Finansowanie pomostowe

Prawo

Rachunki pod wysokim napięciem

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o ochronie praw konsumenta energii elektrycznej. Prawa konsumenta energii elektrycznej nie były w pełni respektowane. Po umożliwieniu odbiorcom prądu wolnego wyboru jego dostawcy, na rynku pojawili się nieuczciwi sprzedawcy korzystający z niewiedzy i naiwności klientów. Niewydolny system ochrony konsumenta, bierność administracji rządowej oraz brak współpracy pomiędzy organami państwa przyczyniały się do nasilenia nieuczciwych praktyk. Dodatkowo ...

Czytaj »

Refundacja eko-ogrzewania

Ludzie skarżą się na problemy z refundacją kosztów wymiany systemu ogrzewania na ekologiczny. Dotacje z samorządu terytorialnego nie mogą być bowiem udzielone na już zrealizowaną inwestycję Rzecznik Praw Obywatelskich prosi ministra środowiska o wprowadzenie odpowiednich zmian w prawie Osoby, które zdecydowały się na wymianę systemu ogrzewania na ekologiczny, ale wystąpiły o dotację po wyczerpaniu puli środków na dany rok, nie ...

Czytaj »

Nie będzie smrodliwych ferm

Prawomocnie uchylono decyzje pozwalające na rozbudowę uciążliwych dla mieszkańców powiatu Września ferm hodowlanych Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok WSA o bezpodstawnej odmowie uzgodnienia planu zagospodarowania przestrzennego, przewidującego zakaz lokalizacji nowych ferm,Oba sądy uwzględniły stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Teraz Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ma ponownie rozpoznać wniosek Burmistrza Wrześni o uzgodnienie projektu planu miejscowego – zgodnie ze wskazówkami sądów.      Pod ...

Czytaj »

Służebność przesyłu „mediów”

Ustawodawca powinien rozstrzygnąć wątpliwości związane z korzystaniem ze słupów, gazociągów i innych urządzeń przesyłowych na prywatnym terenie – przed wprowadzeniem w 2008 r. służebności przesyłu do polskiego prawa Takie postanowienie sygnalizacyjne wydał Trybunał Konstytucyjny, który zarazem umorzył sprawę pytań prawnych o zasiedzenie prawa do gazociągu i magistrali ciepłowniczej na cudzym gruncie Do sprawy przyłączył się RPO, wskazując na pozbawienie prawa ...

Czytaj »

NIK zbada CIT

Czy administracja skarbowa wykazuje właściwą skuteczność w procesie przeciwdziałania agresywnej optymalizacji podatku CIT? – to zasadnicze pytanie, na które ma odpowiedzieć prowadzona właśnie przez NIK kontrola. Z jednej strony badany jest sposób w jaki organy skarbowe przeciwdziałają unikaniu opodatkowania, w tym stosując klauzulę przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, z drugiej, czy fiskus prawidłowo stosuje zasadę in dubio pro tributario czyli rozstrzygania wątpliwości ...

Czytaj »

Opłaty za przyłącza nielegalne

Prokuratorzy skarżą do wojewódzkich sądów administracyjnych uchwały gmin dotyczące pobierania od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Z analizy przeprowadzonej przez Prokuraturę Krajową wynika, że gminy podejmują uchwały dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej często wprowadzając obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej. Dotyczy on możliwości podłączenia budynku do gminnych sieci. Prokuratorzy ...

Czytaj »

Prokurator wstrzymał eksmisję

Prokuratura Regionalna w Gdańsku prowadzi postępowanie w sprawie szeregu oszustw, których dopuszczono się podczas udzielania pożyczek w zamian za przewłaszczenie nieruchomości. Na skutek informacji z tego postępowania, Prokuratura Rejonowa w Świeciu podjęła działania mające na celu uchronienie rodziny jednego z pokrzywdzonych przed negatywnymi skutkami zaciągniętego w tych okolicznościach zobowiązania. Dochodziło do licznych oszustw Sprawa prowadzona przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku ...

Czytaj »

14. umów indemnizacyjnych

28 września 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” zostały opublikowane wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi umowami o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych, zawartych z rządami niektórych państw przez Rząd Polski, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o ...

Czytaj »

Odzyskał opłaty za media

Prokurator pomógł poszkodowanemu 86-latkowi w odzyskaniu utraconych pieniędzy. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Świeciu wniósł do Sądu Rejonowego w Świeciu skuteczne pozwy o zapłatę przeciwko dwóm mężczyznom, którzy swoimi nieuczciwymi działaniami doprowadzili 86-letniego mężczyznę do utraty kilku tysięcy złotych. Pokrzywdzony chciał pomóc, a stracił pieniądze W marcu 2018 roku do miejscowej Prokuratury Rejonowej zgłosił się mieszkaniec Świecia – starszy mężczyzna, znany ...

Czytaj »

Pomoc ofiarom ulgi podatkowej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejny korzystny dla obywateli wyrok – sprawa zawisła dzięki interwencji RPO- w sprawie ofiar tzw. ulgi meldunkowej. NSA podzielił pogląd RPO, że niespełnienie wymogów formalnych podatnika przy ubieganiu się o ulgę mieści się w pojęciu interesu publicznego Umarzania zaległości podatkowych nie powinno ograniczać się wyłącznie do zdarzeń absolutnie nadzwyczajnych lub losowych – uznał ponadto NSA 2 ...

Czytaj »