Ukraina

Zaliczenie nakładów użytkownika wieczystego

Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz wystąpiła do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie zaliczania na poczet opłaty rocznej wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego. Na tle jednej ze skarg wyłoniły się wątpliwości co do treści art. 77 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 77 ust. 4 u.g.n. przy aktualizacji opłaty rocznej na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a opłatą zaktualizowaną zalicza się wartość nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji. Treść tego przepisu w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 września 2004 r. budzi – zdaniem rzecznika – wątpliwości interpretacyjne. Wykładnia językowa tego przepisu prowadzi do wniosku, iż rozliczenie nakładów nie jest możliwe przy dokonywaniu pierwszej aktualizacji opłaty rocznej. Regulacja zawarta w art. 77 ust. 5 u.g.n. pozwala wprawdzie na zaliczenie nakładów, które nie zostały uwzględnione w poprzednio dokonanych aktualizacjach, ale nie pozwala na zaliczenie nakładów już przy pierwszej aktualizacji opłaty rocznej.
Brak przepisów przejściowych związanych z wprowadzeniem do art. 77 ust. 4 u.g.n. dodatkowej przesłanki zaliczenia nakładów pozostaje w sprzeczności z konstytucyjnymi standardami ochrony ,,interesów w toku” oraz narusza zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa – twierdzi rzecznik. W poprzednim stanie prawnym przepisy umożliwiały użytkownikom wieczystym zaliczenie nakładów już przy pierwszej aktualizacji opłaty. Obecnie dochodzi do sytuacji, w których nakłady poczynione na nieruchomość przed dniem 22 września 2004 r., na skutek długotrwałości procedur aktualizacyjnych nie zostały dotychczas rozliczone. Rzecznik praw obywatelskich prosi więc ministra o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

x

Zobasz także

Podatkowe prawa spadkobierców

„Skarbówka” ogranicza  prawa spadkobierców, np. przy termomodernizacji   Organy podatkowe nie respektują praw spadkobierców do ...

Fikcyjny wyrok TK

  Wyrok TK ws. utraty członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych wciąż niewykonany. Interwencja Rzecznika Nadal nie ...

Zamek w Stobnicy legalny

Zapadła decyzja w sprawie Zamku w Stobnicy. W dniu 6 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy ...

Ułatwianie przekształceń

Pracujemy nad ustawą deregulującą prawo budowlane, która usprawni procesy inwestycyjne – poinformował wiceminister rozwoju Piotr ...

Zapomniany podatek deszczowy

Aby przeciwdziałać zmianom klimatu w miastach, niezbędne jest zwiększenie retencji wód. Nie da się jednak ...