Finansowanie pomostowe

Ulgi wojewody jak Miasta

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał dwa pierwsze zarządzenia dotyczące bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na ich postawie m.in. przewidziano bonifikatę od jednorazowej opłaty dotyczącej gruntów będących przed przekształceniem własnością Skarbu Państwa na terenie Poznania. Bonifikata wyniesie 75 proc.

Pierwsze zarządzenie wojewody Zbigniewa Hoffmanna określa warunki udzielenia bonifikaty i wysokość stawek procentowych od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Zarządzenie odnosi się do nieruchomości położonych na terenie Miasta Poznania, stanowiących przed przekształceniem własność Skarbu Państwa.

– Zgodnie z przyjętymi uregulowaniami, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego przed przekształceniem własność Skarbu Państwa, a położonego na terenie Miasta Poznania, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości 75 proc. Zasada ta dotyczy również gruntów będących przedmiotem użytkowania wieczystego spółdzielni mieszkaniowych – tłumaczy wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Bonifikata obowiązuje w przypadku zgłoszenia na piśmie w terminie do 31 marca 2025 roku zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. Bonifikata nie będzie przysługiwać osobom, które w dniu zgłoszenia zamiaru jednorazowego uiszczenia opłaty będą posiadały zadłużenie względem Skarbu Państwa, związane z przedmiotową nieruchomością. W przypadku przekształcania praw związanych z kilkoma nieruchomościami (udziałami w kilku nieruchomościach) omawiane zasady dotyczą wyłącznie jednej nieruchomości gruntowej.

Drugie zarządzenie skierowane jest do tej grupy właścicieli nieruchomości, którzy nie zdecydują się na wcześniejsze, jednorazowe uiszczenie opłaty z tytułu przekształcenia, tylko będą ją wnosić przez cały, określony w ustawie dwudziestoletni okres. – Wydane na podstawie art. 9 ust. 1 omawianej ustawy zarządzenie, przywraca znane z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami rozwiązanie, umożliwiające ubieganie się o uzyskanie bonifikaty z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – mówi Dorota Stawicka, dyrektor wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

W związku z tym osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, właściwy organ (np. właściwy miejscowo starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu) udziela na ich wniosek 50 proc. bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele. Możliwość ta nie została przewidziana w odniesieniu do uiszczanej w trybie rocznym opłaty z tytułu przekształcenia.

– Wydane zarządzenie uwzględnia zatem oczekiwania właścicieli wyrażane w szeregu kierowanych do mnie jako wojewody wielkopolskiego zapytań – dodaje Zbigniew Hoffmann. – O możliwość przyznania tej fakultatywnej bonifikaty będą mogli się ubiegać tylko ci właściciele, którzy nie posiadają, względem Skarbu Państwa, zaległości z tytułu wymagalnych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz, w kolejnych latach obowiązywania zarządzenia, z tytułu rocznych opłat przekształceniowych – wyjaśnia Dorota Stawicka.

Aktualnie przygotowywane są kolejne zarządzenia dostosowujące wysokość i warunki udzielania bonifikat, do tych, które zostały określone w treści uchwał poszczególnych gmin z terenu województwa wielkopolskiego.

x

Zobasz także

Ziemia nie tylko dla kleru

Sejm znowelizował w piątek ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według nowych przepisów działki rolne do ...

Rejenci o przekształceniach

Sprzedaż mieszkania bez zaświadczenia z gminy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność może się skończyć ...

Status własności działek

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o ujawnianiu przez organy administracji publicznej prawa własności nieruchomości w ...

Spory architekta z inwestorem

Wnioski kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają uwagę na problem ochrony integralności utworów architektonicznych. Chodzi ...

2. czytanie ustawy o ziemi

Sejmowa komisja rolnictwa opowiedziała się w czwartek za projektem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, wraz ...