Fotografia wnętrz

Spalarnia nie truje

Poznańska Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) nie wpływa na pogorszenie jakości powietrza. Łączna emisja pyłów PM10 i PM2,5, które przyczyniają się do występowania smogu, w przypadku ITPOK w całym 2018 roku wyniosła zaledwie 3 proc. dopuszczalnego limitu wyznaczonego dla instalacji. Tak wynika ze zleconej przez wojewodę kontroli.

W listopadzie i grudniu 2018 roku na zlecenie wojewody wielkopolskiego ITPOK została skontrolowana przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Działania zostały podjęte w związku z dyskusją nad jakością powietrza w Poznaniu i jego okolicach.
Kontrola potwierdziła, iż ITPOK jest obiektem bezpiecznym dla środowiska i spełnia wszelkie obowiązujące normy w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.
  • Wszelkie obawy mieszkańców, że ITPOK nie jest należycie kontrolowana i negatywnie oddziałuje na otoczenie nie znalazły potwierdzenia – mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. – Chcę w tym miejscu podkreślić, że termiczne przetwarzanie odpadów jest jednym z najbardziej rygorystycznie kontrolowanych procesów w Europie – dodał.

Kontrola przeprowadzona przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zakończyła się 8 lutego.

  • Dotyczyła czterech obszarów: gospodarki odpadami, emisji do powietrza, hałasu oraz gospodarki wodno-ściekowej. W żadnym z powyższych obszarów nie stwierdzono wykroczeń i nie nałożono żadnych sankcji pokontrolnych.Dodatkowo analiza próbek gazów odlotowych, pobranych z ITPOK w listopadzie 2018 r. przez Laboratorium Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z Opola, nie wykazała jakichkolwiek przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza – tłumaczy Szymon Cegielski, dyrektor zakładu ITPOK.

Dzięki wieloetapowemu systemowi oczyszczania gazów spalinowych emisje pyłów, które w największym stopniu przyczyniają się do fenomenu smogu, są zredukowane do ścisłego minimum i wynoszą w skali roku odpowiednio: PM10 – 10,6 Mg/rocznie, PM2.5 – 5,3 Mg/rocznie.

  • Faktyczna emisja łączna pyłów PM10 i PM2,5 w całym 2018 roku wyniosła 583 kg – co stanowi zaledwie 3 proc. dopuszczalnego limitu wyznaczonego dla instalacji. Dla porównania, standardem dla tradycyjnych źródeł ciepła opalanych węglem – np. dla jednostki będącej głównym źródłem ciepła dla miejscowości wielkości Poznania – emisja pyłów jest określona na poziomie 1.530,00 Mg/rocznie – 100 krotnie więcej niż emisja z ITPOK – zauważa Cegielski.

Dodatkowo prowadzone w latach 2016 i 2017 kontrole WWIOŚ każdorazowo potwierdzały prawidłową eksploatację instalacji przez SUEZ, a wykonywane podczas tych inspekcji czynności kontrolne nigdy nie doprowadziły do stwierdzenia i wskazania prowadzącemu instalację jakichkolwiek uchybień w zakresie przestrzegania surowych norm środowiskowych.
ITPOK – nowocześnie, ekologicznie, bezpiecznie

  • ITPOK została zaprojektowana w taki sposób, aby przekształcać odpady w energię. Zimą naszym priorytetem jest produkcja ciepła. W celu ogrzania poznańskich mieszkań, wykorzystujemy ciepło pochodzące z termicznego przekształcania odpadów do podgrzania wody wprowadzanej do miejskiego systemu ciepłowniczego. Natomiast latem, kiedy zapotrzebowanie na energię cieplną jest niskie, kierujemy wyprodukowaną przez nas parę do wysokosprawnej turbiny , która może generować nawet 18 MW energii elektrycznej – tłumaczy Edyta Renduda, dyrektor kontraktu w SUEZ Zielona Energia.

W 2018 roku ITPOK wyprodukował aż 112 000 MWh energii elektrycznej, co pokrywa zapotrzebowanie ponad 130 tys. mieszkańców.

  • Dodatkowo, w związku z tym, że przekształcamy odpady w których skład wchodzi również biomasa, ponad 40 proc. wyprodukowanej przez nas energii elektrycznej uznawana jest za energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, za którą uzyskujemy zielone certyfikaty. Wszystkie przychody uzyskiwane ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia są przenoszone na miasto i przyczyniają się do zmniejszenia całkowitych kosztów zagospodarowania odpadów – podkreśla Edyta Renduda.
x

Zobasz także

Kładka powstanie w Krosinku

Podpisano umowę z wykonawcą budowy kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w Krosinku, wyłonionym w ...

Listy do przyszłości

Gmina Czerwonak wyszła z kolejną ciekawą inicjatywą. – W tym roku mija 30 lat od ...

Dopiewski Budżet Obywatelski

Urząd w Dopieweie opublikował wykaz 21 działek geodezyjnych, zlokalizowanych w 11 miejscowościach Gminy Dopiewo. Szczegółowe ...

Aktywiści bronili drzew

Ulica Młodzieżowa w Suchym Lesie ma zostać przebudowana. W ramach inwestycji zaplanowano wycinkę kilkudziesięcioletniej alei ...

Węzeł w Tulcach już działa

Od 1 maja autobusy wjeżdżają na węzeł przesiadkowy w Tulcach. „Tulce Szkoła” to nazwa przystanku, ...