Ukraina

Prawo

Informatyzacja spraw wieczystoksięgowych

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw stwarza podstawy realizacji pierwszego etapu dalszej informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego. Polega on na wprowadzeniu obowiązku inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną przez określone podmioty, tj. notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych działających jak organy egzekucyjne. Prezydent RP podpisał ją 2 lutego 2015 r. ...

Czytaj »

TK – zasady uzyskania członkostwa spółdzielni mieszkaniowych

Ustawodawca ma znaczną swobodę w kształtowaniu treści praw podmiotowych. Swoboda ta nie jest jednak bezwzględna i nieograniczona. Jej granicą jest ochrona gwarantowanych konstytucyjnie wolności i praw – stwierdził Trybunał Konstytucyjny rozpatrując zasady członkostwa spółdzielni mieszkaniowych. Ustawodawca ma znaczną swobodę w kształtowaniu treści praw podmiotowych. Nie jest przy tym skrępowany w możliwości uzależnienia skutku w postaci nabycia prawa podmiotowego od przyjęcia ...

Czytaj »

Maksymalne stawki za śmieci uregulowane w ustawie

Maksymalną wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych określa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która obowiązuje od dzisiaj. Nowe przepisy m.in. wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r. Za śmieci segregowane gmina będzie mogła nałożyć maksymalną miesięczną opłatę wyliczaną według algorytmu, którego podstawą będzie przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ...

Czytaj »

TK znów odroczył sprawę spółdzielni

15 stycznia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny kontynuował rozpoznawanie wniosku grupy posłów na Sejm dotyczącego spółdzielni mieszkaniowych oraz zasad uzyskania członkostwa. TK odroczył rozprawę do 5 lutego 2015 r. Trybunał już po raz drugi odroczył wydanie wyroku. Przypominamy o co w tej sprawie chodzi. Trybunał Konstytucyjny ma orzec w sprawie zgodności:1) art. 27 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach ...

Czytaj »

Sejm znowelizował prawo budowlane

Po pracy w komisji infrastruktury posłowie przyjęli wczoraj nowelizację ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają uprościć i przyspieszyć proces budowlany. Nowelizacja m.in. znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę lub przebudowę wolno stojącego domu jednorodzinnego – chodzi o inwestycje, które nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość. Konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy wraz m.in. z projektem budowlanym. Starosta będzie ...

Czytaj »

Nowelizacja prawa budowlanego ponownie w komisji

Na 84. posiedzeniu Sejmu odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego. Projekt m.in. znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego – chodzi o inwestycje, które nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość. Konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy wraz z przedstawieniem m.in. projektu budowlanego. Starosta ...

Czytaj »

RPO o potrzebach mieszkaniowych osób o niskich dochodach

Rzecznik praw obywatelskich wystąpiła do prezesa Rady Ministrów w sprawie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach. Od wielu lat przedmiotem zainteresowania i działań kolejnych rzeczników praw obywatelskich pozostaje problematyka zaspakajania potrzeb mieszkaniowych obywateli, zwłaszcza osób o niskich dochodach, zmuszonych do korzystania z pomocy gminy w najmie lokalu. Gminy mają bardzo ograniczone możliwości realizacji ustawowego obowiązku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty ...

Czytaj »

Budowa domu bez pozwolenia i inne zmiany przepisów w 2015 roku

W 2015 roku będzie można zbudować dom jednorodzinny lub dokonać przebudowy już istniejącego bez występowania o pozwolenie na budowę. Wystarczy samo zgłoszenie. To nie koniec zmian w prawie, jakie czekają nas w 2015 roku. Obecnie nawet 3 miesiące czeka się w dużych miastach na wydanie pozwolenia na budowę. Oczekiwana nowelizacja prawa budowlanego ma uprościć i zarazem przyspieszyć cały proces budowlany. ...

Czytaj »

NIK o sprzedaży mieszkań komunalnych

Miasta coraz lepiej radzą sobie ze sprzedażą mieszkań komunalnych. Prawidłowo ustalają ceny sprzedaży oraz wyliczają należne kupującym bonifikaty. Znacząca poprawa zauważalna jest szczególnie w tych miejscach, które NIK już skontrolowała w 2010 roku. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli stwierdzili jednak występowanie także nagannych zjawisk: pobierania nienależnych opłat za wyceny lokali oraz niepowiadamianie najemców o przysługującym im pierwszeństwie kupna. Samorządy przeznaczają do ...

Czytaj »

RPO ws. zakresu uprawnień spółdzielni mieszkaniowej

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie zakresu uprawnień spółdzielni mieszkaniowej. W związku ze skargami wpływającymi do rzecznika ujawnił się problem dotyczący wykładni przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którymi zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni. W orzecznictwie sądów administracyjnych ujawniły ...

Czytaj »