Szkolenie Instrumenty Ochrony Środowiska
Ładowarki emu.energy

„Komunalki” bez barier

Osoby z niepełnosprawnościami już teraz powinny otrzymywać od gmin lokale na wynajem pozbawione barier architektonicznych – uważa RPO.

– To jest absolutne minimum – uważa dr Adam Bodnar. W kwietniu 2019 r. wchodzi w życie przepis, według którego gminy będą musiały określać wymogi wobec tych lokali – tak aby były dostosowane do danego rodzaju niepełnosprawności.

Będą wymogi wobec lokali dla niepełnosprawnych
21 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie ważna w tym zakresie zmiana ustaw z 22 marca 2018 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Nowelizacja nakłada na gminy obowiązek określenia w uchwałach ich rad (tzw. aktach prawa miejscowego) warunków, jakie musi spełniać lokal dla osób z niepełnosprawnościami. Zasady wynajmowania lokali komunalnych mają zaś określać m.in. warunki, jakim musi odpowiadać taki lokal – z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb dla danego rodzaju niepełnosprawności.
Odpowiednie uchwały podjęte przed 21 kwietnia 2019 r. zachowują ważność – ale tylko przez 2 lata od tej daty.
RPO: niech gminy nie czekają na nowe prawo
Gminy otrzymały zatem czas na określenie tych wymogów oraz na odpowiednie przystosowanie lokali z zasobu mieszkaniowego gminy m.st. Warszawy – głosi pismo zespołu prawa cywilnego Biura RPO do Hanny Gronkiewicz-Waltz. Do rzecznika docierają bowiem z różnych dzielnic stolicy sygnały o wskazywaniu takim osobom lokali rażąco odbiegających od ich potrzeb. Wydaje się, że taka sytuacja nie jest – jak mogą to odbierać wnioskodawcy – wyrazem całkowitego lekceważenia szczególnych potrzeb tej grupy osób. W istocie jej przyczyną jest brak określenia podstawowych wymogów technicznych, które mają spełniać lokale dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z ograniczeniami ruchowymi i innego typu dysfunkcjami.
Określenie tych wymogów, zgodnie z nowelizacją z 22 marca, niewątpliwie definitywnie zmieni niekorzystny stan dla tej grupy mieszkańców Warszawy. – Jednak nie sposób przyjąć, że do tego czasu szczególne potrzeby mieszkaniowe osób z niepełnosprawnościami nie będą realizowane albo będą realizowane w sposób daleko odbiegający od przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zasad poszanowania praw osób z niepełnosprawnością – uważa rzecznik.
W jego ocenie – biorąc pod uwagę postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – gminy, mimo braku wyraźnego obowiązku wskazania lokalu dostosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, powinny już obecnie uwzględniać potrzeby tych osób i wskazywać lokale co najmniej pozbawione barier architektonicznych.
Standardy dostępności to dobra praktyka
Art. 9 Konwencji nakłada na Polskę obowiązek umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami niezależnego życia i pełnego udział we wszystkich sferach życia, na zasadzie równości z innymi osobami – m.in. dostępu do usług. Obejmuje to również usługi najmu lokali z zasobu gminy. – Bez wątpienia realizacja obowiązków wymienionych w art. 9 Konwencji, m.in. rozpoznanie i eliminacja przeszkód i barier w zakresie dostępności budynków i mieszkań – obowiązków odnoszących się wprawdzie do państw-stron Konwencji – nie powinna jednak napotykać na bariery na poziomie samorządu terytorialnego – uważa rzecznik.
Wskazał, że wobec braku aktów prawnych, które określają w sposób generalny wymogi dla takich lokali, mogą być one określane na poziomie lokalnym w postaci standardów dostępności. Pionierem jest tu Gdynia, gdzie decyzją prezydenta miasta w 2013 r. wdrożono standardy przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.
RPO poprosił prezydent stolicy o poinformowanie, czy podjęto inwentaryzację zasobu mieszkaniowego Warszawy pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz niezbędne prace przystosowujące zasób do ich potrzeb. Wystąpił też o informację, czy określono jednolite dla stolicy standardy dostępności takich mieszkań. Jeżeli nie zostały one jeszcze wprowadzone, RPO zwraca się o rozważenie potrzeby ich określenia w możliwie krótkim czasie. Niewątpliwie będzie to wyrazem poszanowania praw i potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jak też posłuży realizacji obowiązku wynikającego z nowelizacji z marca 2018 r. – ocenia rzecznik.
Co przewiduje Konwencja
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych definiuje pojęcie uniwersalnego projektowania. Zobowiązuje państwa-strony do popierania tej zasady przy tworzeniu norm i wytycznych.
Uniwersalne projektowanie oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania (np. wejście do budynku z poziomu gruntu, bez schodów i potrzeby budowy podjazdu). Prawo budowlane nakazuje dostępność nowych budynków dla osób z niepełnosprawnościami, nie wymaga jednak stosowania zasad uniwersalnego projektowania. W praktyce uwzględnia się jedynie dostępność dla osób na wózkach – potrzeby np. osób niewidomych są pomijane. Właściciele budynków wybudowanych przed 1995 r. w ogóle zaś nie mają obowiązku likwidacji barier architektonicznych. Taka sytuacja jest niedopuszczalna.

x

Zobasz także

Szybsze pozwolenia na budowę

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło projekt nowelizacji prawa budowlanego. Zakłada on – w celu uczynienia ...

Ulgi wojewody jak Miasta

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał dwa pierwsze zarządzenia dotyczące bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia ...

Kolejne bonifikaty Poznania

Wejście w życie przepisów o zniesieniu użytkowania wieczystego daje możliwość przekształcenia od razu lub w ...

#GruntToWłasność

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotuje pakiet usprawnień w ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. ...

500 m od fetoru

Co najmniej 500-metrowa odległość od zabudowań mieszkalnych będzie obowiązywała w przypadku lokalizacji dużej fermy zwierząt ...