Ukraina

Transport drewna niszczy drogi

NIK opublikował raport o wykonywaniu zadań przez zarządców dróg wojewódzkich w zakresie utrzymania, remontów i ochrony dróg

Konieczna jest zmiana w przepisach dot. gęstości drewna przewożonego transportem samochodowym – wskazuje NIK. Dotychczas obowiązujące wartości gęstości drewna nie chronią bowiem wystarczająco polskich dróg przed przejazdami przeciążonych transportów, które mogą stanowić realne zagrożenie zarówno dla bezpieczeństwa ruchu, jak i dla jakości nawierzchni. Jest to kwestia tym ważniejsza, że w ostatnich latach stan techniczny nawierzchni dróg wojewódzkich stopniowo się poprawiał – i to nawet pomimo nie zawsze wystarczających środków.

Sieć dróg w Polsce liczy niemal 420 tys. km., z czego blisko 7 proc. (nieco ponad 29 tys. km) stanowią drogi wojewódzkie. Zarząd nad drogami wojewódzkimi sprawuje 16 zarządów wojewódzkich, powoływanych przez sejmiki województw. W miastach na prawach powiatu zarządcą dróg wojewódzkich jest Prezydent Miasta. Utrzymanie należytego stanu infrastruktury drogowej i prawidłowe zarządzanie nią mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz wygodę ruchu. Kontrolą objęto okres 2015-2017 (do końca III kwartału).

Pomimo wydatkowania środków finansowych nieadekwatnych do koniecznych do realizacji zdiagnozowanych potrzeb, stan bezpieczeństwa i sprawności ruchu na drogach wojewódzkich nie uległ w ostatnich latach zasadniczej zmianie. Poprawiał się natomiast stopniowo stan techniczny nawierzchni tych dróg, chociaż w dalszym ciągu odbiega on od stanu dróg w innych krajach Unii Europejskiej. Szereg odcinków nadal wymaga napraw oraz dostosowania nawierzchni do wciąż zwiększającego się natężenia ruchu. Sytuację pogarsza fakt, że z powodu obowiązkowych opłat na drogach krajowych dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, znaczna część ruchu tranzytowego, czyli ‘najcięższego’, przenosi się na drogi wojewódzkie.

Cały raport na stronie NIK

x

Zobasz także

Koszt przyłącza do kanalizy

Problem kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Kolejne pismo RPO do MI Właściciele nieruchomości nadal ...

Dodatek a „samowolka”

Legalność zamieszkiwania – bez wpływu na przyznanie dodatku węglowego. Wyrok WSA zgodny ze stanowiskiem Rzecznika ...

Koniec z fajerwerkami

Lewica chce dać gminom narzędzia do ograniczenia stosowania petard i fajerwerków. Taki projekt złożyła już ...

Nie płacił czynszu- więzienie

Nie jest tajemnicą, że dotychczas najemca mógł w zasadzie nie płacić, a i tak niewiele ...

Ogródki działkowe zagrożone

We wrześniu weszła w życie znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak alarmuje Polski ...