Bolechowo 750×200 – maj 2017

Troska o ład przestrzenny

Prezydent Poznania złoży do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju uwagi do projektu ustawy przewidującej ułatwienia dla deweloperów w realizacji projektów mieszkaniowych.

Jak podkreśla, jest ona zagrożeniem dla zachowania ładu przestrzennego w miastach i gminach.Prezydent Poznania zaapelował do miejskich radnych o pomoc w powstrzymaniu szkodliwych dla wszystkich gmin, zmian legislacyjnych Jacek Jaśkowiak  zaapelował do miejskich radnych o pomoc w powstrzymaniu szkodliwych dla wszystkich gmin, zmian legislacyjnych

Podczas sesji rady miasta prezydent Jacek Jaśkowiak zaapelował do miejskich radnych o pomoc w powstrzymaniu szkodliwych dla wszystkich gmin, zmian legislacyjnych. Jego zdaniem, rozwiązania zaproponowane przez rząd grożą niekontrolowaną zabudową, co może mieć katastrofalne skutki dla przestrzeni. – Dotychczasowe narzędzia, którymi jako gmina dysponujemy, okazały się dalece niewystarczające do prowadzenia skutecznej polityki przestrzennej, w tym przede wszystkim do blokowania inwestycji, które zaburzają proces zrównoważonego rozwoju niektórych obszarów miasta – mówił podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Jacek Jaśkowiak.

Bariery stanowią m.in. przepisy dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy, które zgodnie z prawem nie muszą respektować ustaleń Studium, rola orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego, rygorystyczny proces tworzenia planów miejscowych czy brak regulacji umożliwiających adekwatny udział finansowy inwestora w budowie infrastruktury towarzyszącej danej inwestycji.

Władze miasta zgłosiły szereg propozycji, usprawniających przebieg procesu inwestycyjno-budowlanego. Chodzi m.in. o zobowiązanie deweloperów do udziału w kosztach rozwoju infrastruktury społecznej i transportowej, tak by równolegle z mieszkaniami powstawały szkoły, drogi, przedszkola. Głos ten został jednak zignorowany. Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących nie tylko w sposób drastyczny ogranicza samodzielność gminy w zakresie planowania przestrzennego, ale przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo chaotycznego rozwoju miasta. – Wejście w życie nowych przepisów oznacza, że nawet obowiązujące plany miejscowe nie będą skutecznym narzędziem ochronnym. Grozi to zabudową klinów zieleni, parków, terenów przeznaczonych na szkoły czy ośrodki zdrowia – podkreślił prezydent Jaśkowiak. – Obecnie to władze Miasta: Prezydent i Rada Miasta oraz jego mieszkańcy mają decydujący wpływ na to, jak zostanie zagospodarowany Poznań. Zgodnie z nową ustawą, decyzje w zakresie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wydawał będzie Wojewoda. To znaczne ograniczenie praw gmin do decydowania o ich własnym rozwoju.

Co gorsza ograniczona ma zostać także kontrola społeczna nad procesem realizacji inwestycji mieszkaniowej. W myśl nowych przepisów będzie się ona sprowadzać do możliwości zapoznania się z wnioskiem opublikowanym w BIP i złożenia uwag w terminie nie dłuższym niż 21 dni od jego publikacji. W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców zaproponowane standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych nie zakładają żadnych ograniczeń, co do liczby kondygnacji dla wnioskowanej zabudowy. Nad ładem przestrzennym nie będą już mogli czuwać prezydent i miejscy radni, którzy wydają zgody na inwestycje.

– Zgodnie z projektem ustawy, wyrażając zgodę lub odmawiając jej wydania, organ samorządowy musi brać pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy. Czy jeśli te potrzeby w danej gminie występują, a jak wiemy, w naszym mieście tak jest, będziemy mieć prawo do tego, by odmówić takiej zgody, gdy przemawiać będą za tym względy społeczne? – pytał prezydent Poznania.

Jak podkreślił, należy też pamiętać, że jako akty administracyjne, decyzje lub uchwały mogą podlegać zaskarżeniu. – Nie ma zatem gwarancji nienaruszalności terenów, które objęliśmy planami ochronnymi, nie ma jej w stosunku do naszych klinów zieleni. Tereny te pod rządami proponowanej ustawy będą zagrożone niekontrolowaną zabudową. Skutki takich działań będą katastrofalne dla przestrzeni, a co najgroźniejsze – będą nieodwracalne – tłumaczył Jacek Jaśkowiak. – Ze swojej strony deklaruję, że chociaż termin konsultacji niniejszego projektu ustawy jest bardzo krótki i mija w ten czwartek, jako Prezydent Miasta Poznania złożę stosowne uwagi do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Przestrzeń miejska to nasze wspólne dobro, wartość dla której warto zewrzeć szeregi ponad podziałami partyjnymi – podkreślił.

Starania o powstrzymanie szkodliwych zmian legislacyjnych Poznań będzie podejmował też w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Związku Miast Polskich.

Anna Jarmuż/biuro prasowe UMP

x

Zobasz także

Monciak jest najdroższy

Warszawa została zdeklasowana. Na rynku małych mieszkań króluje teraz Trójmiasto. Gdańskie kawalerki cenami biją te ...

Ceny metra kw. w górę?

Dynamika cen na rynku nieruchomości w Polsce jest coraz wyższa. Jak wynika z raportów NBP ...

Wyższe czynsze komunalne

Od kwietnia lokatorzy mieszkań komunalnych będą musieli ujawniać dochody, ryzykując jednocześnie podwyżkę opłat za mieszkanie. ...

Program Mieszkań Plus

Analizujemy blisko 200 inwestycji na gruntach samorządowych w ramach rządowego programu Mieszkanie plus – powiedział ...

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Co rynkowi mieszkaniowemu przyniesie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny? Jak projekt nowelizacji przepisów dotyczących finansowania inwestycji oceniają ...