Ukraina

Pomogliśmy w procedurach spadkowych

Unia Europejska uprościła formalności prawne związane z testamentami i sprawami spadkowymi o charakterze międzynarodowym. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych. Związane to jest także z dokumentami urzędowymi dotyczącymi dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia Europejskiego Poświadczenia Spadkowego. Dzięki rozporządzeniu zmniejszą się trudności prawne w sytuacji, gdy umiera członek rodziny posiadający majątek w innym kraju Unii Europejskiej. Nowe prawo wprowadziło:
– wspólne zasady, w oparciu o które ustalana będzie międzynarodowa właściwość sądów (jurysdykcja) w sprawach spadkowych (podstawowym łącznikiem dla ustalania jurysdykcji będzie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili śmierci);
– wspólne normy kolizyjne, w oparciu o które ustalane będzie prawo właściwe dla rozstrzygania spraw spadkowych (podstawowym łącznikiem dla prawa właściwego będzie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili śmierci, z tym że spadkodawca będzie mógł wybrać także prawo państwa, którego jest obywatelem);
– wspólne zasady uznawania i wykonywania orzeczeń oraz ugód sądowych i dokumentów urzędowych wydawanych w tego typu sprawach (orzeczenia sądowe w sprawach spadkowych będą uznawane i wykonywane na analogicznych zasadach, jak te przewidziane w rozporządzeniu Bruksela I;
– to samo dotyczy wykonywania ugód sądowych i dokumentów urzędowych;
– nadto, dokumenty urzędowe w sprawach spadkowych będą mieć we wszystkich państwach członkowskich taki sam skutek dowodowy jak w państwie ich pochodzenia, Europejskie Poświadczenie Spadkowe – jednolity w skali całej UE dokument, który ułatwi wykazywanie praw do spadku we wszystkich państwach członkowskich UE.
Z przepisów skorzysta około 450.000 europejskich rodzin mających do czynienia każdego roku ze sprawami spadkowymi o charakterze międzynarodowym.
– To jeden z przykładów działań Unii Europejskiej służących rozwiązywaniu trudności prawnych w sprawach dnia codziennego oraz umożliwiających ponoszenie niższych wydatków przez Europejczyków – podkreśla Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, wiceprzewodnicząca Komisji.
Nowe prawo unijne w tym zakresie to efekt propozycji Komisji z października 2009 r. Ostatecznie rządy państw członkowskich przyjęły rozporządzenie 7 czerwca 2012 r. Państwa UE mają trzy lata na dostosowanie przepisów krajowych do nowych przepisów Unii. Zakończenie prac nad rozporządzeniem było jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE. Zamknięcie trzyletnich negocjacji stało się możliwe dzięki intensywnym działaniom w drugim półroczu 2011 r.

Ĺšródło: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

x

Zobasz także

Koniec z fajerwerkami

Lewica chce dać gminom narzędzia do ograniczenia stosowania petard i fajerwerków. Taki projekt złożyła już ...

Nie płacił czynszu- więzienie

Nie jest tajemnicą, że dotychczas najemca mógł w zasadzie nie płacić, a i tak niewiele ...

Ogródki działkowe zagrożone

We wrześniu weszła w życie znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak alarmuje Polski ...

Polemika to nie zniesławienie

Obywatel skrytykował działalność prezes spółdzielni mieszkaniowej, kwestionując jej rozliczenia finansowe i zasadność pewnych inwestycji  Czując ...

Tarnów wygrywa z Sanguszkami

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie toczącego się od kilkunastu lat sporu sądowego samorządu Tarnowa ...