Agrobex 750×200 – czerwiec 2017
Nickel 750×100 – Dąbrówka

Poznaniaków wciąż ubywa, ale wolniej

Tempo kurczenia się populacji Poznania spada. W 2016 roku liczba mieszkańców naszego miasta zmniejszyła się o niespełna 2 tys. osób – to najlepszy wynik od 16 lat. Ubiegłoroczny ubytek ludności, choć najwyższy w Polsce – jak wynika z opartych o rejestr PESEL danych GUS – jest też niższy od prognozowanego.

Centrum Poznania
– Spadek liczby ludności w 2016 roku był mniejszy o 1,6 tys. niż zakładano w ostatniej prognozie demograficznej GUS. W Poznaniu rodzi się coraz więcej dzieci (6,2 tys. w 2016 r.), co przy jednoczesnym spadku umieralności powoduje dodatni przyrost naturalny. Jedynym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie liczby mieszkańców w mieście jest ujemne saldo migracji, które  – chociaż wciąż ujemne – od 3 lat ulega poprawie – wyjaśnia Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Poznania.


Szansa na zwrot

Poznań jest jedynym dużym polskim miastem, które graniczy tylko z jednym powiatem ziemskim. Położenie to powoduje, że sąsiednie gminy mogą dynamicznie rozwijać się korzystając z sąsiedztwa gospodarczo rozwiniętego miasta i jego zasobów. Przenosiny mieszkańców Poznania do okolicznych gmin i na przedmieścia powodują wyludnianie się miasta.

Iwona Matuszczak-Szulc zauważa, że podobnie jak w Poznaniu, malejące tempo spadku liczby mieszkańców występuje też w innych dużych polskich miastach. W niektórych udało się go nawet powstrzymać i obecnie notuje się tam wzrost liczby mieszkańców. Pokazuje to, że – podobnie jak w europejskich metropoliach, w których ten proces odbywał się kilkadziesiąt lat temu – duże polskie miasta mają teraz szansę na zatrzymanie suburbanizacji i powrót do miast coraz większej liczby osób młodych, także dzieci migrantów z lat ubiegłych.

Strategia miasta

Priorytetem dla władz Poznania jest zatrzymanie i przyciągnięcie nowych obywateli miasta. W warunkach coraz większej konkurencji o mieszkańców stolica Wielkopolski stawia na polepszenie jakości życia w mieście ludzi młodych, rodzin z dziećmi i seniorów, osób kreatywnych oraz przedsiębiorczych, ale także doświadczających wykluczenia. Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+ nie pomija żadnej grupy społecznej, stawiając na zrównoważony rozwój, otwartość oraz szeroką współpracę także z gminami powiatu poznańskiego – przekonuje dyrektor Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Poznania.

Miasto skupia się na realizacji pięciu strategicznych priorytetów. Są nimi: silna metropolia, nowoczesna przedsiębiorczość, zielone i mobilne miasto, przyjazne osiedla oraz wspólnotowość i dialog społeczny.

Miasto coraz bardziej atrakcyjne

Realizując te cele miasto pracuje m.in. nad rewitalizacją przestrzeni miejskiej śródmieścia z przygotowaniem zagospodarowania wolnych torów i starego koryta Warty, a także wdraża programy transportowe stawiające na transport zrównoważony – rozwijając system Poznańskiego Roweru Miejskiego, wprowadzając oparty na pojazdach elektrycznych car-sharing i scooter-sharing, czy tworząc system kolei metropolitalnej. Realizacji tych celów służyć ma również nowa polityka mieszkaniowa z bezpiecznymi programami najmu oraz programem budowy mieszkań komunalnych.

Kolejnym elementem tych działań jest rozbudowana polityka prorodzinna, obejmująca opiekę nad dziećmi do lat 3 z najwyższymi w Polsce, wynoszącymi rocznie 15 mln zł, dopłatami z budżetu Miasta do miejsc w żłobkach niepublicznych, miejski program in-vitro po 5 tys. zł na parę, wsparcie rodzin wielodzietnych z miejską Kartą Rodziny Dużej i biletem rodzinnym na czele, a także polityka senioralna z unikatowymi projektami – biletem senioralnym, Złotą Rączką oraz Pudełkiem Życia – wylicza Iwona Matuszczak-Szulc.

Nie bez znaczenia są również inwestycje w edukację – na czele z budową ze środków miejskich nowych szkół i przedszkoli na terenach, które do tej pory nie miały wystarczającej infrastruktury oświatowej.

Edukacja i praca

W Strategii Rozwoju Miasta podkreślono, że znaczący wpływ dla rozwoju Poznania mają wyższe uczelnie i uczący się na nich studenci. Rocznie w stolicy Wielkopolski studiuje blisko 120 tys. młodych osób, z których ponad ¾ pochodzi spoza miasta. 4 tys. to cudzoziemcy, studiujący w mieście na stałe lub czasowo, w ramach programu Erasmus. Większość z nich, blisko tysiąc osób, to młodzi obywatele Ukrainy.

Obywatele Ukrainy, którzy stanowią ponad ¼ cudzoziemców mieszkających na stałe w Poznaniu, są też coraz bardziej widoczni na lokalnym rynku pracy. W ubiegłym roku na terenie Poznania i powiatu poznańskiego pracowało ich ponad 40 tysięcy.

Cudzoziemcy i studenci spoza miasta mają istotny wpływ nie tylko na rozwój gospodarczy Poznania. Wpływają również na postrzeganie miasta jako przyjaznego i otwartego na różnorodność oraz współpracę z różnymi grupami społecznymi.

Miasto dokłada starań, by lokalny rynek pracy był jeszcze bardziej atrakcyjny. Służą temu m.in. miejskie programy wsparcia start-upów i firm kreatywnych, z pierwszą w Polsce miejską, bezpłatną przestrzenią pracy wspólnej. Na wsparcie miasta może liczyć również przedsiębiorczość akademicka oraz lokalne firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wciąż rozbudowuje się nowoczesna powierzchnia biurowa, parki technologiczne i infrastruktura targowo-kongresowa. Coraz  ciekawsza jest również oferta  spędzania w mieście wolnego czasu – w tym propozycje turystyczne i kulturalne.

Jacek Łakomy, Biuro Prasowe, WRM UMP

x

Zobasz także

Problemy czasów dostatku

Optymistyczne nastroje dominowały podczas 7. edycji Forum Rynku Nieruchomości, które firma Nowy Adres S.A. zorganizowała ...

Czy potrafimy dzielić się miastem?

Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy otwartej debaty na dziedzińcu Urzędu Miasta. Dyskusji z udziałem ...

Remontują kamienice, budują place zabaw

Zarząd komunalnych Zasobów Lokalowych zamierza w tym roku rozpocząć remonty 7 miejskich kamienic. Ma też ...

Archeolodzy odkrywają historię placu Kolegiackiego

Blisko 3 tysiące zabytków i 350 grobów odkryli już archeolodzy prowadzący wykopaliska na placu Kolegiackim. ...

Konsultacje polityki mieszkaniowej Poznania

27 kwietnia w siedzibie Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania odbędzie się spotkanie konsultacyjne, poświęcone ...