Fotografia wnętrz

Wyczerpać tryb skargowy

Skarżąca Polka w piśmie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zarzucała naruszenie art. 1 Protokołu 1 do Konwencji w związku z brakiem formalnego przejęcia przez władze części jej działki liczącej 49 m?, kosztem której poszerzono sąsiadującą z nieruchomością drogę. W postępowaniu krajowym przed właściwym wojewodą, a następnie przed sądami administracyjnymi skarżąca bezskutecznie wnioskowała o potwierdzenie istniejącego stanu faktycznego i przejęcie części jej własności przez władze samorządowe.

Rząd RP podniósł, że skarżąca nie wyczerpała środków krajowych, w szczególności nie skorzystała z ochrony prawnej przewidzianej w art. 224 w związku z art. 225 Kodeksu Cywilnego dającym możliwość wniesienia powództwa o odszkodowania za bezumowne korzystanie ani nie domagała się odszkodowania na podstawie art. 417 K.c.

Trybunał przychylił się do zarzutu podniesionego przez Władze RP i orzekł o niedopuszczalności skargi na skutek niewyczerpania środków krajowych.

x

Zobasz także

Pokoje na godziny to biznes

Nie może budzić wątpliwości fakt, że działalność w postaci oferowania, a następnie wynajmu lokali turystom, ...

Prostsze prawo budowlane

Sejm uchwalił nowelizacje prawa budowlanego i ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowe przepisy mają ...

SN o miejscach postojowych

W ocenie Sądu Okręgowego rękojmia jest wyłączona, jeżeli dla nieruchomości są prowadzone dwie księgi wieczyste, ...

Operacja „przekształcenie”

Osoby uprawnione, które podjęły decyzję, by zapłacić jednorazowo całą opłatę za przekształcenie prawa do użytkowania ...

Miejsce zamieszkania czy pobytu

Miejsce zamieszkania czy miejsce pobytu? Jest wyrok NSA ws pomocy mieszkańcowi innej gminy. Sąd orzekł, ...