok NSA ws pomocy mieszkańcowi innej gminy. Sąd orzekł, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Mężczyzna mieszkający w Świdnicy, ale aktualnie przebywający w ośrodku odwykowym na terenie gminy Rymań, wystąpił o przyznanie ubezpieczenia zdrowotnego. Pojawiły się wątpliwości czy wniosek powinien rozpatrzyć prezydent Świdnicy czy wójt Rymania. Sprawę ostatecznie wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.

Zamieszkujący w Świdnicy mężczyzna nie był ubezpieczony. Kiedy przebywał w ośrodku odwykowym na terenie gminy Rymań, postanowił skorzystać z usług stomatologa w ramach refundowanej z Narodowego Funduszu Zdrowia pomocy.
W związku z tym mieszkaniec dolnośląskiego miasta złożył w GOPS w Rymaniu wniosek o przyznanie ubezpieczenia zdrowotnego.
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że powinien go rozpatrzyć prezydent Świdnicy.

To właśnie prezydent Świdnicy (dolnośląskie) Beata Moskal-Słaniewska wystąpiła do NSA o rozstrzygnięcie sporu właściwości w sprawie mieszkańca tego miasta, który na terenie gminy Rymań (zachodniopomorskie) leczył się z uzależnienia od narkotyków.

Prezydent stwierdziła, że podstawą jest tu wprawdzie ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ale jeśli chodzi o organy administracji to zastosowanie powinien znaleźć Kodeks postępowania administracyjnego. A z kpa wynika, że właściwość ta powinna zostać określona według miejsca pobytu.

Moskal-Słaniewska podkreśliła, że z ewidencji spraw administracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy wynika, że wspomniany mężczyzna był klientem tego ośrodka od maja 2013 do lutego 2016 roku. Później świdnicki ośrodek nie posiadał już żadnej wiedzy na temat sytuacji świadczeniobiorcy, w tym jego miejsca pobytu. Wiedzę tę zyskała natomiast gmina Rymań, gdzie 9 września 2019 roku nastąpiło uaktywnienie mężczyzny.

Wójt gminy Rymań Mirosław Terlecki stwierdził, że rozpoznania wniosku powinna dokonać prezydent Świdnicy, powołując się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyjaśnił też, że z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, że właściwy miejscowo do wydania decyzji w tego rodzaju sprawach jest wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Jest wyrok NSA.

Argumentację wójta podzielił NSA. Sąd zauważył jednak, że przytoczona ustawa nie określa pojęcia „miejsce zamieszkania”, dlatego należy także zastosować art. 25 kodeksu cywilnego. Mówi on, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. A wyrażenie zamiaru stałego pobytu nie wymaga złożenia oświadczenia woli, bo nie jest czynnością prawną.

– Z dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o właściwość wynika, że świadczeniobiorca nie uważa miejsca swojego aktualnego pobytu (to jest miejscowości […] w Gminie Rymań) za swoje miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 25 kodeksu cywilnego. W podaniu o pomoc oraz w złożonych wraz z tym podaniem oświadczeniach świadczeniobiorca wyraźnie wskazywał adres zamieszkania: ul. […], […] Świdnica. Taki sam adres został też wskazany w kwestionariuszu rodzinnego wywiadu środowiskowego z 14 października 2019 r., podpisanym przez Świadczeniobiorcę i pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad – uzasadnił NSA.

x

Zobasz także

Pokoje na godziny to biznes

Nie może budzić wątpliwości fakt, że działalność w postaci oferowania, a następnie wynajmu lokali turystom, ...

Wyczerpać tryb skargowy

Skarżąca Polka w piśmie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zarzucała naruszenie art. 1 ...

Prostsze prawo budowlane

Sejm uchwalił nowelizacje prawa budowlanego i ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowe przepisy mają ...

SN o miejscach postojowych

W ocenie Sądu Okręgowego rękojmia jest wyłączona, jeżeli dla nieruchomości są prowadzone dwie księgi wieczyste, ...

Operacja „przekształcenie”

Osoby uprawnione, które podjęły decyzję, by zapłacić jednorazowo całą opłatę za przekształcenie prawa do użytkowania ...