Prawo

Ziemia tylko dla rolników

Od 1 maja 2016 roku rynek obrotu ziemią w Polsce przestanie być wolny. Transakcje między osobami fizycznymi zostaną utrudnione, a do tego państwo nie wznowi sprzedaży swoich działek przez 5 lat. Zostało więc już niewiele czasu na sprzedaż lub zakup parceli na obecnych zasadach – przestrzega Lion’s Bank. Ministerstwo Rolnictwa do 25 stycznia br. prowadzi konsultacje społeczne projektu ustawy, która ...

Czytaj »

RPO o obrocie lokalami spółdzielczymi

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie ograniczenia obrotu lokalami spółdzielczymi. W sferze zainteresowania rzecznika praw obywatelskich pozostaje problem obrotu lokalami spółdzielczymi w sytuacji, gdy spółdzielni mieszkaniowej nie przysługuje tytuł prawny do gruntu pod budynkiem, w którym położone są lokale. Problem ten wyłonił się w związku z uchwałą siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 maja ...

Czytaj »

Wypis notarialny dla osoby trzeciej

Rzecznik praw obywatelskich wskazuje w wystąpieniu na unormowanie zawarte w ustawie Prawo o notariacie, regulujące wydawanie wypisów aktów notarialnych osobom trzecim, nie będącym stronami czynności notarialnej ani osobami, dla których zastrzeżono w akcie notarialnym prawo otrzymania wypisu. Ustawodawca przewidział drogę sądową dla rozstrzygnięcia czy osoba trzecia, w sytuacji braku zgody stron postępowania, może otrzymać wypis aktu notarialnego. Postanowienie sądu okręgowego ...

Czytaj »

Weszły w życie dwie ustawy

W życie weszły nowelizacje dwóch ustaw: o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych.Gminy otrzymają dopłaty na zakup byłych mieszkań zakładowych przeznaczonych na lokale socjalne 21 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Zgodnie z nią ...

Czytaj »

Czy przysługuje zażalenie na postanowienia nadzoru budowlanego?

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek ws. zaskarżania postanowień organów nadzoru budowlanego. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: czy na postanowienie nakładające obowiązek przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części, wydane w trybie art. 62 ust. 3 ustawy Prawo budowlane przysługuje zażalenie? Omawiany przepis ustawy Prawo budowlane uprawnia organy nadzoru budowlanego do nakazania ...

Czytaj »

Obiekty wielkopowierzchniowe tylko w planach miejscowych

11 listopada wchodzi w życie zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dotyczącym wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Według nowych zapisów jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw., w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa się obszary, na których mogą być one sytuowane. Lokalizacja tych obiektów może nastąpić wyłącznie na ...

Czytaj »

Opłata reklamowa dochodem gminy

7 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z której wynika, że oplaty reklamowe będą dochodem gminy. Znowelizowana ustawa doprecyzowuje, że wpływy z opłaty reklamowej od umieszczanych tablic lub urządzeń reklamowych stanowią dochód gmin. Możliwość uchwalania takiej opłaty przez rady gmin wprowadziła tzw. ustawa krajobrazowa, obowiązująca od 11 września 2015 r. Sejm VII kadencji uchwalił nowelizację ...

Czytaj »

Wypowiedzenie najmu inwalidce parkującej skuter w bloku

Helsińska Fundacja Praw Człowieka podjęła interwencję w sprawie kobiety z niepełnosprawnością ruchową, której wypowiedziano umowę najmu mieszkania, bo parkowała swój skuter inwalidzki na klatce schodowej budynku. Skuter był potrzebny do sprawnego przemieszczania się, ale lokatorka nie miała odpowiednich warunków do przechowywania go ani w mieszkaniu ani na zewnątrz. Wynajmujący lokal uznał jednak, że parkowanie skutera wewnątrz budynku narusza przepisy przeciwpożarowe ...

Czytaj »

Jaki podatek od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego?

Prawo i Sprawiedliwość po zdobyciu władzy planuje wprowadzić podatek od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego. Gotowy jest projekt ustawy, która wedle jego autorów ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 roku. Wiele wskazuje na to, że rozpoczynający właśnie swą VIII kadencję Sejm zajmie się ustawą o podatku od handlu wielkopowierzchniowego w pierwszej kolejności. Kancelaria prawna Grzybkowski Guzek Jackowski Adwokaci przygotowała krótkie ...

Czytaj »

Wywłaszczanie nieruchomości pod drogi

27 października 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jej głównym celem jest usprawnienie realizacji inwestycji drogowych w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Chodzi m.in. o wyeliminowanie najczęściej sygnalizowanych wątpliwości interpretacyjnych, które utrudniają stosowanie ustawy. Nowelizacja m.in. umożliwia zrzeczenie się odszkodowań ...

Czytaj »