Ukraina

Budownictwo w I kwartale 2019r.

W I kwartale br. produkcja budowlano-montażowa1 zrealizowana na terenie kraju była o 9,4% wyższa

niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy notowano wzrost o 26,1%). W marcu br. produkcja zwiększyła

się w skali roku o 10,8% (wobec wzrostu o 15,1% w lutym br. i o 16,1% przed rokiem). Po wyeliminowaniu

wpływu czynników o charakterze sezonowym, notowano wzrost produkcji w stosunku do marca ub. roku

o 12,3%, przy niewielkim spadku w skali miesiąca – o 0,5%.

W okresie styczeń–marzec br. produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w skali roku we wszystkich

działach budownictwa, najbardziej – w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów

inżynierii lądowej i wodnej. W nieco większym stopniu wzrosła sprzedaż robót remontowych (o 10,0%)

niż inwestycyjnych (o 9,1%).

W marcu br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła w skali roku w jednostkach zajmujących się

głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 27,1% oraz robotami budowlanymi

specjalistycznymi – o 10,7%. Obniżyła się natomiast w podmiotach specjalizujących się w budowie

budynków – o 2,6%. Większy wzrost obserwowano w sprzedaży robót inwestycyjnych (13,0%) niż robót

o charakterze remontowym (6,6%).

1 W cenach stałych; w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

W okresie styczeń–marzec br. produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w skali roku we wszystkich

działach budownictwa, najbardziej – w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów

inżynierii lądowej i wodnej. W nieco większym stopniu wzrosła sprzedaż robót remontowych (o 10,0%)

niż inwestycyjnych (o 9,1%).

W marcu br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła w skali roku w jednostkach zajmujących się

głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 27,1% oraz robotami budowlanymi

specjalistycznymi – o 10,7%. Obniżyła się natomiast w podmiotach specjalizujących się w budowie

budynków – o 2,6%. Większy wzrost obserwowano w sprzedaży robót inwestycyjnych (13,0%) niż robót

o charakterze remontowym (6,6%).

W I kwartale br. w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej

produkcja była o 19,0% większa niż w analogicznym okresie ub. roku, w tym najbardziej zwiększyła

się w podmiotach zajmujących się głównie budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych

i elektroenergetycznych (o 29,5%). Wzrost notowano także w podmiotach specjalizujących się w robotach

związanych z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 15,8%) oraz w grupie

o największym udziale w produkcji tego działu, tj. w jednostkach budujących głównie drogi kołowe

i szynowe (o 15,5%).

W dziale robót budowlanych specjalistycznych produkcja była o 6,7% wyższa niż przed rokiem. Wzrost

obserwowano w większości grup działu, w tym w jednostkach wykonujących głównie instalacje elektryczne,

wodno-kanalizacyjne i pozostałe instalacje budowlane (o 6,5%), tj. w grupie o najwyższym

udziale w produkcji działu (wynoszącym ok. 50%). Wzrosła też sprzedaż w podmiotach specjalizujących

się w robotach wykończeniowych (o 33,5%) oraz w przedsiębiorstwach realizujących głównie pozostałe

specjalistyczne roboty budowlane (o 1,5%). Niewielki spadek sprzedaży notowano natomiast w jednostkach

specjalizujących się w rozbiórce i przygotowaniu terenu pod budowę (o 1,0%).

W przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie budynków produkcja była o 3,9% wyższa niż

w okresie trzech pierwszych miesięcy ub. roku. Wyższy wzrost notowano w podmiotach zajmujących się

głównie realizacją projektów związanych ze wznoszeniem budynków (5,2%) niż w podstawowej grupie

tego działu (z blisko 90% udziałem w produkcji), tj. w jednostkach specjalizujących się w robotach

budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,7%).

W strukturze produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w I kwartale br. według rodzajów obiektów

budowlanych zwiększył się w skali roku udział obiektów inżynierii lądowej i wodnej, a obniżył – udział

budynków. Wśród obiektów inżynierii lądowej i wodnej wyższy niż w okresie styczeń–marzec ub. roku

był m.in. udział rurociągów sieci rozdzielczej i linii kablowych rozdzielczych oraz dróg szynowych, dróg

kolei napowietrznych lub podwieszanych, a niższy – m.in. udział kompleksowych budowli na terenach

przemysłowych oraz autostrad, dróg ekspresowych, ulic i dróg pozostałych. Wśród budynków

zmniejszył się udział budynków niemieszkalnych (w tym najbardziej – przemysłowych i magazynowych),

przy zbliżonym do notowanego przed rokiem udziale budynków mieszkalnych.

W kwietniu br. ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest oceniany pozytywnie, najlepiej od ponad

dziesięciu lat. Diagnozy w zakresie bieżącego portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej

na rynku krajowym są optymistyczne (wobec negatywnych w ubiegłym miesiącu), a oceny aktualnej

sytuacji finansowej przedsiębiorstw – mniej niekorzystne od zgłaszanych w marcu br. Prognozy w tych

obszarach są bardziej pozytywne od formułowanych przed miesiącem. Utrzymują się optymistyczne

przewidywania w zakresie portfela zamówień zagranicznych. Przedsiębiorcy nadal oczekują wzrostu cen

robót budowlano-montażowych i przewidują zwiększenie zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie w kwietniu br. oceniane jest przez przedsiębiorców

na 84,2% (wobec 82,8% przed rokiem).

Jako główne bariery w prowadzeniu działalności w kwietniu br., podobnie jak przed miesiącem i przed

rokiem, firmy budowlane wskazują koszty zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanych pracowników

oraz wysokie obciążenia na rzecz budżetu. W skali roku najbardziej wzrosła odczuwalność utrudnień

związanych z kosztami materiałów i kosztami zatrudnienia, natomiast najbardziej spadło znaczenie zbyt

dużej konkurencji na rynku.

Według wstępnych danych1 w I kwartale br. oddano do użytkowania 47,4 tys. mieszkań, tj. o 5,8%

więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost odpowiednio o 10,6%). Zwiększyła się liczba mieszkań

zrealizowanych w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 11,5% do 28,6 tys.),

przy spadku obserwowanym w budownictwie indywidualnym (o 3,7% do 17,4 tys.). Więcej mieszkań

niż w I kwartale ub. roku oddano w budownictwie spółdzielczym, komunalnym i zakładowym.

Spadek odnotowano w budownictwie społecznym czynszowym.

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w marcu br. wzrosła w stosunku do analogicznego miesiąca

ub. roku o 1,8% do 15,1 tys. Zwiększyła się liczba mieszkań oddanych w budownictwie przeznaczonym

na sprzedaż lub wynajem (o 1,3% do 8,8 tys.), zmniejszyła się natomiast – w budownictwie indywidualnym

(o 2,4% do 5,8 tys.). Więcej mieszkań niż przed rokiem oddano w budownictwie spółdzielczym (389 wobec

140) i komunalnym (143 wobec 40), mniej natomiast – w budownictwie społecznym czynszowym

(40 wobec 101) oraz zakładowym (1 wobec 3).

Cały raport na stronie GUS

1

x

Zobasz także

Zażegnanie kryzysu

Żeby rozwiązać w Polsce kryzys mieszkaniowy i zaspokoić potrzeby zwykłych ludzi, w Polsce musi zacząć ...

Stabilizacja cen

W perspektywie roku ceny mieszkań ustabilizują się na dotychczasowych poziomach – prognozuje Polski Związek Firm ...

Azbest wciąż straszy

Zbyt długie pożegnanie z azbestem. Potrzebne zmiany w rządowym programie Według rządowego programu usuwanie eternitowych ...

Tysiąc małych domków

W całym kraju zgłoszono do tej pory budowę 1058 domów do 70 m kw. przy ...

Rewolucja budowlana

W styczniu 2023 roku zacznie obowiązywać wiele przepisów mających istotne znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego ...