Zapaść ante portas

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski przyjął stanowisko w sprawie potrzeby podjęcia działań organizacyjno-finansowych wspierających jednostki samorządu terytorialnego w obliczu następstw epidemii. W dokumencie tym przedstawił długą listę postulatów, na których uwzględnienie liczy w pracach legislacyjnych.

Samorządy wskazują, że przystanie na apele przedsiębiorców i innych najemców o wstrzymanie lub ograniczenie opłat lokalnych i czynszów odbije się niekorzystnie na lokalnych zasobach samorządowych.
Dlatego też postulują rekompensatę utraty dochodów z tytułu umorzeń podatków i opłat lokalnych czy z tytułu zwolnienia z należności dotyczących umów dzierżawy gminnych nieruchomości dokonanych z uwagi na epidemię;
Proponują ponadto utrzymanie wpływów z PIT i CIT choćby na poziomie prognozowanym oraz utrzymanie subwencji oświatowej na poziomie wynikającym ze wstępnych informacji, a także ulgę w składce ZUS w sektorze oświaty za okres zamknięcia placówek.

Jak prognozują wielkopolscy samorządowcy, wstrzymanie różnych procesów gospodarczych spowoduje w najbliższej przyszłości ograniczenia budżetowe gmin i powiatów. Tymczasem – jak podkreślają przedstawiciele SGiPW – na samorządach spoczywają liczne zobowiązania.

– Oprócz działań bieżących i inwestycji mamy powinności finansowe, jak raty i odsetki od kredytów, jak i wykup obligacji, ze zwrotu których nikt nas nie zwolnił. Ponadto reżim wskaźnikowy wynikający z ustawy o finansach publicznych ogranicza, a czasami uniemożliwia dowolne zmiany w harmonogramie spłaty zadłużenia – czytamy w piśmie wielkopolskich samorządowców. Zwracają oni uwagę, że podstawą konstrukcji budżetów gmin i powiatów są dochody z podatku PIT i CIT, a te ze względów oczywistych będą niższe.

Na liście postulatów o uwzględnienie których w działaniach legislacyjnych apelują samorządowcy znalazło się ponadto m.in. wyłączenie udzielonych ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w wyniku epidemii z mechanizmu „konsekwencji udzielonych ulg” przy konstruowaniu subwencji ogólnej; przewidzenie możliwości wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięć z udziałem środków unijnych; Uwzględnienie rekompensaty strat związanych z ograniczeniem liczby pasażerów w komunikacji publicznej; uproszczenia procedur związanych z przekazywaniem środków na realizację programów unijnych (postulat dotyczy zarówno zaliczek jak i rozliczeń), a także nie podejmowanie – w ramach rządowego pakietu antykryzysowego – działań mogących przynieść straty finansowe samorządom i podmiotom zależnym – w tym dotyczących np. dostaw i cen wody i ścieków oraz usług o charakterze komunalnym.
Źródło: portalsamorzadowy.pl

x

Zobasz także

Poznań utonie w kwiatach

Już niedługo stolicę Wielkopolski pokryją wielokolorowe kobierce różnych odmian begonii, aksamitek czy pelargonii. W ciągu ...

Tramwajem na Naramowice

Rozpoczynają się zasadnicze prace przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice i nowego układu drogowego. Zmieni ...

MTP sprzedaje działkę

Jak informuje portal  epoznan.pl na terenie należącym do Międzynarodowych Targów Poznańskich położonym pomiędzy ulicami Grunwaldzką, ...

Pakiet dla mobilności

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 na długo, a być może już zawsze zmieni życie miejskie. Rząd ograniczył ...

Jaki ład przestrzenny

We wtorek, 5 kwietnia miejscy radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium ...