Ukraina

Plany Na Ostrów Tumski

Zmiany w tegorocznym i przyszłorocznym budżecie były głównym tematem środowego posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji. Radni zapoznali się także z niezwykle ciekawym projektem uchwały w sprawie planu zagospodarowania „Rejon Ostrowa Tumskiego” w Poznaniu – część północna A. Według jego zapisów na części Ostrowa Tumskiego zwanego „małą wyspą” mają powstać budynki mieszkalne sąsiadujace z obiektami dawnej elektrociepłowni.

W części budżetowej posiedzenia skarbnik miasta Piotr Husejko przedstawił projekty uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania i w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021. Wyjaśnił radnym przyczyny przesunięcia środków z tegorocznego do przyszłorocznego budżetu. Radni zaopiniowali pozytywnie oba projekty uchwał 6 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymuję się”.

Kolejnym punktem posiedzenia były dwa projekty uchwał ws. wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania i ws. budżetu Miasta Poznania na 2022 rok. Radni zapoznali się tylko z zadaniami w obszarze zainteresowania Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji. Dowiedzieli się m.in. że w przyszłorocznym budżecie zaplanowano 60 tys. na działania społeczne w fortach. W tej kwocie są małe granty (50 tys.) na organizację Dni Twierdzy Poznań 2022 i 10 tys. na zagospodarowanie i otwarcie kaponiery kolejowej. 802 tys. zł w przyszłym roku miasto wyda na wykonanie i wynajem świątecznej iluminacji świetlnej.

Z kolei wśród wydatków inwestycyjnych znalazły się 2,6 mln zł na kontynuację modernizacji betonowych umocnień nad Wartą (projekt prowadzony wspólnie z Wodami Polskimi), zaplanowano też 300 tys. na prace projektowe wz. z planowaną przebudową dworca głównego PKP. Jak wyjaśnił Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, za tę kwotę miasto zorganizuje wspólnie z koleją konkurs architektoniczny na przebudowę dworca i placu przed dworcem.

Piotr Husejko powiedział, że Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaplanował na przyszły rok dochody w wysokości 17 mln zł. 1,5 mln zł miasto wyda na „aktywizację” terenów nadrzecznych, 8 mln zł na wykupy nieruchomości i 17 mln na modernizację budynków komunalnych. Zapisano także 1,2 mln zł na prace ratunkowe w forcie IX (budowa odwodnienia fosy) i 8 mln na modernizację ogrzewania w budynkach komunalnych (wymiana pieców węglowych na inne). Z kolei Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zaplanował w 2022 roku dochody w wysokości 4 mln zł. Zadania inwestycyjne GEOPOZu wyniosą 2,4 mln zł w tym 1,6 mln zł to wydatki na System Informacji Przestrzennej (sprzęt komputerowy i oprogramowanie). Radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały ws. budżetu i ws. wieloletniej prognozy. (4 głosy „za”, 3 głosy „wstrzymujące”).

Kolejnym punktem posiedzenia był projekt uchwały (PU 1108/21) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Ostrowa Tumskiego” w Poznaniu – część północna A. Chodzi o teren tzw. małej wyspy na Ostrowie Tumskim. Teren ten jest obszarem poprzemysłowym. Jedyny dojazd prowadzi od ul. Panny Marii i znajduje się na poziomie rzeki, pod torami kolejowymi. Czasem, w przypadku wyższego poziomu wód, jest zalewany.

Do 2015 roku na wspomnianym terenie działała elektrociepłownia. Zakład obecnie już nie działa, a komin został rozebrany. Plan miejscowy zakłada rewitalizację historycznych obiektów elektrociepłowni, która działała od 1929 roku. Siedem obiektów na tym terenie to zabytki. Są to m.in. maszynownia, kotłownia, redita fortu Roon i mur oporowy. Według założeń dawne obiekty elektrociepłowni mają stać się nową atrakcją historyczną miasta. Ma tu również powstać tysiąc mieszkań i tysiąc miejsc parkingowych.

Według zapisów planu nowy dojazd do tego terenu ma prowadzić od ul. Św. Wincentego. Dopuszczona będzie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub zabudowa usługowa oraz tereny zieleni, z zastrzeżeniem, że część terenu jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Na północnej części terenu zaplanowano punkt widokowy na rzekę, a pośrodku, między budynkami mieszkalnymi i poprzemysłowymi, ma powstać niewielki plac dostępny dla wszystkich mieszkańców. Projekt planu wyłożono w trzech etapach do wglądu publicznego. Część uwag zgłoszonych przez mieszkańców miasto zaakceptowało, inne odrzuciło. Po serii pytań zadanych przez radnych miejskim urzędnikom, komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały ws. miejscowego planu. W następnym etapie projekt trafi na sesję Rady Miasta Poznania.

Źródło: poznan.pl

x

Zobasz także

M. Nickel nie żyje

Założyciel PTB Nickel zmarł w wieku 73 lat. Marian Nickel był założycielem PTB Nickel. Firma ...

Skwer dla Ukrainy

Skwerowi w rejonie ulic Kórnickiej i Serafitek – Rada Miasta nadała na kwietniowej sesji imię ...

Co dalej z MPGM

Radna Ewa Jemielity otrzymała odpowiedź na swoje zapytanie dotyczące Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S.A. Fot. ...

Nie chcą ciemności

Komisja Współpracy Lokalnej pozytywnie zaopiniowała projekty zmieniające uchwały w sprawie zasad naliczania środków budżetowych dla ...

Remont Starego Rynku

Wykonawca nowej płyty poznańskiego rynku staromiejskiego ma już pozwolenie na budowę. Na razie prowadzi prace ...