Bolechowo 750×200 – maj 2017
Nickel 750×100 – Botaniczna

Sąd unieważnił transakcję

Prokuratura Rejonowa w Wrześni skutecznie podjęła czynności mające na celu

zabezpieczenie interesów słabszych stron występujących w postępowaniu cywilnym.
Prokurator Rejonowy we Wrześni, złożył w Sądzie Rejonowym we Wrześni pozew o ustalenie nieważności oświadczeń woli złożonych przed notariuszem przez dwoje mieszkańców Kostrzyna (rodzeństwo) o zamiarze wyrażonym w formie umowy przedwstępnej i umowy o sprzedaży nieruchomości położonej w Kostrzynie. Podstawą żądania prokuratora było ustalenie, że oświadczenia woli zbywców nieruchomości zostały złożone w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Sprzedający nieruchomość jako osoby upośledzone umysłowo nie były w stanie rozumieć znaczenia oraz skutków czynności cywilno – prawnych, w których uczestniczyli.
W złożonym pozwie prokurator wniósł ponadto o zabezpieczenie zgłoszonego roszczenia, do czasu wydania rozstrzygnięcia, poprzez wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej nieruchomości, której dotyczyły kwestionowane umowy.
Po przeprowadzeniu postępowania, przy udziale prokuratora, Sąd Rejonowy we Wrześni w całości podzielił zasadność złożonego pozwu i ustalił nieważność oświadczeń woli złożonych przed notariuszem przez zbywców nieruchomości i obciążył kosztami postępowania osobę, która nabyła przedmiotową nieruchomość. Ponadto prokurator zainicjował postępowanie sądowe o częściowe ubezwłasnowolnienie rodzeństwa, które wadliwie sprzedało nieruchomość.
Niniejsza sprawa stanowi przykład zasadnej i skutecznej interwencji prokuratora w celu ochrony praworządności oraz praw obywateli, którzy z uwagi na swój stan zdrowia psychicznego nie są w stanie należycie dbać o swoje interesy majątkowe.

x

Zobasz także

Umorzone czynsze

Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie, w wyniku którego należności za 2016 i 2017 rok ...

Ochrona działek leśnych

Prawa właścicieli działek leśnych podlegają istotnemu ograniczeniu. Problem jest tym większy, im bliżej miasta i ...

Gminny zasób mieszkaniowy

Gminom będzie łatwiej prowadzić rozważną politykę mieszkaniową. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy ...

Nowe zasady projektowania

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury ...

NSA o drzwiach zewnętrznych

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę właścicieli mieszkania, którzy wymienili na nowe drzwi wejściowe do mieszkania. ...