Fotografia wnętrz

Dla inwestorów i lokatorów

Właściciele książeczek mieszkaniowych będą mieli pierwszeństwo przy naborze wniosków o zawarcie umowy najmu w programie „Mieszkanie na start” – poinformowało we wtorek Ministerstwo Rozwoju, odnosząc się do przyjętego przez rząd projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Jedna ze zmian – jak czytamy – dotyczy właścicieli książeczek mieszkaniowych założonych jeszcze w czasach PRL. Obecnie – jak pisze MR mają prawo do premii gwarancyjnej, czyli rekompensaty pieniężnej za to, że ich oszczędności w okresie transformacji ustrojowej straciły na wartości. Przypomniano, że w 2019 r. zlikwidowanych zostało ok. 14,1 tys. książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej, a z danych za 2019 r. wynika, że książeczki mieszkaniowe ma ok. 1 mln Polaków.

W komunikacie przysłanym przez MR wskazano, że przyjęty przez rząd projekt zakłada poszerzenie katalogu wydatków uprawniających do wypłacenia premii gwarancyjnej przy likwidacji książeczki mieszkaniowej. Napisano, że premia gwarancyjna będzie przysługiwała w związku z wniesieniem opłat (jednorazowej lub rocznej) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także w związku z nowymi inwestycjami, które poprawią stan techniczny mieszkania lub domu.

Te inwestycje – jak czytamy – to: działania termomodernizacyjne (np. ocieplenie domu), wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne (np. wymiana starych kotłów na nowoczesne urządzenia grzewcze), montaż, wymiana lub modernizacja instalacji gazowej, elektrycznej lub wodno-kanalizacyjnej; wydatki związane z zawarciem umowy najmu mieszkania (najmu instytucjonalnego) z dojściem do własności. Zaznaczono, że środki z premii gwarancyjnej będą przysługiwały właścicielowi książeczki mieszkaniowej po zapłacie części ceny mieszkania, w wysokości nie niższej niż 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu.

Przyjęty projekt zakłada również, że właściciele książeczek mieszkaniowych będą mieli pierwszeństwo przy naborze wniosków o zawarcie umowy najmu w programie „Mieszkanie na start”.
Facebook Podobał się artykuł? Podzi
Źródło:portalsamorzadowy.pl

Rząd dopłaci do czynszu

Dopłaty do dodatków mieszkaniowych, do czynszów w ramach „Mieszkania na start”, prostsze wnioskowanie o dodatek mieszkaniowy – to elementy pomocy dla lokatorów w projekcie proponowanych przez Ministerstwo Rozwoju zmian, mających wspierać mieszkalnictwo.

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt zmian ustawowych przewiduje m.in. wyższe dodatki mieszkaniowe dla najemców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, na co w tym roku trafić ma ok. 420 mln zł.
Według MR, nowe przepisy mają dotyczyć najemców mieszkań komunalnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielczych czy też wynajętych od osoby prywatnej lub firmy.
Chodzi o dopłatę od czynszu w wysokości do 1500 zł miesięcznie przez pół roku, na pokrycie do 75 proc. czynszu. Ta dopłata do dodatku mieszkaniowego, finansowana z budżetu państwa będzie przyznawana przez gminę razem z dodatkiem mieszkaniowym tym gospodarstwom domowym, które wniosek o te świadczenia złożą do 31 grudnia 2020 r.

Beneficjenci będą musieli wykazać, że w ostatnich trzech miesiącach ich średni miesięczny dochód nie tylko kwalifikuje ich do otrzymania dodatku mieszkaniowego, ale też był o co najmniej 25 proc, niższy niż w 2019 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r. MR przewiduje, że dodatek i dopłata będą mogły zostać przyznane nie tylko na pokrycie opłat przyszłych, ale i za okres ubiegły, nie wcześniejszy jednak niż od 1 marca 2020 r.

MR zakłada, że dodatek będzie wyłączony z egzekucji administracyjnej.

Jak proponuje Ministerstwo Rozwoju, wysokość dopłaty ma stanowić różnicę między kwotą dodatku mieszkaniowego przyznanego na zasadach projektowanej ustawy, a kwotą dodatku mieszkaniowego, jaka zostałaby przyznana na zasadach ogólnych ustawy.

Środki na wypłatę dopłat do dodatków mieszkaniowych przekazywane będą gminie – na jej wniosek – przez wojewodę.

Pakiet projektowanych rozwiązań przewiduje także program dopłat do czynszu „Mieszkanie na start”, realizowany od 1 stycznia 2019 r. Proponuje się możliwość stosowania dopłat do czynszów w przypadku podnajmu mieszkania od gminy, jeżeli gmina wynajmuje lokal od inwestora.

W przypadku, gdy gmina wynajmuje mieszkanie bezpośrednio od inwestora w celu podnajmu beneficjentowi wsparcia, zwolnienie najemcy od bezwzględnego obowiązku posiadania zdolności czynszowej. Oznacza to, że przy odpowiednim zaangażowaniu gminy, np. w postaci przekazania swoich gruntów do lokalnego TBS, który wybudował blok na tym terenie, będzie ona mogła wynająć w zamian kilka mieszkań a następnie podnająć je rodzinom zamieszkującym mieszkania komunalne – wyjaśnia MR.

Według ministerstwa, opłaty czynszowe mogą okazać się nieco wyższe, ale rodzinę będzie na to stać, ponieważ skorzysta z dopłat do czynszu z programu „Mieszkanie na Start” – nawet przez 15 lat. Na takim rozwiązaniu skorzysta także gmina.

Dzięki prowadzonej elastycznej polityce mieszkaniowej zmniejszy się kolejka do mieszkań komunalnych, bo na zwolnione mieszkania w zasobie będą mogły wprowadzić się oczekujące na przydział osoby – wskazuje MR.

Ministerstwo zaznacza, że na mocy proponowanych regulacji, osobom z niskimi dochodami będzie łatwiej i szybciej ustalić, czy mogą z nich skorzystać. Próg dochodowy będzie liczony od kwoty netto, a nie tak jak dotychczas od dochodu ubruttowionego, czyli po odliczeniu m.in. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Podstawą do ustalenia progu dochodowego na potrzeby ustalenia prawa do dodatku będzie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, a nie dotychczasowy wskaźnik, tj. kwota najniższej emerytury.
Źródło:portalsamorzadowy.pl

Rząd przyjął projekt zmian ustawowych, mających wspierać mieszkalnictwo

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy, zmieniający szereg innych ustaw w celu wsparcia rozwoju mieszkalnictwa – podało Centrum Informacyjne Rządu. Projekt przewiduje m.in. dopłaty do czynszu, wsparcie dla TBS czy załatwianie niektórych procedur przez internet.

Zgodnie z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju, na dopłaty do czynszu mogą liczyć ci, którzy z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody.
Dopłaty te będą stanowić część dodatku mieszkaniowego i wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie i do 75 proc. czynszu. Będą wypłacane przez 6 miesięcy.
Według projektu, w tym roku przeznaczonych na to zostanie 420 mln zł.

Osoby korzystające z dopłat będą musiały wykazać, że w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, ich średni miesięczny dochód był o co najmniej 25 proc. niższy niż w 2019 r. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r.

Projekt zakłada podwyższenie bezzwrotnego wsparcia dla gmin z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego – z 20 proc. do 35 proc. kosztów inwestycji. Do 50 proc. podwyższona zostanie wysokość finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na remont mieszkań komunalnych. Również do 50 proc. zwiększone zostaną także nakłady na budowę nowych budynków komunalnych.

Wprowadzone mają zostać premie remontowe na budynki TBS starsze niż 25 lat oraz „wakacje czynszowe”. W przypadku budowy przez TBS mieszkań z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy wprowadzona zostanie możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności.

Zgodnie z projektem Krajowy Zasób Nieruchomości będzie mógł tworzyć i przystępować do już istniejących Towarzystw Budownictwa Społecznego. Możliwe będzie współfinansowanie nowych inwestycji TBS lub z udziałem KZN.

Pojawi się możliwość składania niektórych wniosków i dokonywania zgłoszeń w procesie budowlanym w postaci elektronicznej. Będzie możliwe m.in. zgłoszenie robót budowlanych czy składanie wniosków o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenie rozbiórki, wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Źródło:portalsamorzadowy.pl

x

Zobasz także

650 zł dopłaty do czynszu

650 zł to najwyższa z dopłat przyznawana najemcom mieszkań na osiedlu przy ul. Puszczyka w ...

Ambitne plany PFN

Polski Fundusz Nieruchomości informuje, że do końca 2021 r. rozpocznie się budowa 2,7 tys. mieszkań. ...

Nowe siedziby na Jeżycach

Wybuduje je poznański deweloper – Constructa Plus. Deweloper ma na swoim koncie m.in odbudowanie kamienicy ...

Fikcja lokalu komunalnego

Liczba gospodarstw domowych oczekujących na mieszkanie od gminy wzrosła o 30 proc., a maksymalny czas ...

Brakuje 2 mln. mieszkań

Na rynku brakuje 2 mln mieszkań. Popyt ciągle wysoki. Mieszkań brakuje szczególnie w dużych miastach. ...