Fotografia wnętrz
Ładowarki emu.energy

Budownictwo w I kwartale 2019r.

W I kwartale br. produkcja budowlano-montażowa1 zrealizowana na terenie kraju była o 9,4% wyższa

niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy notowano wzrost o 26,1%). W marcu br. produkcja zwiększyła

się w skali roku o 10,8% (wobec wzrostu o 15,1% w lutym br. i o 16,1% przed rokiem). Po wyeliminowaniu

wpływu czynników o charakterze sezonowym, notowano wzrost produkcji w stosunku do marca ub. roku

o 12,3%, przy niewielkim spadku w skali miesiąca – o 0,5%.

W okresie styczeń–marzec br. produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w skali roku we wszystkich

działach budownictwa, najbardziej – w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów

inżynierii lądowej i wodnej. W nieco większym stopniu wzrosła sprzedaż robót remontowych (o 10,0%)

niż inwestycyjnych (o 9,1%).

W marcu br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła w skali roku w jednostkach zajmujących się

głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 27,1% oraz robotami budowlanymi

specjalistycznymi – o 10,7%. Obniżyła się natomiast w podmiotach specjalizujących się w budowie

budynków – o 2,6%. Większy wzrost obserwowano w sprzedaży robót inwestycyjnych (13,0%) niż robót

o charakterze remontowym (6,6%).

1 W cenach stałych; w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

W okresie styczeń–marzec br. produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w skali roku we wszystkich

działach budownictwa, najbardziej – w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów

inżynierii lądowej i wodnej. W nieco większym stopniu wzrosła sprzedaż robót remontowych (o 10,0%)

niż inwestycyjnych (o 9,1%).

W marcu br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła w skali roku w jednostkach zajmujących się

głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 27,1% oraz robotami budowlanymi

specjalistycznymi – o 10,7%. Obniżyła się natomiast w podmiotach specjalizujących się w budowie

budynków – o 2,6%. Większy wzrost obserwowano w sprzedaży robót inwestycyjnych (13,0%) niż robót

o charakterze remontowym (6,6%).

W I kwartale br. w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej

produkcja była o 19,0% większa niż w analogicznym okresie ub. roku, w tym najbardziej zwiększyła

się w podmiotach zajmujących się głównie budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych

i elektroenergetycznych (o 29,5%). Wzrost notowano także w podmiotach specjalizujących się w robotach

związanych z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 15,8%) oraz w grupie

o największym udziale w produkcji tego działu, tj. w jednostkach budujących głównie drogi kołowe

i szynowe (o 15,5%).

W dziale robót budowlanych specjalistycznych produkcja była o 6,7% wyższa niż przed rokiem. Wzrost

obserwowano w większości grup działu, w tym w jednostkach wykonujących głównie instalacje elektryczne,

wodno-kanalizacyjne i pozostałe instalacje budowlane (o 6,5%), tj. w grupie o najwyższym

udziale w produkcji działu (wynoszącym ok. 50%). Wzrosła też sprzedaż w podmiotach specjalizujących

się w robotach wykończeniowych (o 33,5%) oraz w przedsiębiorstwach realizujących głównie pozostałe

specjalistyczne roboty budowlane (o 1,5%). Niewielki spadek sprzedaży notowano natomiast w jednostkach

specjalizujących się w rozbiórce i przygotowaniu terenu pod budowę (o 1,0%).

W przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie budynków produkcja była o 3,9% wyższa niż

w okresie trzech pierwszych miesięcy ub. roku. Wyższy wzrost notowano w podmiotach zajmujących się

głównie realizacją projektów związanych ze wznoszeniem budynków (5,2%) niż w podstawowej grupie

tego działu (z blisko 90% udziałem w produkcji), tj. w jednostkach specjalizujących się w robotach

budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,7%).

W strukturze produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w I kwartale br. według rodzajów obiektów

budowlanych zwiększył się w skali roku udział obiektów inżynierii lądowej i wodnej, a obniżył – udział

budynków. Wśród obiektów inżynierii lądowej i wodnej wyższy niż w okresie styczeń–marzec ub. roku

był m.in. udział rurociągów sieci rozdzielczej i linii kablowych rozdzielczych oraz dróg szynowych, dróg

kolei napowietrznych lub podwieszanych, a niższy – m.in. udział kompleksowych budowli na terenach

przemysłowych oraz autostrad, dróg ekspresowych, ulic i dróg pozostałych. Wśród budynków

zmniejszył się udział budynków niemieszkalnych (w tym najbardziej – przemysłowych i magazynowych),

przy zbliżonym do notowanego przed rokiem udziale budynków mieszkalnych.

W kwietniu br. ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest oceniany pozytywnie, najlepiej od ponad

dziesięciu lat. Diagnozy w zakresie bieżącego portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej

na rynku krajowym są optymistyczne (wobec negatywnych w ubiegłym miesiącu), a oceny aktualnej

sytuacji finansowej przedsiębiorstw – mniej niekorzystne od zgłaszanych w marcu br. Prognozy w tych

obszarach są bardziej pozytywne od formułowanych przed miesiącem. Utrzymują się optymistyczne

przewidywania w zakresie portfela zamówień zagranicznych. Przedsiębiorcy nadal oczekują wzrostu cen

robót budowlano-montażowych i przewidują zwiększenie zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie w kwietniu br. oceniane jest przez przedsiębiorców

na 84,2% (wobec 82,8% przed rokiem).

Jako główne bariery w prowadzeniu działalności w kwietniu br., podobnie jak przed miesiącem i przed

rokiem, firmy budowlane wskazują koszty zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanych pracowników

oraz wysokie obciążenia na rzecz budżetu. W skali roku najbardziej wzrosła odczuwalność utrudnień

związanych z kosztami materiałów i kosztami zatrudnienia, natomiast najbardziej spadło znaczenie zbyt

dużej konkurencji na rynku.

Według wstępnych danych1 w I kwartale br. oddano do użytkowania 47,4 tys. mieszkań, tj. o 5,8%

więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost odpowiednio o 10,6%). Zwiększyła się liczba mieszkań

zrealizowanych w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 11,5% do 28,6 tys.),

przy spadku obserwowanym w budownictwie indywidualnym (o 3,7% do 17,4 tys.). Więcej mieszkań

niż w I kwartale ub. roku oddano w budownictwie spółdzielczym, komunalnym i zakładowym.

Spadek odnotowano w budownictwie społecznym czynszowym.

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w marcu br. wzrosła w stosunku do analogicznego miesiąca

ub. roku o 1,8% do 15,1 tys. Zwiększyła się liczba mieszkań oddanych w budownictwie przeznaczonym

na sprzedaż lub wynajem (o 1,3% do 8,8 tys.), zmniejszyła się natomiast – w budownictwie indywidualnym

(o 2,4% do 5,8 tys.). Więcej mieszkań niż przed rokiem oddano w budownictwie spółdzielczym (389 wobec

140) i komunalnym (143 wobec 40), mniej natomiast – w budownictwie społecznym czynszowym

(40 wobec 101) oraz zakładowym (1 wobec 3).

Cały raport na stronie GUS

1

x

Zobasz także

Schyłek boomu?

Rok za rokiem ceny nieruchomości idą w górę. Inwestorzy stojący przed dylematem: kupić czy nie, ...

Budujemy za dużo?

Dynamika inwestycji mieszkaniowych po pierwszym półroczu wciąż na plusie, choć ze słabnącą tendencją.Najnowsza publikacja danych ...

Na gruntach ornych bloki

Czy nowela ustawy, która uwalnia obrót gruntami rolnymi o powierzchni do 1 ha pozwoli zwiększyć ...

Miejski transport rzeką

Niemal połowa polskich miast wojewódzkich leży nad Wisłą, Odrą lub Wartą. Wzdłuż tych rzek znajduje ...

GUS o budownictwie

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) w lipcu 2019 r. Składowa dla ...