Ukraina

Wojewoda anuluje uchwałę

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński unieważnił tzw. uchwałę krajobrazową Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2023 r.

Jak wyjaśnia wojewoda stwierdzenie nieważności uchwały było konieczne w związku istotnym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego wskazano szereg nieprawidłowości o charakterze formalno-prawnym, w tym przekroczenie przez Radę przyznanych jej ustawowo kompetencji.

Na sesji w dniu 24 stycznia 2023 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania, tzw. uchwałę krajobrazową. Dokument doręczono wojewodzie wielkopolskiemu 31 stycznia. W ramach postępowania nadzorczego po dokonaniu oceny zgodności uchwały z obowiązującymi przepisami prawa wojewoda Michał Zieliński unieważnił uchwałę w całości.

– W pełni popieram konieczność uregulowania zasad i warunków sytuowania elementów reklamowych na terenie Poznania. Zagwarantowanie ładu przestrzennego jest niezwykle ważne dla miasta, które jest przecież jednym z najważniejszych miast na mapie Polski – mówi wojewoda Michał Zieliński. – Jednak najistotniejsza jest warstwa formalno-prawna tego aktu, w którym pomimo tak długiego czasu procedowania nad uchwałą, władze miasta nie ustrzegły się istotnych błędów, wymuszających takie a nie inne rozstrzygnięcie.

Jak wskazuje wojewoda przeprowadzone postępowanie nadzorcze dotyczyło dwóch obszarów: procesu sporządzania uchwały oraz analizy jej treści, a unieważnienie uchwały wynika z trzech istotnych naruszeń prawa.

Pierwszym z nich jest naruszenie procedury sporządzania uchwały polegające na nieprzekazaniu nieuwzględnionej przez prezydenta uwagi radzie miasta. Jedna z firm złożyła uwagę dotyczącą pojęcia muralu reklamowego i dopuszczenia sytuowania reklam na płaskich dachach budynków, prześwitach i w bramach. Na skutek częściowego uwzględnienia uwagi doprecyzowano jedynie zapisy uchwały poprzez definiowanie pojęcia muralu reklamowego.

– Pomimo informacji, według której uwaga została w całości uwzględniona, to do treści uchwały nie wprowadzono uregulowań określających warunki i zasady sytuowania reklam na płaskich dachach budynków i w bramach – podkreśla wojewoda.

Naruszone zostały również zasady sporządzania uchwały poprzez brak jednoznaczności jednego z jej kluczowych przepisów (§ 10 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 lit. a-c uchwały) dotyczących dostosowania reklam istniejących do zapisów uchwały. W przypadku występowania – tzw. krzyżowania się kryteriów – na podstawie powyższego przepisu nie sposób ustalić, który z nośników będzie wymagał usunięcia bądź dostosowania.

– Ten przepis budzi wątpliwości co do przyszłego, praktycznego zastosowania uchwały. W przestrzeni miejskiej wskazane warunki zazwyczaj nie będą występowały rozłącznie, stąd też uchwała powinna w sposób jednoznaczny i wyczerpujący określać, które obiekty – w przypadku kwalifikowania się jednocześnie do dwóch lub trzech z opisanych sytuacji – będą wymagały dostosowania – dodaje wojewoda.

Jako powód unieważnienia uchwały wojewoda wskazuje także naruszenie zasady działania w granicach i na podstawie prawa, z uwagi na przekroczenie przyznanych ustawowo kompetencji. Istotne jest, że ustawa wyróżnia jedynie nośniki reklamowe „istniejące” w dniu uchwalenia uchwały krajobrazowej. Tym samym nie zezwala na przyjęte w uchwale Rady Miasta Poznania wyróżnienie „tablic reklamowych i urządzeń reklamowych powstałych bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę” (§ 10 ust. 4 uchwały). Rada Miasta przyjmując kwestionowany przepis wykroczyła poza delegację ustawową. Reklamy nielegalne, posadowione bez wymaganych zgłoszeń czy pozwoleń pozostaną nośnikami „nielegalnymi” niezależnie od uchwały krajobrazowej. Nadal będą podlegać sankcjom przewidzianym w Prawie budowlanym, dla ustalenia których właściwymi są organy nadzoru budowlanego. Stanowisko to podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdzając w wyrokach z 6 lutego 2019 r., że rozróżnienie w uchwale tablic oraz urządzeń reklamowych na legalnie i nielegalnie posadowione nośniki, nie jest uzasadnione.

– To istotne naruszenia prawa, które musiały skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały w całości – podsumowuje wojewoda.

Władze miasta mogą zaskarżyć rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu lub doprowadzić zapisy uchwały do zgodności z prawem i ponownie podjąć uchwałę.

x

Zobasz także

Dwie inwestycje w Okonku

Każda inwestycja ukończona w Wielkopolsce jest dowodem na to, jak dobrze rozwija się nasz region. ...

Będzie obwodnica Gostynia

Jest zezwolenie na realizację obwodnicy Gostynia. Ma być gotowa za dwa lata   Zakończenie inwestycji ...

Atomówka w sieci PAK

PGE PAK Energia Jądrowa złożyła wniosek ws. wydania decyzji zasadniczej dotyczącej budowy, we współpracy z ...

Dożynki 27 sierpnia w Pleszewie

Podczas konferencji prasowej  24 lipca br. w Zajezdni Kultury w Pleszewie Marek Woźniak, Marszałek Województwa ...

Marszałek wspiera szpitale

– To już ostatnie środki, które udało się wygospodarować z naszego programu regionalnego 2014+. Zależało ...