Ukraina

Co z działką przy Szkolnej

Radny Andrzej Rataj złożył interpelację w sprawie sytuacji i przyszłości zabytkowych zabudowań dawnego szpitala miejskiego przy ulicy Szkolnej.

Chodzi o teren między ulicami: Kozią, Podgórną i Szkolną. W tym miejscu – jak przypomina radny w interpelacji – od około 1678 roku do 1823 roku funkcjonował klasztor Karmelitanek Bosych, wraz z kościołem, po czym w połowie XIX wieku kościół i część klasztoru zostały rozebrane i utworzony został szpital miejski, funkcjonujący do 2017 roku, który podlegał wielokrotnym rozbudowom i przebudowom, a także odbudowie po zniszczeniach wojennych w 1945 roku.

W 2017 roku nieruchomości składające się na dawny szpital miejski zostały sprzedane prywatnemu inwestorowi, który miał urządzić w tym miejscu tak zwane centrum senioralne, w tym dom seniora z opieką całodobową i pobytem dziennym oraz klinikę rehabilitacyjną. Nowy inwestor miał również zadbać o zabytkowe obiekty przez ich gruntowną odnowę i adaptację na nowe cele. Andrzej Rataj wskazuje, że tak się dotychczas nie stało. Nowy właściciel w kolejnych latach dokonał wyburzenia części obiektów, a zamierzona inwestycja nie została zrealizowana, część dawnych budynków do dzisiaj nie została zrewaloryzowana i obecnie niszczeje.

Radny pyta o obecny status zabytkowych zabudowań; podejmowane działania w celu ich ochrony; działania motywujące i dyscyplinujące właściciela zabytkowych zabudowań do podjęcia odpowiednich prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Urząd Miasta informuje w odpowiedzi radnemu, że zabudowania dawnego szpitala miejskiego przy ul. Szkolnej znajdują się na obszarze zespołu urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta, wpisanego do rejestru zabytków. Położone na tym terenie nieruchomości podlegają ochronie konserwatorskiej i archeologicznej. Szczególnej ochronie konserwatorskiej podlega skrzydło dawnego Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w północno-wschodniej części zabudowy szpitala.

Na terenie dawnego szpitala miejskiego prowadzone były wyprzedzające badania archeologiczne i badania towarzyszące pracom ziemnym. Na etapie badań i przygotowania projektu ochroną objęto wszystkie elementy pozostałości murów miejskich. Wszystkie konstrukcje murowe zostały zadokumentowane i zabezpieczone przed zniszczeniem, a ich zachowanie i wyeksponowanie było przedmiotem projektu i programu prac konserwatorskich.

Po wnikliwych analizach stanu zachowania zabytków i przygotowaniu programu prac konserwatorskich, w dniu 28.11.2018 r. Miejski Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na przebudowę budynków dawnego Szpitala Miejskiego na Centrum Opieki nad Seniorem. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę w dniu 08.04.2019 r. Jednocześnie wydano pozwolenia na prace towarzyszące inwestycji związane m.in. z badaniami archeologicznymi monitorującymi prace ziemne i budowę przyłączy.

Inwestor przygotował harmonogram realizacji inwestycji, z uwagi na jej złożony charakter oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektów. Kolejne etapy budowy były nadzorowane przez pracowników MKZ, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w toku realizacji inwestycji.

Na spotkaniu w dniu 21.09.2022 r. inwestor poinformował, że budowa przy ul. Szkolnej zostanie wstrzymana. Przedłożył w biurze MKZ sprawozdanie z przeprowadzonych dotychczas badań, inwentaryzację przeprowadzonych robót budowlanych oraz szczegółowy program zabezpieczenia budowy. W dniu 28.09.2022 r. MKZ przeprowadził kontrolę obiektów i wydał zalecenia pokontrolne. W ramach zaleceń pokontrolnych zostały wykonane prace zabezpieczające budynki: zabezpieczenie i osłonięcie korony murów, zamknięcie dostępu do budynków. Wykonane przez inwestora nowe stropy zapewniają stabilność konstrukcji głównych budynków szpitala.

Dotychczasowe prace wykonane przez inwestora w odpowiedni sposób zabezpieczyły zabudowania dawnego szpitala miejskiego przy ul. Szkolnej, w związku z czym – zdaniem Urzędu Miasta – na ten moment nie ma konieczności podejmowania działań motywujących, bądź dyscyplinujących właściciela.

Fot. mapa miejsca ZGKiM GEOPOZ

 

x

Zobasz także

Woodrow i Foch uhonorowani

Uroczystość poświęcona pamięci 28. prezydenta Stanów Zjednoczonych – Thomasa Woodrowa Wilsona – odbyła się 2 ...

Budujemy Nasze Muzeum

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Muzeum Powstania Wielkopolskiego Na placu budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego odbyła się ...

Rozbiórka Galerii Malta

Galeria Malta znika z miejskiego krajobrazu. Rozpoczęła się rozbiórka konstrukcji budynku W czwartek rozpoczęła się ...

Wiadukt na Lutyckiej.Start

Rozpoczyna się realizacja ważnej inwestycji w północno-zachodniej części Poznania. Powstaną wiadukty, dzięki którym znikną uciążliwe ...

J. Wiśniewski dyrektorem UW

Jacek Wiśniewski nowym dyrektorem generalnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk powołała ...