Ukraina

Prawo

Konfiskaty majątku a konstytucja

Rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości wskazał na poważne wątpliwości, jakie budzą przygotowywane zmiany w Kodeksie karnym dotyczące konfiskaty majątku. Zdaniem RPO proponowane rozwiązania są nieproporcjonalne do celu, jakim jest zwalczanie przestępczości gospodarczej oraz mogą stanowić zagrożenie dla praw i wolności obywatelskich. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oscyluje wokół kilku rozwiązań, ...

Czytaj »

Więcej szamb niż wodociągów

Liczba gospodarstw domowych podłączanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej nie rośnie wystarczająco szybko. Wciąż są miejsca, w których nawet połowa nieruchomości korzysta z przydomowych szamb, choć mogłaby i wręcz ma obowiązek podłączyć się do kanalizacji gminnej – oceniła NIK. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że odpowiedzialność za niepodłączenie zakładanej liczby nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej ponoszą gminy. To one nie wykonały szeregu ...

Czytaj »

Zaskarżony obrót ziemią rolną

Rzecznik praw obywatelskich skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów dotyczących obrotu ziemią rolną, które weszły w życie 30 kwietnia 2016 r. – Nawet gdy ustawodawca najzupełniej trafnie zdiagnozuje poważne problemy społeczne, czy gospodarcze, to regulacje prawne służące ich rozwiązaniu muszą być gruntownie przemyślane i precyzyjnie wkomponowane w funkcjonujący system prawny tak, by nie groziło to ryzykiem przeprowadzania legislacyjnych ...

Czytaj »

Umowa z pośrednikiem i zarządcą bez OC będzie nieważna

Ważne zmiany dla zarządców i pośredników nieruchomości szykuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Umowy z pośrednikiem lub zarządcą będą nieważne, jeśli zabraknie w niej informacji o ubezpieczeniu. Umowę będzie można zawrzeć w formie elektronicznej. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmiany dotyczą m.in. pośredników i zarządców nieruchomości. Ministerstwo chce przywrócić definicję pośrednictwa i zarządzania. Wyrzucono ...

Czytaj »

Autostrady niszczą drogi lokalne

Drogi lokalne nie są odpowiednio chronione przed niszczeniem podczas budowy autostrad i dróg ekspresowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła do kontraktów z wykonawcami robót wymóg zawierania umów z samorządami w celu ochrony i naprawy zniszczonych dróg lokalnych. Jednak później nie sprawdzała czy firmy zawierają takie porozumienia oraz czy wywiązują się ze zobowiązań. Kontrole wprowadziła do planu dopiero w ...

Czytaj »

NIK o pozwoleniach na budowę i użytkowanie budynków wielorodzinnych

Organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego nie zawsze dbają o interes społeczny przy wydawaniu pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie domów wielorodzinnych – ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. Inwestorzy ubiegający się w urzędach miast o pozwolenie na budowę nie zawsze mogą liczyć na równe traktowanie, jasne zasady, czy możliwości przedstawienia swoich racji. Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego zaniedbują obowiązek rzetelnej kontroli ...

Czytaj »

Za trzy dni nowe zasady obrotu ziemią

Miastowy nie kupi już bez przeszkód ziemi rolnej – wynika z ustawy podpisanej przez prezydenta. Lada dzień, bo już 30 kwietnia zmieniają się tym samym zasady obrotu gruntami w Polsce. Dotychczas był on wolny, a po zmianach prawo będzie skłaniać do nadużyć. Dosłownie „rzutem na taśmę” rządz zdążył z pracami nad ustawą, która ograniczy wolny obrót ziemią rolną w Polsce. ...

Czytaj »

Wniosek RPO do NSA

Rzecznik praw obywatelskich skierował wniosek do NSA ws. stosowania przepisów prawa budowlanego do obiektów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. W orzecznictwie sądów administracyjnych ujawniła się rozbieżność w stosowaniu przepisów ustawy Prawo budowlane do robót budowlanych i obiektów budowlanych, których realizacja nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani nie jest objęta obowiązkiem zgłoszenia – zwraca ...

Czytaj »

Wyrok Sądu Najwyzsego dotyczący działkowiczów

Powództwo działkowicza o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej nie ma wpływu na wygaśnięcie prawa do działki – orzekł Sąd Najwyższy. W dniu 7 kwietnia Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego:„Czy wystąpienie przez działkowca z powództwem o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne, w terminie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 ...

Czytaj »

RPO do ministra finansów w sprawie budowli

Rzecznika praw obywatelskich Adam Bodnar wystąpił do ministra finansów Pawła Szałamachy z apelem o podjęcie pilnych działań w zakresie stworzenia precyzyjnych przepisów definiujących pojęcie „budowli” dla celów podatkowych. – W związku z napływającymi do mojego biura skargami, a także w nawiązaniu do korespondencji kierowanej przez rzecznika praw obywatelskich poprzedniej kadencji do resortu finansów, pragnę zaakcentować konieczność podjęcia pilnych działań w ...

Czytaj »