Jessica2 pomoże w renowacji

Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wnioski o preferencyjne pożyczki w ramach programu Jessica2, które pozwolą sfinansować inwestycje rewitalizacyjne w woj. wielkopolskim. Pula środków do podziału jest ograniczona (wnioski będą przyjmowane do wyczerpania dostępnej kwoty środków). Mogą po nie sięgać m.in. samorządy, spółki komunalne czy przedsiębiorcy.

 

Pieniądze na pożyczki pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Finansowane w formie pożyczki mogą być:

projekty dotyczące rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych;
projekty polegające na przebudowie lub adaptacji budynków, obiektów na terenach zdegradowanych w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych;
działania inwestycyjne podporządkowane rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
budowa, rozbudowa, modernizacja lub remont dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie i ich połączeń z siecią dróg publicznych (o ile przyczyni się to do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych jako element kompleksowych programów rewitalizacji);
wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej.
Maksymalna kwota jednej pożyczki to 20 mln zł (maksymalny udział pożyczki nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu), a okres spłaty – do 20 lat, z karencją w spłacie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Dzięki temu, że pożyczki udzielane są ze środków unijnych ich oprocentowanie jest znacznie bardziej korzystne, niż w przypadku kredytów komercyjnych. Minimalne oprocentowanie pożyczki to obecnie 0,25 proc. w skali roku, bez dodatkowych opłat i prowizji.

Z preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych mogą skorzystać wielkopolskie samorządy, ich związki i stowarzyszenia, spółki komunalne, podmioty działające na zlecenie JST, przedsiębiorcy, podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, jednostki sektora finansów publicznych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. O pożyczkę mogą wystąpić też wielkopolskie organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, instytucje kultury bądź otoczenia biznesu, administracja rządowa, partnerzy społeczni i gospodarczy, a także kościoły i związki wyznaniowe.

Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły. Łączna kwota środków WRPO 2014–2020 przeznaczona na pożyczki wynosi ok. 173,8 mln zł. Pożyczki cieszą się dużym zainteresowaniem, jednak dzięki zwiększeniu puli środków są nadal dostępne.

Jak skorzystać ze wsparcia?

Wnioski o udzielenie pożyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez BGK i dostępnym na stronie www.bgk.pl/jessica2/rewitalizacja należy przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską, lub bezpośrednio dostarczyć na adres:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Wielkopolski
ul. Składowa 5, 61-888 Poznań

Odpowiedzi na zapytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę należy kierować na adres: jessica2@bgk.pl

Artykuł sponsorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyznanie pożyczki zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego

x

Zobasz także

Czy Wapno pochłonie ziemia

Część wielkopolskiej Wapno pod koniec lutego zapadła się pod ziemię. Specjaliści z Centrum Geozagrożeń Państwowego ...

Wycięli 124 drzewa i krzewy

Drzewa zniknęły w ostatnim czasie z wielu jarocińskich ulic w centrum miasta. Jak podaje portal ...

Nie ma zagrożenia powodziowego

Nie ma zagrożenia powodziowego w Wielkopolsce – poinformował wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego dyrektor Regionalnego Zarządu ...

Urbaniści nagrodzili Pleszew

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce zdobyła nagrodę Grand Prix ...

Gazociąg relacji Grodzisk-Kościan

W Wielkopolsce powstaną 24 km gazociągu; wydano decyzję lokalizacyjną dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji ...