Ukraina

Ochronić użytek „Darzybór

Do Rady Miasta wpłynęła w styczniu petycja Fundacji „Na straży przyrody” w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – grupy drzew na terenie użytku ekologicznego „Darzybór”. Temat zajęła się już Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Jeden z dębów szypułkowych (obwód 373 cm) z grupy drzew proponowanych do nowego pomnika przyrody, źródło: petycja Fundacji na Straży Przyrody

Wskazana w petycji grupa drzew znajduje się nad ciekiem Leśny potok i obejmuje trzy dęby szypułkowe oraz dwa wiązy szypułkowe. Proponowana nazwa dla pomnika przyrody to – Leśny potok w Darzyborze. Do propozycji fundacji pozytywnie odniosła się już Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Poparcie dla petycji wyraziła również Komisja Dialogu obywatelskiego przy Wydziale Klimatu i Środowiska.

W petycji podkreśla się, że w przypadku wskazanej grupy pięciu drzew istotną przesłanką dla uznania ich łącznie za pomnik przyrody jest spełnienie wymogów wymienionych rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody, mianowicie: odpowiedni obwód pnia oraz występowanie w skupiskach. Wnoszący petycję podkreślają, że oprócz wymienionych pięciu drzew, których obwód pnia przekracza określone minimum, w tym rejonie występuje wiele innych okazów drzew, których obwody pni są bliskie tym rozmiarom. Ochrona prawna ustanowiona dla wskazanych pięciu drzew byłaby zarazem „parasolem” chroniącym całe skupisko drzew nad Leśnym Potokiem. Wskazana w petycji grupa drzew znajduje się w graniach użytku ekologicznego „Darzybór.” W opinii autorów petycji obowiązująca już ochrona drzew pomnikowych w formie użytku ekologicznego jest niewystarczająca. Podkreślono, iż wobec narastającej presji urbanizacyjnej i gospodarczej, a zarazem ogromnego znaczenia lasów w celach rekreacyjnych dla społeczeństwa, uzasadnione jest wzmocnienie ochrony przez ustanowienie pomnika przyrody. Jednocześnie Wnoszący petycję zawnioskował o wprowadzenie w uchwale Rady Miasta Poznania ustanawiającej pomnik przyrody 11 zakazów wymienionych w art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji RMP rozpatrzyła petycję na posiedzeniu w dniu 13 marca. Komisja podzieliła stanowisko Fundacji wnoszącej petycję, że obowiązująca ochrona wskazanych drzew w formie użytku ekologicznego jest niewystarczająca, dlatego uzasadnione jest wzmocnienie ich ochrony poprzez ustanowienie pomnika przyrody i wprowadzenie dla niego zakazów określonych w art. 45 ustawy o ochronie przyrody. Na najbliższą sesję Rady Miasta (26.03) przygotowany został projekt uchwały, w którym postanawia się uwzględnić postulat zawarty w petycji w przedmiocie ustanowienia pomnika przyrody grupy drzew na terenie użytku ekologicznego „Darzybór” oraz zobowiązuje się Prezydenta Miasta Poznania do zawiadomienia Wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Uznanie postulatów petycji nie oznacza jeszcze automatycznie ustanowienia pomnika przyrody. Ten krok będzie musiał być zrealizowany odrębną uchwałą. Do petycji odniósł się w piśmie, Prezydent Miasta podnosząc, iż wskazane drzewa posiadają rozmiary kwalifikujące je do uznania za pomniki, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Wydział Klimatu i Środowiska podjął już działania w tej sprawie i weryfikuje stan faktyczny, m.in. pod kątem własności gruntów na której znajdują się wspomniane drzewa. Jednocześnie Prezydent zaznaczył, iż po uzyskaniu ekspertyzy dendrologicznej i opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu możliwe będzie przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia nowego pomnika przyrody.

x

Zobasz także

Remont pętli na Junikowie

W sobotę 23 marca, rozpoczną się prace związane z remontem zadaszenia nad peronami tramwajowymi i ...

Tramwajem na Poznań Wschód

Radny Andrzej Rataj wystosował interpelację w sprawie planowanej trasy tramwajowej z pętli Zawady do stacji ...

Prozerpina bez gwiazd

Radny Mateusz Rozmiarek -donosi biuletyn.poznan.pl złożył interpelację w sprawie usunięcia gwiazd z podłoża fontanny Prozerpiny ...

Synagoga to zabytek

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków ...

Palmiarnia w bloku

Oficjalny profil Miasto Poznań na Facebooku umieścił w niedzielę post ze zdjęciami egzotycznej roślinności rosnącej ...