Finansowanie pomostowe

Pomóż wybrać ławnika

Rada Miasta Poznania i rady samorządów lokalnych przeprowadzają wybory ławników do sądów powszechnych na lata 2020-2023. „Sędziowie społeczni” będą zajmować się m.in. sprawami z zakresu prawa pracy. Nabór trwa do końca czerwca. Każdy, kto zbierze 50 podpisów, może zgłosić swojego kandydata.
Pozycja ławnika w wymiarze sprawiedliwości jest bardzo ważna. To „sędzia społeczny”, który pełni taką samą funkcję, jak sędzia zawodowy. Ławnicy uczestniczą w rozstrzyganiu spraw przed sądami pierwszej instancji, są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Na wniosek przekazany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu rada miasta przeprowadza wybory ławników. Potrzebnych jest 280 osób, w tym 147 do orzekania w zakresie prawa pracy. Można się zgłaszać do 30 czerwca.

Ławnikiem może zostać każdy, kto ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw. Kandydat powinien mieć nieskazitelny charakter i skończone 30 lat (ale nie więcej niż 70). Musi pracować lub mieszkać w Poznaniu od roku lub dłużej, mieć wykształcenie co najmniej średnie i na tyle dobre zdrowie, by móc pełnić swoje obowiązki.

Jak zgłosić kandydata na ławnika

Mogą to zrobić: prezesi sądów, stowarzyszenia, zarejestrowane organizacje społeczne i zawodowe – z wyjątkiem partii politycznych. Swojego kandydata zgłosić może też grupa 50 osób, które na stałe mieszkają w Poznaniu i mają prawa wyborcze.

Aby zaproponować kandydata, należy najpierw pobrać ze strony www.poznan.pl/lawnicy kartę zgłoszenia, a następnie ją wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta Poznania (pok. 144 i 170, pierwsze piętro) przy placu Kolegiackim 17 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30) lub wysłać pocztą na adres urzędu.

Do karty trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty. Jeśli ławnika zgłasza stowarzyszenie lub organizacja, niezbędny będzie aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub potwierdzenie wpisu do innego rejestru lub ewidencji, dotyczące tej organizacji.

Jeśli ławnika zgłasza grupa poznaniaków, wtedy do karty zgłoszeniowej należy dodać listę co najmniej 50 osób popierających kandydata. Powinny się na niej znaleźć: imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z tych osób.

Sam kandydat na ławnika powinien przygotować zaświadczenie o stanie zdrowia i dwie aktualne fotografie oraz zestaw innych dokumentów – ich dokładny wykaz można znaleźć na stronie internetowej miasta: www.poznan.pl/lawnicy.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru oraz wyborów ławników udzielają pracownicy Urzędu Miasta Poznania pod numerem telefonu: 61 646 33 44.

Więcej szczegółów na temat wyborów, wzory karty zgłoszenia i dokładny wykaz wymaganych oświadczeń można znaleźć na stronie internetowej: www.poznan.pl/lawnicy.

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu określił, że:

– do Sądu Okręgowego w Poznaniu powinno zostać wybranych 117 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 14 ławników;

– do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu powinno zostać wybranych 147 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 133 ławników;

– do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu powinno zostać wybranych 6 ławników;

– do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu powinno zostać wybranych 10 ławników.

Jednocześnie informujemy, że karty zgłoszeń kandydatów wraz z załącznikami przyjmowane są do 30 czerwca 2015r.

x

Zobasz także

65 lat Miasta Luboń

Z okazji 65 rocznicy nadania praw miejskich Luboniowi odbedzie się XV UROCZYSTEJ sesji Rady Miasta ...

Trudności na trasie do Gniezna

Na drodze Poznań – Gniezno między Biskupicami a Promnem-Stacją rozpoczęła się wymiana nawierzchni. Na razie ...

Park&Ride w Puszczykowie

Park & Ride przy stacji kolejowej Puszczykowo. Władze miasta informują, że Wojewoda Wielkopolski wydał pozwolenia ...

Tunelem do Komornik

Miasto Poznań, powiat poznański oraz gmina Komorniki zawarły porozumienie w sprawie partnerstwa w realizacji zintegrowanego ...

Droga z Tomic do Tomiczek

Dobre wieści, szczególnie dla mieszkańców Tomic i Tomiczek, bowiem 9 października br. podpisana została umowa ...