Zarządzanie Majątkiem
Doradztwo Inwestycyjne Poznań
Nieruchomości, Konsultacje
Generuj pasywny przychód
Rebank.pl

Nowe Mieszkania przy Suchej
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w bloku
Mieszkania przy Głównej
URBANO.pl

Nowe Mieszkania przy Wawrzyniaka
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w centrum
Mieszkania na Jeżycach
tel. 61 221 25 21
URBANO.pl

Warunki Zabudowy, Projektowanie
Doradztwo Prawne, Urbanistyka,
Planowanie Przestrzenne - WZ
Projektowanie, Uzgadnianie
URBANO.pl

Licytacje Komorniacze Poznań
Aktualne licytacje mieszkań
Licytacje działek, domów
Nieruchomości zadłużone
poprawny.pl
Obwieszczenie o II licytacji prawa do lokalu - Poznań, ul. Raszyńska 31a
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że

Poznanskie-Nieruchomosci.pl

10 lipca 2014 r. o godzinie 10.45
w sali nr 208 Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce
ul. Kamiennogórska 26


odbędzie się druga licytacja


spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 5,
położonego w Poznaniu, przy ul. Raszyńskiej 31a,

dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00200669/3.
    Lokal mieszkalny, do którego przysługuje prawo będące przedmiotem licytacji położony jest na parterze budynku o pięciu kondygnacjach naziemnych wykonanym w technologii wielkopłytowej, w latach 70. XX wieku. Lokal składa się z dwóch pokoi, jasnej kuchni, łazienki, wc oraz korytarza. Lokal wyposażony jest w instalację wodną, gazową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania i telefoniczną. Powierzchnia użytkowa wynosi 44,91 m kw.

   Suma oszacowania wynosi 220.300,00 zł, a cena wywołania równa jest 2/3 częściom sumy oszacowania i wynosi 146.866,67 zł.

   Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie 22.030,00 zł, którą należy wpłacić:
- na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez Nordea Bank Polska S.A., w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji;
- gotówką w dniu i miejscu licytacji na 30 minut przed jej rozpoczęciem;
- w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

    W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość, do której przysługuje będące przedmiotem licytacji prawo oraz przeglądać w siedzibie sądu akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym. Operat dostępny jest także w kancelarii komornika.

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

    Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Osoba do kontaktu: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce Bartosz Guzik, ul. J. Kochanowskiego 4/6, Poznań, tel. 61 8517546.Data: 12.06.2014, godzina: 16:12:21.


reklama