Ukraina

Prawo

NIK o sprzedaży mieszkań komunalnych

Miasta coraz lepiej radzą sobie ze sprzedażą mieszkań komunalnych. Prawidłowo ustalają ceny sprzedaży oraz wyliczają należne kupującym bonifikaty. Znacząca poprawa zauważalna jest szczególnie w tych miejscach, które NIK już skontrolowała w 2010 roku. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli stwierdzili jednak występowanie także nagannych zjawisk: pobierania nienależnych opłat za wyceny lokali oraz niepowiadamianie najemców o przysługującym im pierwszeństwie kupna. Samorządy przeznaczają do ...

Czytaj »

RPO ws. zakresu uprawnień spółdzielni mieszkaniowej

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie zakresu uprawnień spółdzielni mieszkaniowej. W związku ze skargami wpływającymi do rzecznika ujawnił się problem dotyczący wykładni przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którymi zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni. W orzecznictwie sądów administracyjnych ujawniły ...

Czytaj »

Kolejne wyroki w sprawach lotniska Ławica

Po wydaniu pierwszego wyroku częściowego w sprawie spadku wartości nieruchomości na skutek wprowadzenia OOU wokół Portu Lotniczego Poznań-Ławica, sądy poznańskie zaczęły wydawać kolejne korzystne dla mieszkańców rozstrzygnięcia. Sądy uznały bowiem, że biegli rzeczoznawcy majątkowi wyczerpująco wyjaśnili wszelkie szczegóły zarówno w opiniach głównych, uzupełniających, jak i ustnie na rozprawach przed sądem. Biegli wskazali, iż w skutek wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) ...

Czytaj »

Odwrócony kredyt hipoteczny – najważniejsze pytania

10 listopada prezydent RP podpisał ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Finansów o odwróconym kredycie hipotecznym. Agencja Metrohouse przygotowała najważniejsze informacje o tym szczególnym rodzaju kredytu, który może zainteresować nie tylko seniorów.Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny? To szczególny rodzaj umowy kredytowej. Bank udziela kredytobiorcy na czas nieoznaczony określonego w umowie kredytu, którego spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy. W zamian za to ...

Czytaj »

RPO o prywatyzacji mieszkań zakładowych

Sprawy związane z problematyką prywatyzacji mieszkań zakładowych i koniecznością prawnego uregulowania tych kwestii były przedmiotem wielu wystąpień rzeczników praw obywatelskich wcześniejszych kadencji, kierowanych do kolejnych prezesów Rady Ministrów i właściwych ministrów, a także do marszałków Sejmu RP i przewodniczących odpowiednich komisji Sejmu RP. Nadal pozostaje nieuregulowana sytuacja licznej grupy najemców mieszkań zakładowych, należących uprzednio do przedsiębiorstw państwowych, ale sprzedanych osobom ...

Czytaj »

5 lat rękojmi za wady budynku

25 grudnia wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta, która wprowadza pięcioletni okres rękojmi za wady. Oznacza to, że osoby kupujące mieszkanie na rynku pierwotnym będą miały 2 lata więcej na wykrycie ewentualnych usterek budynku. W przypadku stwierdzenia, że wady te powstały z winy firmy deweloperskiej przed przekazaniem nabywcy kluczy do mieszkania, deweloper będzie zobowiązany do ich usunięcia. Dodatkowo, do ...

Czytaj »

RPO o nieruchomościach pod drogi krajowe

Do ministra administracji i cyfryzacji wpłynęło pismo rzecznika praw obywatelskich w sprawie przestrzegania praw obywateli związanych z nabywaniem przez Skarb Państwa nieruchomości pod drogi krajowe. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa wiele skarg dotyczących naruszenia praw i wolności obywatelskich w ramach stosowania szczególnych regulacji prawnych odnoszących się do realizacji inwestycji infrastrukturalnych, a w szczególności przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania ...

Czytaj »

Senat poprawia ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Sejmowa komisja finansów publicznych proponuje przyjęcie części z nich. W ramach takiej umowy kredytowej bank lub inna instytucja będzie wypłacać właścicielowi nieruchomości kwotę kredytu jednorazowo w całości lub w ratach, a po jego śmierci ma prawo przejąć nieruchomość, o ile spadkobiercy nie spłacą kredytu wraz z odsetkami w ciągu 12 ...

Czytaj »

RPO w sprawie numeracji nieruchomości

Wątpliwości rzecznika praw obywatelskich budzi stanowisko głównego geodety kraju dotyczące kontroli realizacji przez gminę obowiązku ustalania numeracji porządkowej nieruchomości. Wątpliwości rzecznika praw obywatelskich budzi wyrażony w piśmie głównego geodety kraju pogląd o niedopuszczalności przeprowadzenia przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego kontroli realizacji przez gminę obowiązków w zakresie ustalenia numeracji porządkowej nieruchomości, wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. RPO ...

Czytaj »

Jak daleko samochód od okien?

Rzecznik praw obywatelskich wystąpiła do ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie odległości miejsc postojowych samochodów osobowych od działki budowlanej oraz okien sąsiadujących budynków. W wystąpieniu rzecznik praw obywatelskich porusza kwestię wykładni przepisu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Omawiany przepis określa minimalne odległości sytuowania miejsc postojowych ...

Czytaj »