Fotografia wnętrz

Wyczerpać tryb skargowy

Skarżąca Polka w piśmie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zarzucała naruszenie art. 1 Protokołu 1 do Konwencji w związku z brakiem formalnego przejęcia przez władze części jej działki liczącej 49 m?, kosztem której poszerzono sąsiadującą z nieruchomością drogę. W postępowaniu krajowym przed właściwym wojewodą, a następnie przed sądami administracyjnymi skarżąca bezskutecznie wnioskowała o potwierdzenie istniejącego stanu faktycznego i przejęcie części jej własności przez władze samorządowe.

Rząd RP podniósł, że skarżąca nie wyczerpała środków krajowych, w szczególności nie skorzystała z ochrony prawnej przewidzianej w art. 224 w związku z art. 225 Kodeksu Cywilnego dającym możliwość wniesienia powództwa o odszkodowania za bezumowne korzystanie ani nie domagała się odszkodowania na podstawie art. 417 K.c.

Trybunał przychylił się do zarzutu podniesionego przez Władze RP i orzekł o niedopuszczalności skargi na skutek niewyczerpania środków krajowych.

x

Zobasz także

TS UE o wynajmie na godziny

Każdy kraj UE może dowolnie regulować rynek wynajmu krótkoterminowego. Takie jest orzeczenie TSUE. Niektóre rządy ...

Jawne dane przestrzenne

31 października wchodzi w życie zmiana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nakłada ...

Umowy nie zawarł. Spłaca dług

Choć obywatel nie był stroną umowy o dostawę prądu, sąd nakazał mu spłatę długu – ...

RPO o bezdomności

Marzy się nam, aby w ciągu najbliższych lat Polska stała się drugim po Finlandii państwem ...

Uwłaszczają, ale nie scalają

Właściciele gospodarstw rolnych przecinanych nowo powstającymi autostradami skarżą się na zbyt rzadkie postępowania scaleniowe gruntów; ...