Ukraina

Prawo

Hałas F-16 obniżył wartość nieruchomości

Hałas wywoływany przez F-16 może być powodem spadku wartości nieruchomości – orzekł prawomocnie Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Na mocy werdyktu trybunału Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu wypłaci małżeństwu S. kwotę 99.100 zł tytułem odszkodowania za szkodę majątkową obejmującą zmniejszenie wartości nieruchomości stanowiącej ich własność. Utworzenie strefy ograniczonego użytkowania wokół lotnisk ma umożliwić ludziom mieszkających w warunkach nadmiernego hałasu odszkodowanie. Kilka ...

Czytaj »

W kwietniu wyrok za Kulczykpark

Ostatni świadek, biegły z zakresu wyceny nieruchomości Krzysztof Grzesik został przesłuchany 2 marca na terenie Ambasady RP w Londynie. Sędzia Izabela Pospieska poinformowała także, że postanowiła nie uwzględnić wniosku prokuratora o powołanie kolejnego biegłego. Chodziło o eksperta z zakresu zarządzania nieruchomościami, sąd odrzucil wniosek, gdyż w tej materii sąd nie musi posiłkować się specjalistami. Prawdziwe jednak zaskoczenie w ławach obrończych ...

Czytaj »

RPO a ustawa deweloperska

Od kilku lat w sferze zainteresowania rzecznika praw obywatelskich pozostaje problem dotyczący zapewnienia ochrony interesów obywateli będących klientami firm deweloperskich w procesie inwestycyjnym. W ocenie RPO dotychczas obowiązujące przepisy prawa w sposób dalece niewystarczający chroniły interesy nabywców będących klientami firm deweloperskich. Na istnienie luki prawnej w tym zakresie zwrócił również uwagę Trybunał Konstytucyjny, który zasygnalizował Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie ...

Czytaj »

Uwaga! Ustawa deweloperska

Za dwa miesiące wejdzie w życie przyjęta 16 września 2011 r. przez Sejm RP ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. ustawa deweloperska. Ustawa jeszcze nie weszła w życie, a już spotkała się ze zdecydowana krytyka ze strony deweloperów i banków. Nabywcy czekają co z tego wszystkiego wyjdzie. Ustawa zakłada zwiększenie ochrony nabywców mieszkań jeszcze niewybudowanych, ...

Czytaj »

Wykup „zakładówek” niekonstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach dotyczące roszczeń najemców dawnych mieszkań zakładowych nieodpłatnie przejętych przez spółdzielnie mieszkaniowe o przeniesienie własności zajmowanego lokalu. W ocenie sądów pytających kwestionowany przepis stanowi ingerencję w przysługujące spółdzielni mieszkaniowej prawo własności. Przenoszenie bowiem własności lokali na najemców wyłącznie na podstawie kwestionowanego przepisu ...

Czytaj »

Deweloperzy na łasce banków

Deweloperzy obawiają się wejścia w życie ustawy deweloperskiej. Przygotowują więc własny projekt zmian, który do przyszłego poniedziałku lutego ma trafić do Sejmu. Ustawa zacznie obowiązywać pod koniec kwietnia. Ustawa deweloperska w założeniu ma zwiększyć ochronę praw osób, które kupują mieszkanie lub dom od dewelopera, w szczególności w przypadku bankructwa firmy. Nowe przepisy w tym zakresie są potrzebne, ale jak podkreślają ...

Czytaj »

PTBS przegrał z prezydentem Poznania

Na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego musi uiścić za 2010 rok tytułem użytkowania wieczystego za posiadany grunt przy ulicy Suwalskiej kwotę 266 tysięcy złotych, a nie jak dotąd 33.000. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok sądu niższej instancji i oddalił powództwo PTBS, przyznając rację prezydentowi Poznania. W ramach aktualizacji pobieranych opłat prezydent Poznania zażądał od PTBS kwoty ...

Czytaj »

Stadion Miejski umorzony

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej umorzyła postępowanie w sprawie dotyczącej Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Chodziło o przetargi na budowę. Przedmiotem postępowania było podpisanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i na skutek niedopełnienia obowiązków w dniu 24. 09. 2009 r. przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji umowy na wykonanie projektów architektury wnętrz trybun I, II i ...

Czytaj »

Obawy co do eksmisji

Prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich skierowała wystąpienie do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wątpliwości dotyczących przepisów zapobiegających eksmisjom na bruk. Wątpliwości już na etapie wdrożenia nowych regulacji budzą zasadnicze obawy o to, czy mogą one stanowić skuteczny instrument zapobiegania eksmisjom na bruk i bezdomności, a jednocześnie zapewnienia sprawnej egzekucji wyroków eksmisyjnych, w których sąd nie przyznał ...

Czytaj »

Prawo nie działa wstecz

Artykuł 2 ustawy zmieniającej ustawę o ochronie praw lokatorów z 2006 roku narusza zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, gdyż nakazuje stosowania prawa wstecz, orzekł Trybunał Konstytucyjny. TK rozpoznawał sprawę spółki, która jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie wypowiedziała lokatorom wysokość dotychczasowego czynszu i podniosła do poziomu czynszu rynkowego. Podwyżki te zostały zaskarżone przez lokatorów, a ...

Czytaj »