Fotografia wnętrz

Prawo

Uwaga! Ustawa deweloperska

Za dwa miesiące wejdzie w życie przyjęta 16 września 2011 r. przez Sejm RP ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. ustawa deweloperska. Ustawa jeszcze nie weszła w życie, a już spotkała się ze zdecydowana krytyka ze strony deweloperów i banków. Nabywcy czekają co z tego wszystkiego wyjdzie. Ustawa zakłada zwiększenie ochrony nabywców mieszkań jeszcze niewybudowanych, ...

Czytaj »

Wykup „zakładówek” niekonstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach dotyczące roszczeń najemców dawnych mieszkań zakładowych nieodpłatnie przejętych przez spółdzielnie mieszkaniowe o przeniesienie własności zajmowanego lokalu. W ocenie sądów pytających kwestionowany przepis stanowi ingerencję w przysługujące spółdzielni mieszkaniowej prawo własności. Przenoszenie bowiem własności lokali na najemców wyłącznie na podstawie kwestionowanego przepisu ...

Czytaj »

Deweloperzy na łasce banków

Deweloperzy obawiają się wejścia w życie ustawy deweloperskiej. Przygotowują więc własny projekt zmian, który do przyszłego poniedziałku lutego ma trafić do Sejmu. Ustawa zacznie obowiązywać pod koniec kwietnia. Ustawa deweloperska w założeniu ma zwiększyć ochronę praw osób, które kupują mieszkanie lub dom od dewelopera, w szczególności w przypadku bankructwa firmy. Nowe przepisy w tym zakresie są potrzebne, ale jak podkreślają ...

Czytaj »

PTBS przegrał z prezydentem Poznania

Na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego musi uiścić za 2010 rok tytułem użytkowania wieczystego za posiadany grunt przy ulicy Suwalskiej kwotę 266 tysięcy złotych, a nie jak dotąd 33.000. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok sądu niższej instancji i oddalił powództwo PTBS, przyznając rację prezydentowi Poznania. W ramach aktualizacji pobieranych opłat prezydent Poznania zażądał od PTBS kwoty ...

Czytaj »

Stadion Miejski umorzony

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej umorzyła postępowanie w sprawie dotyczącej Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Chodziło o przetargi na budowę. Przedmiotem postępowania było podpisanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i na skutek niedopełnienia obowiązków w dniu 24. 09. 2009 r. przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji umowy na wykonanie projektów architektury wnętrz trybun I, II i ...

Czytaj »

Obawy co do eksmisji

Prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich skierowała wystąpienie do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wątpliwości dotyczących przepisów zapobiegających eksmisjom na bruk. Wątpliwości już na etapie wdrożenia nowych regulacji budzą zasadnicze obawy o to, czy mogą one stanowić skuteczny instrument zapobiegania eksmisjom na bruk i bezdomności, a jednocześnie zapewnienia sprawnej egzekucji wyroków eksmisyjnych, w których sąd nie przyznał ...

Czytaj »

Prawo nie działa wstecz

Artykuł 2 ustawy zmieniającej ustawę o ochronie praw lokatorów z 2006 roku narusza zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, gdyż nakazuje stosowania prawa wstecz, orzekł Trybunał Konstytucyjny. TK rozpoznawał sprawę spółki, która jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie wypowiedziała lokatorom wysokość dotychczasowego czynszu i podniosła do poziomu czynszu rynkowego. Podwyżki te zostały zaskarżone przez lokatorów, a ...

Czytaj »

Notariusze oddalają zarzuty

Profesor Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich sygnalizuje, że skarżący wskazują, iż w sytuacji, gdy nie są członkami spółdzielni, spółdzielnie mieszkaniowe odmawiają im wydawania zaświadczeń o treści żądanej przez notariuszy, co utrudnia im zbycie służącego im prawa, przy czym zbywcy z różnych względów nie są zainteresowani założeniem księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Dlatego skierowała wystąpienie do prezesa Krajowej ...

Czytaj »

RPO interweniuje w sprawie spółdzielczych wkładów mieszkaniowych

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie problemów związanych z rozliczeniem wkładów mieszkaniowych. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące problemów związanych z rozliczeniem wkładów mieszkaniowych, zwracanych obecnie z powodu wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. W obowiązującym prawie brak jest przepisów, które pozwalałyby na jednoznaczne określenie zasad, według których należy zwracać osobom ...

Czytaj »

„Zielona ustawa” uderzy w zieloną energię?

Nieuzasadniona dyskryminacja energetyki wiatrowej, brak okresu przejściowego i utrzymania zasad systemu wsparcia dla już funkcjonujących elektrowni oraz rezygnacja z gwarantowanej ceny zakupu energii z odnawialnych źródeł – to zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej główne wady projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, który 22 grudnia przedstawiło Ministerstwo Gospodarki. W opinii Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, zmiany zaproponowane przez resort skutkowałyby znaczącym wyhamowaniem ...

Czytaj »