Ukraina

Tramwajem na Poznań Wschód

Radny Andrzej Rataj wystosował interpelację w sprawie planowanej trasy tramwajowej z pętli Zawady do stacji kolejowej Poznań Wschód.

Na foto: Jedna z wizualizacji planowanej trasy tramwajowej „Poznań Wschód”

Radny podkreśla, że koncepcja budowy tej trasy tramwajowej jest zgodna z założeniami odpowiednich miejskich planów i dokumentów strategicznych. Inwestycja, zdaniem radnego, będzie impulsem rozwojowym o dużym znaczeniu dla tej części Poznania, a przede wszystkim dla Osiedla Główna, które pomimo bliskiej odległości od centrum Poznania, nie ma optymalnych połączeń w komunikacji publicznej z innymi częściami miasta. Jesienią 2021 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, w których mieszkańcy, właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy i inne osoby przekazywali swoje pomysły, uwagi i propozycje dotyczące przebiegu nowej trasy tramwajowej. W efekcie tych działań, preferowana koncepcja linii tramwajowej zakłada przebieg trasy od obecnej pętli tramwajowej na Zawadach przez ulicę Główną, do rejonu rynku Wschodniego, a następnie nową ulicą, która ma powstać w przybliżeniu w połowie odcinka między ulicą Harcerską a ulicą Wiejską, po czym ulicą Wschodnią, aż do rejonu stacji kolejowej Poznań Wschód, gdzie planuje się stworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego (lokalizację nowej pętli autobusowej oraz parkingu Park & Ride). Rozwiązanie wpisuje się w zamierzenia rozwojowe dotyczące Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Planowana trasa tramwajowa pozwoli w istotny sposób na zwiększenie możliwości przewozowych oraz usprawni układ transportowy integrując przejazdy tramwajem i autobusem z podróżami koleją.

Radny pyta na jakim etapie są obecnie działania dotyczące planowanej trasy tramwajowej, w tym czy przeprowadzone zostały analizy uwzględniające w szczególności uwarunkowania techniczne, przestrzenne, funkcjonalne oraz społeczno-ekonomiczne. Pyta również czy preferowany przebieg trasy wskazany w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, jest zamierzeniem, które zostanie w przyszłości zrealizowane. Interesuje go również perspektywa finansowa i czasowa planowanej inwestycji.

Urząd Miasta informuje, że aktualnie opracowywana jest koncepcja techniczna budowy trasy tramwajowej „Poznań Wschód”. Jej przebieg został wybrany przez około 60% respondentów podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych od 20 września do 17 października 2021 r.

Projektowana koncepcyjnie trasa tramwajowa przebiega od pętli tramwajowej na Zawadach (planowane jest jej włączenie do istniejącego torowiska w ul. Podwale), dalej pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Zawady, ul. Główną (obsługując rejon Rynku Wschodniego), a następnie nową ulicą oznaczoną symbolem 22KD-D w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Obszaru Główna” część A, która ma powstać w przybliżeniu w połowie odcinka między ul. Harcerską a ul. Wiejską. Jej zakończenie przewiduje się natomiast w ciągu ul. Wschodniej w rejonie stacji kolejowej „Poznań Wschód”, gdzie zaplanowane jest także powstanie nowej pętli autobusowej, tworząc tym samym zintegrowany węzeł przesiadkowy bus-tramwaj-kolej. Ponadto, w przygotowywanym opracowaniu uwzględniono również parking typu Parkuj i Jedź (Park&Ride) po wschodniej stronie ul. Krańcowej na terenie oznaczonym symbolem 5KD-Lt, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W obecnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania ze względu na ograniczenia budżetowe nie zapisano środków koniecznych do realizacji przedmiotowej inwestycji. W związku z powyższym nie jest możliwe określenie harmonogramu jej realizacji. Będzie ona uzależniona przede wszystkim od możliwości finansowych Miasta oraz od ewentualnego pozyskania zewnętrznego źródła finansowania w przyszłości (np. w ramach funduszy Unii Europejskiej po 2027 r.).

 

x

Zobasz także

Remont pętli na Junikowie

W sobotę 23 marca, rozpoczną się prace związane z remontem zadaszenia nad peronami tramwajowymi i ...

Prozerpina bez gwiazd

Radny Mateusz Rozmiarek -donosi biuletyn.poznan.pl złożył interpelację w sprawie usunięcia gwiazd z podłoża fontanny Prozerpiny ...

Synagoga to zabytek

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków ...

Palmiarnia w bloku

Oficjalny profil Miasto Poznań na Facebooku umieścił w niedzielę post ze zdjęciami egzotycznej roślinności rosnącej ...

Spór w WSA o Maltę

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Jeronimo Martins w obszarze merytorycznym, uchylił jednak cztery punkty poznańskiej ...