Ukraina

Rewolucja budowlana

W styczniu 2023 roku zacznie obowiązywać wiele przepisów mających istotne znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. W znacznej mierze dotyczą finansów gmin, powiatów i województw. Przypominamy ważniejsze z tych regulacji.

 • Od początku przyszłego roku samorządy będą musiały mierzyć się ze skutkami nowelizacji wielu aktów prawnych.
 • Poważne zmiany legislacyjne obejmują między innymi: prawo budowlane, regulacje związane z pieczą zastępczą, sprawozdawczością budżetową w samorządach, a także prawem o ruchu drogowym.
 • W serwisie Zmiany w prawie w PortalSamorzadowy.pl na bieżąco informujemy o pracach nad ważnymi dla jednostek samorządu terytorialnego przepisami.

Rewolucja w prawie budowlanym

W styczniu 2023 r. ma wejść w życie wiele przepisów znowelizowanego prawa budowlanego, które mają uprościć proces inwestycyjny oraz zakładają wdrożenie kolejnego etapu cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Najważniejsza zmiana pozwala na budowę domu bez pozwolenia.

Nowe przepisy wprowadziły między innymi:

 • dziennik budowy w postaci elektronicznej (system EDB);
 • cyfrową książkę obiektu budowlanego;
 • elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (system e-CRUB);
 • portal e-Budownictwo.

Dziennik budowy ma być prowadzony w systemie elektronicznego dziennika budowy (EDB), a książka obiektu budowlanego – w systemie elektronicznej książki obiektu budowlanego (EKOB).

Ustawa nie wyklucza prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej. Inwestor będzie więc miał wybór, czy prowadzić dziennik w formie papierowej, czy w elektronicznej z zastrzeżeniem, że dzienniki w wersji papierowej będą wydawane do końca grudnia 2029 roku.

Nowelizacja Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw ma na celu rozwiązanie poniższych problemów:

 • dualizmu prawnego różnicującego budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70 m kw.;
 • nadmiernego obciążenia inwestorów w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, dokonywania zgłoszenia oraz oddawania obiektów budowlanych do użytkowania;
 • nadmiernego formalizmu prawnego związanego z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania;
 • nadmiernego obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego, np. w postaci wydawania decyzji czy przekazywania dokumentów w postaci papierowej pomiędzy tymi organami;
 • konieczności dołączania i gromadzenia dokumentacji w procesie inwestycyjno-budowlanym w postaci papierowej;
 • braku spójnego, jednolitego dla całego kraju systemu służącego do obsługi wniosków składanych w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Nowelizacja prawa budowlanego ma uprościć procesy inwestycyjne (Fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Nowelizacja prawa budowlanego ma uprościć procesy inwestycyjne (Fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Nowelizacja prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw:

 • umożliwia budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m kw. na podstawie jednolitej procedury;
 • rozszerza katalog obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia;
 • wprowadza Bazę Projektów Budowlanych;
 • przewiduje kary za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
 • usprawnia procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych;
 • wprowadza zmiany w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
 • ogranicza udział w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – stron, których celem jest jedynie utrudnienie realizacji inwestycji;
 • przywraca rzeczoznawstwo budowlane jako samodzielną funkcję techniczną w budownictwie;
 • wprowadza jeden dla całego kraju systemu teleinformatyczny, służący do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie.

 

x

Zobasz także

Nie ma zmiłuj

Ceny mieszkań i gruntów ciągle rosną. W ciągu pół roku zdrożeją jeszcze bardziej Eksperci wróżą ...

Ile za metr?

Pod względem cen mieszkań Poznań jest miastem dosyć drogim, choć do czołówki mu daleko. Ile ...

Rosną długi za czynsz

Łączna kwota zaległości z tytułu nieuiszczania opłat za mieszkanie wyniosła na koniec 2022 roku ponad ...

Ceny nie drgnęły

W październiku 2023 r. średnia ceny mieszkań w dużych polskich miastach praktycznie nie drgnęły. W ...

Bloki chcą fotowoltaiki

Z badania przeprowadzonego na zlecenie VeloBanku wynika, że 74 proc. Polaków mieszkających w blokach chciałoby, ...