Ukraina

Informatyzacja spraw wieczystoksięgowych

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw stwarza podstawy realizacji pierwszego etapu dalszej informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego. Polega on na wprowadzeniu obowiązku inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną przez określone podmioty, tj. notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych działających jak organy egzekucyjne. Prezydent RP podpisał ją 2 lutego 2015 r. Podmioty te będą obowiązane do inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną w sytuacji, gdy konkretny przepis ustawy zobowiązuje któregoś z nich do złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej.
Samorząd notarialny i samorząd komorniczy, a także Ministerstwo Finansów będą uczestniczyć w procesie identyfikacji osób posiadających kompetencje do składania wniosków w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym. System teleinformatyczny obsługujący to postępowanie powinien mieć możliwość weryfikacji danych identyfikacyjnych notariusza lub komornika sądowego, a także naczelnika urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego w odrębnych systemach informatycznych prowadzonych przez właściwe samorządy oraz Ministerstwo Finansów.
Wniosek inicjujący elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe będzie miał postać interaktywnego formularza udostępnianego przez system teleinformatyczny obsługujący elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe. Ma on być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
Jako zasadę przyjmuje się, że do wniosku inicjującego elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe nie będą dołączane dokumenty w postaci elektronicznej. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu będą dosyłane w postaci papierowej za pośrednictwem operatora wyznaczonego lub innego operatora pocztowego, bądź złożone osobiście na dzienniku podawczym. Jako wyjątek, dopuszczono możliwość dołączenia stanowiących podstawę wpisu dokumentów w postaci elektronicznej wyłącznie w sytuacji, gdy dokumenty takie istnieją pierwotnie w postaci elektronicznej.
Z chwilą skutecznego złożenia wniosku w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym, czyli z chwilą rejestracji wniosku o wpis w centralnym repozytorium wniosków elektronicznych, wpis do księgi wieczystej wzmianki o wniosku dokonywany jest automatycznie.

x

Zobasz także

Koszt przyłącza do kanalizy

Problem kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Kolejne pismo RPO do MI Właściciele nieruchomości nadal ...

Dodatek a „samowolka”

Legalność zamieszkiwania – bez wpływu na przyznanie dodatku węglowego. Wyrok WSA zgodny ze stanowiskiem Rzecznika ...

Koniec z fajerwerkami

Lewica chce dać gminom narzędzia do ograniczenia stosowania petard i fajerwerków. Taki projekt złożyła już ...

Nie płacił czynszu- więzienie

Nie jest tajemnicą, że dotychczas najemca mógł w zasadzie nie płacić, a i tak niewiele ...

Ogródki działkowe zagrożone

We wrześniu weszła w życie znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak alarmuje Polski ...