Ukraina

Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości – Poznań, ul. Grottgera 4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że13 września 2012 r. o godzinie 11:15
w sali nr 208 Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce
ul. Kamiennogórska 26


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci lokalu nr 9a,
położonego w Poznaniu przy ul. Grottgera 4,

dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00147025/7.
Z prawem własności lokalu związany jest udział w wysokości 11345/334.824 części w nieruchomości wspólnej, tj. w prawie własności gruntu oraz prawie własności części wspólnych budynku, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 44521.
Nieruchomość lokalowa położona jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 4-piętrowym. Lokal znajduje się na ostatniej kondygnacji budynku, stanowi adaptację poddasza i jest położony w oficynie. Lokal o powierzchni użytkowej 113,45 m kw. składa się funkcjonalnie z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc.

Suma oszacowania wynosi 422.021,00 zł, a cena wywołania równa jest 3/4 częściom sumy oszacowania i wynosi 316.515,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie 42.202,10 zł, którą należy wpłacić:
na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez Nordea Bank Polska S.A., w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji;
– gotówką w dniu i miejscu licytacji na 30 minut przed jej rozpoczęciem;
– w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość, do której przysługuje będące przedmiotem licytacji prawo oraz przeglądać w siedzibie sądu akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym. Operat dostępny jest także w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Osoba do kontaktu: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Bartosz Guzik, ul. Kochanowskiego 4/6, Poznań, telefon: 61 8 517 546.

x

Zobasz także

Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości – Poznań, ul. Huby Moraskie 6A

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto Zbigniew Głowacki na podstawie art. 955 kpc ...

Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości – Poznań, ul. Kościuszki 109/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto Zbigniew Głowacki na podstawie art. 955 kpc ...

Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości – Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 14/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto Zbigniew Głowacki na podstawie art. 955 kpc ...

Obwieszczenie o II licytacji nieruchomości – Chyby, gm. Tarnowo Podg.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 ...

Obwieszczenie o II licytacji prawa do lokalu – Poznań, ul. Raszyńska 31a

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 ...