Ukraina

Prawo

Służebność przesyłu „mediów”

Ustawodawca powinien rozstrzygnąć wątpliwości związane z korzystaniem ze słupów, gazociągów i innych urządzeń przesyłowych na prywatnym terenie – przed wprowadzeniem w 2008 r. służebności przesyłu do polskiego prawa Takie postanowienie sygnalizacyjne wydał Trybunał Konstytucyjny, który zarazem umorzył sprawę pytań prawnych o zasiedzenie prawa do gazociągu i magistrali ciepłowniczej na cudzym gruncie Do sprawy przyłączył się RPO, wskazując na pozbawienie prawa ...

Czytaj »

NIK zbada CIT

Czy administracja skarbowa wykazuje właściwą skuteczność w procesie przeciwdziałania agresywnej optymalizacji podatku CIT? – to zasadnicze pytanie, na które ma odpowiedzieć prowadzona właśnie przez NIK kontrola. Z jednej strony badany jest sposób w jaki organy skarbowe przeciwdziałają unikaniu opodatkowania, w tym stosując klauzulę przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, z drugiej, czy fiskus prawidłowo stosuje zasadę in dubio pro tributario czyli rozstrzygania wątpliwości ...

Czytaj »

Opłaty za przyłącza nielegalne

Prokuratorzy skarżą do wojewódzkich sądów administracyjnych uchwały gmin dotyczące pobierania od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Z analizy przeprowadzonej przez Prokuraturę Krajową wynika, że gminy podejmują uchwały dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej często wprowadzając obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej. Dotyczy on możliwości podłączenia budynku do gminnych sieci. Prokuratorzy ...

Czytaj »

Prokurator wstrzymał eksmisję

Prokuratura Regionalna w Gdańsku prowadzi postępowanie w sprawie szeregu oszustw, których dopuszczono się podczas udzielania pożyczek w zamian za przewłaszczenie nieruchomości. Na skutek informacji z tego postępowania, Prokuratura Rejonowa w Świeciu podjęła działania mające na celu uchronienie rodziny jednego z pokrzywdzonych przed negatywnymi skutkami zaciągniętego w tych okolicznościach zobowiązania. Dochodziło do licznych oszustw Sprawa prowadzona przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku ...

Czytaj »

14. umów indemnizacyjnych

28 września 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” zostały opublikowane wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi umowami o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych, zawartych z rządami niektórych państw przez Rząd Polski, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o ...

Czytaj »

Odzyskał opłaty za media

Prokurator pomógł poszkodowanemu 86-latkowi w odzyskaniu utraconych pieniędzy. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Świeciu wniósł do Sądu Rejonowego w Świeciu skuteczne pozwy o zapłatę przeciwko dwóm mężczyznom, którzy swoimi nieuczciwymi działaniami doprowadzili 86-letniego mężczyznę do utraty kilku tysięcy złotych. Pokrzywdzony chciał pomóc, a stracił pieniądze W marcu 2018 roku do miejscowej Prokuratury Rejonowej zgłosił się mieszkaniec Świecia – starszy mężczyzna, znany ...

Czytaj »

Pomoc ofiarom ulgi podatkowej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejny korzystny dla obywateli wyrok – sprawa zawisła dzięki interwencji RPO- w sprawie ofiar tzw. ulgi meldunkowej. NSA podzielił pogląd RPO, że niespełnienie wymogów formalnych podatnika przy ubieganiu się o ulgę mieści się w pojęciu interesu publicznego Umarzania zaległości podatkowych nie powinno ograniczać się wyłącznie do zdarzeń absolutnie nadzwyczajnych lub losowych – uznał ponadto NSA 2 ...

Czytaj »

Znikają zabytki archeologiczne

NIK opublikowała raport o ochronie zabytków archeologicznych odkrytych podczas inwestycji budowlanych. Zabytki archeologiczne, odkryte podczas realizacji inwestycji budowlanych, nie są odpowiednio chronione. Nie są one nawet prawidłowo ewidencjonowane ani inwentaryzowane. W rezultacie państwo nie ma pełnej wiedzy, dotyczącej liczby odkrytych zabytków, w jakich placówkach i w jakich warunkach są przechowywane, a także czy są udostępniane. NIK proponuje wprowadzenie spójnego systemu ...

Czytaj »

Kto odbiera odpady zielone?

Gmina nie musi odbierać odpadów zielonych z nieruchomości? Zapadł właśnie w tej sprawie ważny wyrok przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu      Gminy zostały zobowiązane przez ustawodawcę do utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które zapewniają przyjmowanie także odpadów zielonych. Tym samym ustawodawca przewidział sytuację, w której te odpady są przyjmowane w PSZOK-ach – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. ...

Czytaj »

Stobnica w rękach nadzoru

– Decyzje o kontynuacji budowy w Puszczy Noteckiej i sposobie jej rozliczenia leżą tylko i wyłącznie w gestii nadzoru budowlanego – mówi Henryk Kowalczyk, minister środowiska w programie „Money. To się liczy”. Minister przyznał, że resort nie wstrzyma budowy zamku, bo nie są to jego kompetencje. Powiedział wprost:  „Ja budowy nie wstrzymam” Nadzór budowlany może wydać nakaz rozbiórki. Jeśli tak ...

Czytaj »