Szkolenie Instrumenty Ochrony Środowiska
Finansowanie pomostowe

Można z psem do parku

Zgodnie Konstytucją wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny.

Wprowadzenie zakazu wprowadzania pasów  na tereny parków miejskich bez ustawowej podstawy umożliwiającej zróżnicowanie w tym zakresie stanowi naruszenie zasady równości przez organ samorządu gminnego – ocenił Naczelny Sąd Administracyjny.

 

Rada Miasta Lublina wprowadziła zakaz wprowadzania psów w parku miejskiego (fot. pixabay)

Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zrewitalizowanego parku. W uchwale wskazano, że załącznikiem do uchwały jest regulamin korzystania z parku zaś celem wprowadzenia regulaminu jest określenie „współczesnych form użytkowania obiektu z uwzględnieniem jego historycznej wartości”. W § 5 regulaminu wprowadzono przepis, zgodnie z którym na teren parku nie można wprowadzać psów z wyjątkiem psów przewodników.

Dwoje obywateli miasta zaskarżyło uchwałe, do WSA. W skardze wnieśli o stwierdzenie nieważności opisanej uchwały w części dotyczącej przepisu § 5 Regulaminu.

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił powyższą skargę z uwagi na to, że skarżący nie wykazali związku pomiędzy zaskarżoną uchwałą a naruszeniem ich indywidualnej sytuacji prawnej.

Po kolejnych odwołaniach skarga trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA przyznał rację skarżącym i unieważnił uchwałę.

– Przyjęcie zakazu wprowadzania zwierząt do obiektu użyteczności publicznej jakim park na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta stanowi naruszenie kompetencji przyznanej w radzie w ustawie o czystości i porządku w gminie – wyjaśnił sąd

Jak dodał NSA prawidłowa interpretacja u.c.p.g. powinna być taka, że na jej podstawie organ stanowiący gminy może nakładać konkretne obowiązki (nakazy lub zakazy) na właścicieli zwierząt, jednak obowiązki te muszą zmierzać do zapewniania ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Sąd wyjaśnił, że w ramach tych obowiązków, nakazów lub zakazów dopuszczalne jest w szczególnych przypadkach wprowadzanie nawet ograniczeń co miejsc przebywania zwierzęcia na terenie parku, zakazując aby zwierzęta np. nie wchodziły do piaskownic lub innych wydzielonych miejsc.

Poprzez wprowadzanie takich zakazów lub ograniczeń organ stanowiący gminy powinien chronić np. rośliny lub drzewa posadzone w parku. Zdaniem NSA wprowadzenie generalnego zakazu nie jest natomiast dopuszczalne i stanowi przekroczenie delegacji ustawowej do stanowienia aktu prawa miejscowego.

Sąd podkreślił, że istotą samorządu terytorialnego jest przekazywanie mu takich zadań publicznych, których wykonywanie wymaga doprecyzowania i dostosowania do lokalnych warunków i potrzeb. – Rada gminy ustala, jakie obowiązki są nakładane na osoby utrzymujące zwierzęta domowe, celem ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Obowiązki te mogą być odmienne w różnych gminach. Natomiast wprowadzenie zakazu wchodzenia z psami do terenów wspólnego użytku nie ma nic wspólnego z nakładaniem obowiązków, ponieważ są one wówczas niepotrzebne. Inny jest cel ustawy o ochronie czystości i porządku w gminach –dodał NSA.
Źródlo:portalsamorzaowy.pl

x

Zobasz także

Szybsze pozwolenia na budowę

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło projekt nowelizacji prawa budowlanego. Zakłada on – w celu uczynienia ...

Ulgi wojewody jak Miasta

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał dwa pierwsze zarządzenia dotyczące bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia ...

Kolejne bonifikaty Poznania

Wejście w życie przepisów o zniesieniu użytkowania wieczystego daje możliwość przekształcenia od razu lub w ...

#GruntToWłasność

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotuje pakiet usprawnień w ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. ...

500 m od fetoru

Co najmniej 500-metrowa odległość od zabudowań mieszkalnych będzie obowiązywała w przypadku lokalizacji dużej fermy zwierząt ...