Ukraina

Rewolucja budowlana

W styczniu 2023 roku zacznie obowiązywać wiele przepisów mających istotne znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. W znacznej mierze dotyczą finansów gmin, powiatów i województw. Przypominamy ważniejsze z tych regulacji.

 • Od początku przyszłego roku samorządy będą musiały mierzyć się ze skutkami nowelizacji wielu aktów prawnych.
 • Poważne zmiany legislacyjne obejmują między innymi: prawo budowlane, regulacje związane z pieczą zastępczą, sprawozdawczością budżetową w samorządach, a także prawem o ruchu drogowym.
 • W serwisie Zmiany w prawie w PortalSamorzadowy.pl na bieżąco informujemy o pracach nad ważnymi dla jednostek samorządu terytorialnego przepisami.

Rewolucja w prawie budowlanym

W styczniu 2023 r. ma wejść w życie wiele przepisów znowelizowanego prawa budowlanego, które mają uprościć proces inwestycyjny oraz zakładają wdrożenie kolejnego etapu cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Najważniejsza zmiana pozwala na budowę domu bez pozwolenia.

Nowe przepisy wprowadziły między innymi:

 • dziennik budowy w postaci elektronicznej (system EDB);
 • cyfrową książkę obiektu budowlanego;
 • elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (system e-CRUB);
 • portal e-Budownictwo.

Dziennik budowy ma być prowadzony w systemie elektronicznego dziennika budowy (EDB), a książka obiektu budowlanego – w systemie elektronicznej książki obiektu budowlanego (EKOB).

Ustawa nie wyklucza prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej. Inwestor będzie więc miał wybór, czy prowadzić dziennik w formie papierowej, czy w elektronicznej z zastrzeżeniem, że dzienniki w wersji papierowej będą wydawane do końca grudnia 2029 roku.

Nowelizacja Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw ma na celu rozwiązanie poniższych problemów:

 • dualizmu prawnego różnicującego budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70 m kw.;
 • nadmiernego obciążenia inwestorów w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, dokonywania zgłoszenia oraz oddawania obiektów budowlanych do użytkowania;
 • nadmiernego formalizmu prawnego związanego z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania;
 • nadmiernego obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego, np. w postaci wydawania decyzji czy przekazywania dokumentów w postaci papierowej pomiędzy tymi organami;
 • konieczności dołączania i gromadzenia dokumentacji w procesie inwestycyjno-budowlanym w postaci papierowej;
 • braku spójnego, jednolitego dla całego kraju systemu służącego do obsługi wniosków składanych w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Nowelizacja prawa budowlanego ma uprościć procesy inwestycyjne (Fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Nowelizacja prawa budowlanego ma uprościć procesy inwestycyjne (Fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Nowelizacja prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw:

 • umożliwia budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m kw. na podstawie jednolitej procedury;
 • rozszerza katalog obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia;
 • wprowadza Bazę Projektów Budowlanych;
 • przewiduje kary za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
 • usprawnia procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych;
 • wprowadza zmiany w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
 • ogranicza udział w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – stron, których celem jest jedynie utrudnienie realizacji inwestycji;
 • przywraca rzeczoznawstwo budowlane jako samodzielną funkcję techniczną w budownictwie;
 • wprowadza jeden dla całego kraju systemu teleinformatyczny, służący do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie.

 

x

Zobasz także

A jednak zadyszka

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w czerwcu spadła o 32,8 proc. rok do roku, a ...

Koniec Mieszkań Plus

Program Mieszkanie Plus zostanie zamknięty, a wynajmujący będą mogli wykupić lokale po preferencyjnych cenach – ...

Lokale substandardowe

Niski standard, wysokie koszty i… duży kłopot. Mieszkania substandardowe pod lupą NIK   Mieszkania substandardowe ...

Rosną zaległości czynszowe

Zaległości finansowe Polaków z tytułu czynszu i wszelkich opłat związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego sięgają ...

Zażegnanie kryzysu

Żeby rozwiązać w Polsce kryzys mieszkaniowy i zaspokoić potrzeby zwykłych ludzi, w Polsce musi zacząć ...