Finansowanie pomostowe

Prawo

NSA ws. opodatkowania zbycia nieruchomości

11 marca br. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną ministra finansów dotyczącą opodatkowania zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia po śmierci współmałżonka. Do sprawy przystąpił rzecznik praw obywatelskich. Chodziło o sytuację, w której małżonkowie posiadający wspólnotę majątkową nabywają nieruchomość, a w chwili gdy jedno z nich umiera, dziedziczy ją drugi małżonek. W wielu przypadkach wdowa lub wdowiec decydują się na ...

Czytaj »

Przekształcenie użytkowania wieczystego częściowo niekonstytucyjne

Rozszerzenie zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności narusza zasady zaufania do państwa i prawa oraz sprawiedliwości społecznej, a także podstawy samodzielności gmin – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 10 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski: Rady Miasta Poznań, Rady Gminy Ustronie Morskie oraz Rady Miasta Szczecin dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych. Trybunał Konstytucyjny ...

Czytaj »

RPO ws. bonifikaty za użytkowanie wieczyste

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. W ubiegłym roku rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie interpretacji pojęcia „dochodu miesięcznego” uprawniającego do 50 proc. bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie zawiera definicji „dochodu miesięcznego” ani ...

Czytaj »

Sejm zatwierdził zmiany w prawie budowlanym

W poniedziałek 23 lutego Sejm nadał końcowy kształt nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają uprościć i przyspieszyć proces budowlany. Nowelizacja m.in. znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę lub przebudowę wolno stojącego domu jednorodzinnego – chodzi o inwestycje, które nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość. Konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy wraz m.in. z projektem budowlanym. Starosta będzie ...

Czytaj »

Poradnik upadłego konsumenta

Ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości można pobrać broszurę „Upadłość konsumencka – poradnik”, która została przygotowana przez członków zespołu ministra sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego. Broszura ma ona charakter informacyjny. Jej celem jest zapoznanie konsumentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi tzw. upadłości konsumenckiej. Resort przypomina, że poprawnie przygotowany i pozbawiony braków formalnych wniosek pozwala zaoszczędzić czas zarówno zainteresowanemu jak i ...

Czytaj »

Nowe regulacje dotyczące planów gospodarowania odpadami

Zmiany w przepisach dotyczących planów gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadza nowelizacja ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która dzisiaj wchodzi w życie. Przewiduje ona m.in. obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych dla instalacji przetwarzania odpadów. Jest to istotne w kontekście ubiegania się o fundusze UE na gospodarkę odpadami z nowego budżetu unijnego na lata 2014-2020. Ustawa przewiduje, że finansowane ...

Czytaj »

Informatyzacja spraw wieczystoksięgowych

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw stwarza podstawy realizacji pierwszego etapu dalszej informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego. Polega on na wprowadzeniu obowiązku inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną przez określone podmioty, tj. notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych działających jak organy egzekucyjne. Prezydent RP podpisał ją 2 lutego 2015 r. ...

Czytaj »

TK – zasady uzyskania członkostwa spółdzielni mieszkaniowych

Ustawodawca ma znaczną swobodę w kształtowaniu treści praw podmiotowych. Swoboda ta nie jest jednak bezwzględna i nieograniczona. Jej granicą jest ochrona gwarantowanych konstytucyjnie wolności i praw – stwierdził Trybunał Konstytucyjny rozpatrując zasady członkostwa spółdzielni mieszkaniowych. Ustawodawca ma znaczną swobodę w kształtowaniu treści praw podmiotowych. Nie jest przy tym skrępowany w możliwości uzależnienia skutku w postaci nabycia prawa podmiotowego od przyjęcia ...

Czytaj »

Maksymalne stawki za śmieci uregulowane w ustawie

Maksymalną wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych określa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która obowiązuje od dzisiaj. Nowe przepisy m.in. wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r. Za śmieci segregowane gmina będzie mogła nałożyć maksymalną miesięczną opłatę wyliczaną według algorytmu, którego podstawą będzie przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ...

Czytaj »

TK znów odroczył sprawę spółdzielni

15 stycznia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny kontynuował rozpoznawanie wniosku grupy posłów na Sejm dotyczącego spółdzielni mieszkaniowych oraz zasad uzyskania członkostwa. TK odroczył rozprawę do 5 lutego 2015 r. Trybunał już po raz drugi odroczył wydanie wyroku. Przypominamy o co w tej sprawie chodzi. Trybunał Konstytucyjny ma orzec w sprawie zgodności:1) art. 27 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach ...

Czytaj »