Ładowarki emu.energy

Prawo

Maksymalne stawki za śmieci uregulowane w ustawie

Maksymalną wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych określa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która obowiązuje od dzisiaj. Nowe przepisy m.in. wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r. Za śmieci segregowane gmina będzie mogła nałożyć maksymalną miesięczną opłatę wyliczaną według algorytmu, którego podstawą będzie przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ...

Czytaj »

TK znów odroczył sprawę spółdzielni

15 stycznia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny kontynuował rozpoznawanie wniosku grupy posłów na Sejm dotyczącego spółdzielni mieszkaniowych oraz zasad uzyskania członkostwa. TK odroczył rozprawę do 5 lutego 2015 r. Trybunał już po raz drugi odroczył wydanie wyroku. Przypominamy o co w tej sprawie chodzi. Trybunał Konstytucyjny ma orzec w sprawie zgodności:1) art. 27 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach ...

Czytaj »

Sejm znowelizował prawo budowlane

Po pracy w komisji infrastruktury posłowie przyjęli wczoraj nowelizację ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają uprościć i przyspieszyć proces budowlany. Nowelizacja m.in. znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę lub przebudowę wolno stojącego domu jednorodzinnego – chodzi o inwestycje, które nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość. Konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy wraz m.in. z projektem budowlanym. Starosta będzie ...

Czytaj »

Nowelizacja prawa budowlanego ponownie w komisji

Na 84. posiedzeniu Sejmu odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego. Projekt m.in. znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego – chodzi o inwestycje, które nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość. Konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy wraz z przedstawieniem m.in. projektu budowlanego. Starosta ...

Czytaj »

RPO o potrzebach mieszkaniowych osób o niskich dochodach

Rzecznik praw obywatelskich wystąpiła do prezesa Rady Ministrów w sprawie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach. Od wielu lat przedmiotem zainteresowania i działań kolejnych rzeczników praw obywatelskich pozostaje problematyka zaspakajania potrzeb mieszkaniowych obywateli, zwłaszcza osób o niskich dochodach, zmuszonych do korzystania z pomocy gminy w najmie lokalu. Gminy mają bardzo ograniczone możliwości realizacji ustawowego obowiązku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty ...

Czytaj »

Budowa domu bez pozwolenia i inne zmiany przepisów w 2015 roku

W 2015 roku będzie można zbudować dom jednorodzinny lub dokonać przebudowy już istniejącego bez występowania o pozwolenie na budowę. Wystarczy samo zgłoszenie. To nie koniec zmian w prawie, jakie czekają nas w 2015 roku. Obecnie nawet 3 miesiące czeka się w dużych miastach na wydanie pozwolenia na budowę. Oczekiwana nowelizacja prawa budowlanego ma uprościć i zarazem przyspieszyć cały proces budowlany. ...

Czytaj »

NIK o sprzedaży mieszkań komunalnych

Miasta coraz lepiej radzą sobie ze sprzedażą mieszkań komunalnych. Prawidłowo ustalają ceny sprzedaży oraz wyliczają należne kupującym bonifikaty. Znacząca poprawa zauważalna jest szczególnie w tych miejscach, które NIK już skontrolowała w 2010 roku. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli stwierdzili jednak występowanie także nagannych zjawisk: pobierania nienależnych opłat za wyceny lokali oraz niepowiadamianie najemców o przysługującym im pierwszeństwie kupna. Samorządy przeznaczają do ...

Czytaj »

RPO ws. zakresu uprawnień spółdzielni mieszkaniowej

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie zakresu uprawnień spółdzielni mieszkaniowej. W związku ze skargami wpływającymi do rzecznika ujawnił się problem dotyczący wykładni przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którymi zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni. W orzecznictwie sądów administracyjnych ujawniły ...

Czytaj »

Kolejne wyroki w sprawach lotniska Ławica

Po wydaniu pierwszego wyroku częściowego w sprawie spadku wartości nieruchomości na skutek wprowadzenia OOU wokół Portu Lotniczego Poznań-Ławica, sądy poznańskie zaczęły wydawać kolejne korzystne dla mieszkańców rozstrzygnięcia. Sądy uznały bowiem, że biegli rzeczoznawcy majątkowi wyczerpująco wyjaśnili wszelkie szczegóły zarówno w opiniach głównych, uzupełniających, jak i ustnie na rozprawach przed sądem. Biegli wskazali, iż w skutek wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) ...

Czytaj »

Odwrócony kredyt hipoteczny – najważniejsze pytania

10 listopada prezydent RP podpisał ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Finansów o odwróconym kredycie hipotecznym. Agencja Metrohouse przygotowała najważniejsze informacje o tym szczególnym rodzaju kredytu, który może zainteresować nie tylko seniorów.Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny? To szczególny rodzaj umowy kredytowej. Bank udziela kredytobiorcy na czas nieoznaczony określonego w umowie kredytu, którego spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy. W zamian za to ...

Czytaj »