Ukraina

Jak uratować nasze zabytki

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały określa przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji.

W związku z powyższym na mocy Uchwały Nr 7449/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 09 listopada 2023 roku rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.

Zgłoszenie uwag do projektu przyjmowane są od 10 listopada do 20 listopada (włącznie) 2023 br. na Formularzu (formularz konsultacji społecznych) na adres poczty elektronicznej: dk.sekretariat@umww.pl

x

Zobasz także

Region dla przedsiębiorców

„Wielkopolska dla przedsiębiorców, czyli szeroki wachlarz możliwości wsparcia dla firm” to temat przewodni styczniowego spotkania ...

Dekalog naszych samorządowców

10 postulatów sformułowanych przez samorządowców zostało ogłoszonych i podpisanych podczas III Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego, który ...

Brandenbury i Wielkopolanie

Marszałek Marek Woźniak na zaproszenie Dietmara Woidke, Premiera Brandenburgii – wziął udział w wydarzeniach związanych ...

Dla ekologii i kultury

Prawie 100 projektów nagrodzono w tym roku w ramach konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, ...

Wodorowe osiedle w Śremie

W czwartek 9 listopada podpisano umowę, dzięki której w Śremie rozpocznie się realizacja pionierskiego projektu ...