Ukraina

Nowelizacja prawa budowlanego ponownie w komisji

Na 84. posiedzeniu Sejmu odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego. Projekt m.in. znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego – chodzi o inwestycje, które nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość. Konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy wraz z przedstawieniem m.in. projektu budowlanego. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia.
Projekt pozostawia inwestorowi możliwość budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego w trybie pozwolenia na budowę, jeśli uzna on, że jest to dla niego korzystniejsze. W przypadku wyboru takiego wariantu, jeśli inwestor będzie jedyną stroną postępowania, roboty budowlane będzie można rozpocząć bez oczekiwania na uprawomocnienie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. Dzięki temu inwestor zyska co najmniej 14 dni.
Proponowane przepisy przewidują też, że do projektu budowlanego nie będzie już trzeba dołączać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
W myśl projektu w przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, urzędnicy będą musieli w ciągu 14 dni od złożenia wniosku wezwać inwestora do ich uzupełnienia. Obecnie nie ma wyznaczonego terminu.
Proponowane w projekcie zgłoszenie ma zastąpić nie tylko dotychczasowe pozwolenie na budowę, ale też pozwolenie na użytkowanie. Będzie to dotyczyć: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży na nie więcej niż pięć stanowisk, obiektów magazynowych, budynków kolejowych, a także placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych. Rozwiązanie to skróci czas oczekiwania na rozpoczęcie korzystania z tych obiektów.
Po debacie na posiedzeniu Sejmu nad projektem pracowali posłowie z komisji infrastruktury oraz podkomisji nadzwyczajnej. Na etapie komisyjnym do listy inwestycji, dla których wystarczy zgłoszenie, dodano m.in. garaże wolno stojące i ganki do 35 m kw., parterowe domki letniskowe i budynki handlowe lub usługowe do 35 m kw., szamba do 10 m sześc., baseny i oczka wodne do 50 m kw. (obecnie do 30 m kw.).
Zaproponowano też, aby pozwolenie na użytkowanie nie było wymagane również w przypadku wałów przeciwpowodziowych, jazów, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych. Komisja chce także, by obszar oddziaływania inwestycji wyznaczał architekt w projekcie budowlanym, a nie starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, jak to jest obecnie.
Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Aldona Młyńczak. W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania projekt został ponownie skierowany do komisji infrastruktury.

x

Zobasz także

Koszt przyłącza do kanalizy

Problem kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Kolejne pismo RPO do MI Właściciele nieruchomości nadal ...

Dodatek a „samowolka”

Legalność zamieszkiwania – bez wpływu na przyznanie dodatku węglowego. Wyrok WSA zgodny ze stanowiskiem Rzecznika ...

Koniec z fajerwerkami

Lewica chce dać gminom narzędzia do ograniczenia stosowania petard i fajerwerków. Taki projekt złożyła już ...

Nie płacił czynszu- więzienie

Nie jest tajemnicą, że dotychczas najemca mógł w zasadzie nie płacić, a i tak niewiele ...

Ogródki działkowe zagrożone

We wrześniu weszła w życie znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak alarmuje Polski ...