Bolechowo 750×200 – maj 2017

Powstanie Dom Autysty

Powiat Poznański, Stowarzyszenie Na Tak oraz Fundacja Dom Autysty otrzymają na inwestycje ponad 4,3 mln zł

z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+). We wtorek 2 października 2018 r. beneficjenci podpiszą z Marszałkiem Markiem Woźniakiem umowy o dofinansowanie projektów związanych z modernizacją, budową oraz wyposażeniem obiektów społecznych. Dzięki przyznanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego środkom unijnym zrealizują projekty o łącznej wartości 5,2 mln zł. W konferencji udział wezmą Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz Adam Kompowski, Prezes Fundacji Dom Autysty i Ewa Kowańska, Prezes Stowarzyszenia Na Tak.

      Powiat Poznański przeznaczy unijne dofinansowanie na modernizację domków szeregowych w Lisówkach w gminie Dopiewo, które dostosowane zostaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z kolei Fundacja Dom Autysty zbuduje nowy obiekt przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu, który służyć będzie osobom dorosłym zmagającym się z autyzmem, przede wszystkim pod kątem aktywizacji społeczno – zawodowej. Dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu Stowarzyszenie Na Tak zrealizuje projekt polegający na adaptacji lokalu użytkowego mieszczącego się na parterze budynku wielorodzinnego na os. B. Chrobrego. Przebudowany lokal zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

     Obszar unijnego wsparcia z WRPO 2014+, z którego skorzystają beneficjenci obejmuje poprawę dostępności do usług zdrowotnych i społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nadrzędnym kierunkiem są działania zmniejszające nierówności w zakresie stanu zdrowia i promujące włączenie społeczne, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 

    O dotację mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej czy jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wsparcie skierowane jest m.in. na tworzenie i funkcjonowanie regionalnej infrastruktury usług społecznych, powiązanej z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług np. specjalistyczne placówki terapeutyczno-opiekuńcze, ośrodki aktywizacji społeczno-zawodowej, placówki wsparcia dziennego, w tym kluby seniora, instytucje opieki wytchnieniowej, dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, rodzinne domy dziecka, placówki reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na fotografii projekt centrum autyzm,u w Bielsko-Bialej. Miejmy nadzieje,że Poznański Dom Autysty tez spelni spoleczne oczekiwania

x

Zobasz także

Nowe skrzydło podstawówki

25 stycznia 2019 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 2. Projekt ...

CBA w Suchym Lesie

Centralne Biuro Antykorupcyjne zakwestionowało dwie umowy dzierżawy w gminie Suchy Las (woj. wielkopolskie) – dowiedziała ...

Więcej drzew w WPN

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże sześciu parkom narodowym dotacje na interwencyjne wykupy ...

Osada z XII wieku w Czerwonaku

Podczas budowy łącznika ulic św. Wojciech i Szkolnej w Czerwonaku archeolog odkrył ślady średniowiecznej osady. ...

Bezpieczna droga

Szeroka, bezpieczna droga. Obok chodnik i ścieżka rowerowa. Dwa ronda, nowe przystanki, oświetlenie i wyspy ...