Ukraina

Prawo

MIiR i RPO o stowarzyszeniach działkowców

Elżbieta Bieńkowska, minister Infrastruktury i Rozwoju udzieliła informacji Irenie Lipowicz, rzecznikowi praw obywatelskich w odpowiedzi na jej wystąpienie z dnia 20 czerwca 2014 r. dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie przepisów przejściowych ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Minister IiR stwierdza, że jak słusznie zauważyła rzecznik, tezy dotychczasowych wyroków Trybunału Konstytucyjnego wydanych na tle problematyki ogrodnictwa ...

Czytaj »

Konferencja nt. zmian w prawie budowlanym

Konferencja tematyczna, poświęcona zmianom w prawie budowlanym, odbyła się 24 lipca br. Celem konferencji było omówienie propozycji zmian ustawodawczych, zawartych w projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Kodeks przygotowuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego powołana przez premiera. Mówiono także o nowelizacji ustawy prawo budowlane, przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Spotkaniu przewodniczyli wiceministrowie: Paweł Orłowski oraz Janusz Żbik. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele organizacji społecznych ...

Czytaj »

Będzie tańsza wycinka drzew?

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zamierza obniżyć opłaty za wyciekę drzew i przygotowała projekt zmian. To ważna informacja dla właścicieli nieruchomości, a także dla deweloperów. Kancelaria urbanistyczno-prawna poinformowała nas o projekcie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, według którego planowane są zmiany w temacie stawek i opłat za usuwanie i wycinkę drzew. Jak poinformowała nas mec. Olga Bystrzycka z kancelarii URBANO stawki za ...

Czytaj »

Iustitia o senackim projekcie zmian ustawy o spółdzielniach

Zespół ds. prawa cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opracował kolejną opinię – tym razem na temat senackiego projektu ustawy o zmianie przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych. Projektowane rozwiązania mają znaczenie m.in. w sprawach o podział majątku wspólnego i dział spadku.Oto treść opinii: 1. W ocenie Stowarzyszenia konieczność podjęcia prac legislacyjnych mających na celu dostosowanie przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 r. ...

Czytaj »

NIK chroni grunty rolne

Budżet państwa ponosi każdego roku wielomilionowe straty z powodu bezprawnego korzystania z gruntów skarbu państwa. Przepisy prawa w praktyce zapewniają samowolnym użytkownikom bezkarność. NIK zaleca zmiany w istniejącym prawie. Instytucje publiczne nieskutecznie walczą z tym procederem. Najwyższa Izba Kontroli zaleca zmiany w istniejącym prawie tak, aby możliwe było skuteczne karanie za bezprawne korzystanie z państwowej ziemi oraz wyeliminowanie takich praktyk. ...

Czytaj »

Prawo wodne jak w Europie

12 lipca weszła w życie nowelizacja prawa wodnego, która wprowadza do polskiego ustawodawstwa postanowienia unijnych dyrektyw. Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa postanowienia unijnych dyrektyw: ustanawiających ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej), dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu, oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim oraz w sprawie środowiskowych norm ...

Czytaj »

Wchodzą w życie zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym

W sobotę weszła w życie nowelizacja ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nowe przepisy wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r. TK zakwestionował w nim upoważnienie do określenia w rozporządzeniu, a nie w ustawie, opłat za czynności związane m.in. z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ustawa wprowadza nowe zasady pobierania tych opłat i ...

Czytaj »

Od 1 lipca księgi wieczyste przez internet

Od początku lipca br. dostęp do wiedzy zawartej w księgach wieczystych będzie łatwiejszy, bo aby otrzymać dokument (odpis, wyciąg, zaświadczenie z KW) nie trzeba będzie ruszać się z domu. Dodatkowo uprawnione instytucje (np. komornik) będą mogły wyszukiwać KW na przykład po nazwisku właściciela. Nowela ustawy o księgach wieczystych i hipotece jest kolejnym etapem ułatwiania życia osobom i instytucjom działającym na ...

Czytaj »

Prezes NRA podpisał Kanon Architektury Prawa Przestrzennego RP

Adwokat Andrzej Zwara, prezes NRA, reprezentował Naczelną Radę Adwokacką podczas seminarium zespołu ds. kanonu architektury prawa przestrzennego RP 26 czerwca w Warszawie. W trakcie spotkania podpisał „Kanon Architektury Prawa Przestrzennego Rzeczypospolitej Polskiej”. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele organizacji samorządu terytorialnego, przedstawiciele Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Architektów RP, Towarzystwa Urbanistów Polskich, a także prezes Andrzej Zwara wraz aplikantem adwokackim ...

Czytaj »

Rowerem po wałach przeciwpowodziowych

Nowelizacja prawa wodnego zezwala na poruszanie się rowerem po koronach wałów przeciwpowodziowych, a także ułatwia wyznaczanie turystycznych szlaków rowerowych i pieszych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Nowelizacja określa m.in. specjalną procedurę zgłoszenia budowy drogi rowerowej oraz wyznaczenia szlaku turystycznego rowerowego i pieszego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Przedsięwzięcie takie będzie wymagać zgłoszenia dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej ...

Czytaj »