Ukraina

Ministerstwo Infrastruktury uprości procesy inwestycyjne

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje trzy pakiety ustaw, które mają uprościć i usprawnić procesy inwestycyjne. Resort chce m. in. zrezygnować z pozwoleń na budowę wzmacniając odpowiedzialność uczestników procesu. Nowe przepisy będą wprowadzane w krótszym i dłuższym dystansie czasowym. Pierwszy pakiet krótkoterminowy, pilny dotyczy racjonalizacji ustaw określających funkcjonowanie procesu inwestycyjnego. W szczególności chodzi tu o prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kilka innych ustaw warunkujących prowadzenie procesu inwestycyjnego: o ochronie środowiska, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ochronie dóbr kultury i zabytkach, o gospodarce nieruchomościami czy prawo geodezyjne i kartograficzne. Jest to około 15 ustaw, które w sposób istotny warunkują prowadzenie procesów inwestycyjnych. Zgodnie z planami resortu założenia zmian ustaw związanych z procesem inwestycyjnym mają być gotowe w czerwcu br.
Chcemy podejść do tego w sposób kompleksowy, całościowy, aby dokonać racjonalizacji tych ustaw, ale jednocześnie w tak, aby zasady jakości rozwiązań w rozumieniu ładu przestrzennego, jakości środowiska nie zostały przez to naruszone, a wręcz przeciwnie, aby zostały polepszone i usprawnione – mówił wiceminister infrastruktury Olgierd Dziekoński podczas konferencji na Targach Budma 2008. – Jednocześnie, aby udział społeczeństwa w procesie stanowienia lokalizacji inwestycji, możliwości oceny tych inwestycji nie był pomijany. Wymaga od nas tego logika procesu inwestycyjnego. Nie można budować przeciw większości społecznej, dlatego trzeba umieć dyskutować i przekonywać do projektów, a z drugiej strony szanować dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące udziału społeczeństwa w tych procesach.
Resort planuje między innymi odejść od pozwoleń budowlanych na rzecz rejestracji zamierzenia inwestycyjnego, które będzie miało charakter techniczny, a nie administracyjny w formie decyzji. Inwestor będzie wystąpował do organu administracji o zgodę urbanistyczną, która definiuje rodzaj planowanego obiektu na wskazanej działce. Wiceszef resortu zapewnia, że nie zostaną naruszone zasady bezpieczeństwa czy odpowiedzialności. Odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego na skutek nowelizacji prawa budowlanego zostanie wzmocniona, podkreślona i skutecznie egzekwowana. Egzekwowaniem będzie zajmować się Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, który w szczególnych okolicznościach będzie mógł zatrzymać budowę. Zmiana przepisów wymaga zarazem zmiany mentalności. Teraz inwestor, projektant oraz wykonawca poprzez osoby uprawnione będą ponosili odpowiedzialność zawodową, karną i finansową.
Drugi pakiet ustaw będzie dotyczył rozwiązań na rzecz usprawnienia zorganizowanego budownictwa mieszkaniowego: deweloperskiego, TBS, spółdzielczego, gminnego. W kraju stanowi ono około 50 proc. budownictwa. W roku 2007, kiedy wybudowano około 125 tys. mieszkań, na systemy zorganizowane przypada około 64 tys. lokali; 8 proc. całości wybudowały TBS-y, 3 proc. spółdzielnie mieszkaniowe, a 1 proc. gminy. Około 38 proc. wybudowali deweloperzy. Resort chce, aby ci, którzy budują mieszkania w sposób zorganizowany, mieli pewne wsparcie szczególnie wtedy, kiedy mieszkanie staje się mieszkaniem na wynajem, dostępnym dla osób mniej zarabiających. Równocześnie resort chce zadbać, aby jakość tych mieszkań stanowiła część dobrych naszych miast, aby budownictwo mieszkaniowe wpływało na modernizację miast i było składnikiem ich rewitalizacji. Toteż w pakiecie tym znaleźć się mają także przepisy wspierające i porządkujące działania rewitalizacyjne. Jak podkreślił wiceminister Dziekoński, jakość powinna być decydującym aspektem w budownictwie. Celem wsparcia budownictwa zorganizowanego będzie większa integracja planowania przestrzennego infrastruktury miejskiej z polityką rozwoju gminy.
Polityka miejska jest również bardzo ważna kwestią, którą rząd i ministerstwo infrastruktury będą się zajmowali – zadeklarował Olgierd Dziekoński.
Kwestia stworzenia polityki miejskiej, zaproponowania forum polityki miejskiej i zasad współpracy z samorządami terytorialnymi i zespołami metropolitalnymi jest niesłychanie ważna biorą pod uwagę wyzwania wspólnoty europejskiej, a zarazem podpisane przez poprzedni rząd dokumenty. Mamy dużo małych i średnich miast, które są wartością naszego społeczeństwa i gospodarki i one również wymagają uwagi w kwestiach rozwojowych. Jest to znaczna część przestrzeni, którą trzeba wykorzystać, ale którą trzeba również wzmacniać poprzez świadomą politykę rozwoju miejskiego – stwierdza wiceszef resortu.
Częścią polityki na rzecz ładu budowlanego jest kwestia wprowadzenia odpowiednich rozporządzeń wykonawczych, tak aby były one zrozumiałe i przyswajalne przez wszystkich uczestników.
Wprowadzając te rozporządzenia chcemy je poprzeć szeroką akcją popularyzatorską, informacyjną również poprzez środki zbiorowego komunikowania. Dotyczyć to będzie dość trudnych rozwiązań takich jak certyfikaty energetyczne, czy warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie – zapowiada Dziekoński.
Od początku 2009 r. wszystkie obiekty i lokale będące przedmiotem obrotu będą musiały posiadać charakterystykę energetyczną. Wdrożenie przyjętej ustawy wymaga szeregu rozporządzeń wykonawczych. Jak poinformowała wiceminister Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, pierwsze z tych rozporządzeń już zostało podpisane, a pozostałych należy spodziewać się do końca kwartału.
Przyjęcie w Polsce metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku, to jeden z najtrudniejszych elementów wdrożenia Dyrektywy 2002/91/WE Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budownictwa – stwierdziła podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

x

Zobasz także

Tarnów wygrywa z Sanguszkami

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie toczącego się od kilkunastu lat sporu sądowego samorządu Tarnowa ...

Ułatwienia z biogazowniami

Od połowy września ma być łatwiej zbudować i eksploatować biogazownię rolniczą. Nowa ustawa ma zapewnić ...

Grozi paraliżem gmin

Ważna dla gmin nowelizacja prawa geologicznego trafi do podpisu prezydenta     Sejm uchwalił 17 ...

Planowanie przestrzenne unaczej

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Większość przepisów ...

Bez użytkowania wieczystego

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. likwidacji użytkowania wieczystego, która umożliwi firmom, osobom fizycznym i ...