Prawo

Mały dom na działkach

Mieszkanie na działkach ROD to kwestia, która od wielu lat budzi żywe emocje. Choć polskie prawo udziela jasnej odpowiedzi na pytanie, czy mieszkanie na działce jest legalne, osób zainteresowanych całorocznym zamieszkiwaniem w domku letniskowym nie brakuje. Zarządcy ROD walczą z nielegalnymi lokatorami, jak potrafią, nie przynosi to jednak wielkich rezultatów. Lokatorzy chcieliby z kolei, żeby umożliwić im zamieszkiwanie na działkach ...

Czytaj »

Eksmisja z lokalu spółdzielni

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego, wywiedzioną od wyroku Sądu Rejonowego w L. z 8 maja 2003 r. i stwierdził, że wyrok ten został wydany z naruszeniem prawa. Zaskarżonym wyrokiem Sąd Rejonowy w L., powołując się na art. 210 Prawa spółdzielczego, uwzględnił powództwo Spółdzielni Mieszkaniowej (…) w L. i nakazał pozwanemu M.B., ...

Czytaj »

Wydłużyć vacatio legis

Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wystosował pismo do Jadwigi Emiliewicz, wicepremier i ministra z prośbą o wydłużenie terminu, w którym ma wejść w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471). Prezes PIIB zwrócił uwagę m.in. na to, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju zawieszono ...

Czytaj »

Punkt dla ofiar przemocy

Miasto Poznań przygotowało schronienie na czas epidemii dla wszystkich osób, które doznały przemocy lub czują się zagrożone. W odpowiednio przygotowanym i zaopatrzonym w środki ochrony osobistej miejscu można znaleźć bezpieczny nocleg oraz kompleksową i fachową pomoc w kryzysie. Wszystkie osoby, które czują się zagrożone, doznały przemocy lub są w kryzysie i muszą opuścić swoje miejsce zamieszkania, od poniedziałku mogą znaleźć ...

Czytaj »

Upaść każdy (prawie) może

Wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny i z dnia na dzień pozbawiać go wszystkiego. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało przełomowe rozwiązania, które pozwolą takim osobom bezpiecznie wyjść z zadłużenia i odbudować normalne życie, bez wiecznego strachu przed komornikiem. Nowe przepisy, zawarte w uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe wchodzą dziś ...

Czytaj »

Koszty ciepła w bloku

Do RPO wciąż napływają skargi dotyczące nieprawidłowości w rozliczeniach za ciepło przy zastosowaniu nagrzejnikowych podzielników kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych Dlatego po raz kolejny Rzecznik występuje do Ministerstwa Aktywów Państwowych Tym razem – o informacje o efektach pracy Grupy Roboczej ds. określenia wytycznych dla indywidualnego rozliczania kosztów zakupu ciepła w budynkach wielolokalowych Zastosowanie podzielników kosztów ciepła w założeniu miało dostosować rachunki za ciepło ...

Czytaj »

WSA o stawce za garaż

Część gmin i miast domaga się opodatkowania hal garażowych wybudowanych przez deweloperów według najwyższej stawki, właściwej dla budynków związanych z działalnością gospodarczą. WSA w Poznaniu uznał jednak, że należna jest niższa stawka, bo miejsca parkingowe znajdują się w budynkach mieszkalnych.Zdaniem poznańskiego sądu, kluczowe jest to, że garaże są częścią budynku mieszkalnego i nie zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego ...

Czytaj »

Pokoje na godziny to biznes

Nie może budzić wątpliwości fakt, że działalność w postaci oferowania, a następnie wynajmu lokali turystom, za odpłatnością jest działalnością nastawioną na przysporzenie zysku – uznał WSA w Krakowie. Nawet jeżeli nie jest działalnością główną, a jedynie dodatkową, a polegająca na wynajmie lokali na cele noclegowe dla turystów, jest nakierowana na osiągniecie zysku. Sprawa trafiła do sądu po tym jak prezydent ...

Czytaj »

Wyczerpać tryb skargowy

Skarżąca Polka w piśmie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zarzucała naruszenie art. 1 Protokołu 1 do Konwencji w związku z brakiem formalnego przejęcia przez władze części jej działki liczącej 49 m?, kosztem której poszerzono sąsiadującą z nieruchomością drogę. W postępowaniu krajowym przed właściwym wojewodą, a następnie przed sądami administracyjnymi skarżąca bezskutecznie wnioskowała o potwierdzenie istniejącego stanu faktycznego i ...

Czytaj »

Prostsze prawo budowlane

Sejm uchwalił nowelizacje prawa budowlanego i ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowe przepisy mają ułatwić legalizację samowoli budowlanej. Nowelizacja prawa budowlanego ma uprościć przepisy i ograniczyć biurokrację. Zmniejszeniu ulegnie liczba dokumentów, potrzebnych do rozpoczęcia budowy. Projekt budowlany będzie się składał z trzech części: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno – budowlanego i projektu technicznego. Aby uzyskać pozwolenie, dokumenty ...

Czytaj »