Zarządzanie Majątkiem
Doradztwo Inwestycyjne Poznań
Nieruchomości, Konsultacje
Generuj pasywny przychód
Rebank.pl

Nowe Mieszkania przy Suchej
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w bloku
Mieszkania przy Głównej
URBANO.pl

Nowe Mieszkania przy Wawrzyniaka
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w centrum
Mieszkania na Jeżycach
tel. 61 221 25 21
URBANO.pl

Warunki Zabudowy, Projektowanie
Doradztwo Prawne, Urbanistyka,
Planowanie Przestrzenne - WZ
Projektowanie, Uzgadnianie
URBANO.pl

Licytacje Komorniacze Poznań
Aktualne licytacje mieszkań
Licytacje działek, domów
Nieruchomości zadłużone
poprawny.pl
Wojewoda pyta o stan budynków w Wielkopolsce
Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann polecił wielkopolskiemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego sprawdzić stan techniczny wielkopolskich nieruchomości. Wojewoda chce przyjrzeć się budynkom, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu ich mieszkańców.


   Ostatnie katastrofy budowlane w Świebodzicach na Dolnym Śląsku, czy w kamienicy przy. ul. Wileńskiej w Warszawie i w województwie wielkopolskim w Grzebienisku (gmina Duszniki) oraz w Plewni pod Kaliszem spowodowały, że wojewoda Zbigniew Hoffmann zdecydował się zwrócić do wielkopolskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, Aidy Januszkiewicz- Piotrowskiej, o podjęcie „w trybie pilnym działań mających na celu zbadanie stanu nieruchomości, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców województwa wielkopolskiego".
   - Z dużym niepokojem śledzę kolejne doniesienia na temat problemów technicznych budynków, które często są poza jakąkolwiek kontrolą. Ze względu na koszty niektórzy właściciele, czy zarządcy budynków z dystansem podchodzą do kontroli, stwarzając zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców tych nieruchomości. Życie jest wartością najważniejszą, dlatego trzeba powiedzieć „sprawdzam" - komentuje swoją decyzję wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.
   W rezultacie wielkopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego podejmie działania kontrolne oraz zobowiąże powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego do przeprowadzenia kontroli utrzymania budynków i obiektów budowlanych w ramach swoich kompetencji. Ponadto WWINB zwraca uwagę właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych na skalę odpowiedzialności, jaka na nich ciąży. Obowiązki właścicieli i zarządców budynków regulują przepisy ustawy prawo budowlane.
   Do nakazu przeprowadzenia kontroli nie musi także istnieć stan zagrożenia. Wystarczy stwierdzenie nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub jego części. Każdy obiekt budowlany powinien być zaprojektowany i zbudowany zgodnie z przepisami, przy uwzględnieniu jego przeznaczenia i planowanego okresu użytkowania. Bardzo istotne jest również to, aby budynek był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywany w odpowiednim stanie technicznym. Dotyczy to zarówno ogólnego stanu technicznego konstrukcji , jak i instalacji, urządzeń, czy też innych elementów budynku. Do przestrzegania tych zasad jest zobowiązany właściciel lub zarządca budynku.
   W przypadku stwierdzenia przez organy nadzoru budowlanego, że budynek lub obiekt jest w nieodpowiednim stanie technicznym lub jest użytkowany w sposób zagrażający bezpieczeństwu ludzi nakazuje właścicielowi lub zarządcy usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i zagrożeń. W sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi może zakazać użytkowania budynku.
   W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa organy nadzoru budowlanego na koszt właściciela lub zarządcy podejmują działania w celu zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających.
   Również na właścicielach i zarządcach ciąży obowiązek dokonywania przynajmniej raz w roku kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. Kontrole powinny przeprowadzać osoby, które mają uprawnienia budowlane.
   Właściciele i zarządcy są także zobowiązani do dokonywania przynajmniej raz na pięć lat kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego. Niedopełnienie tych formalności jest karane grzywną. Naruszenia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, zagrożony karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej (nakaz organu nadzoru budowlanego).
Data: 13.04.2017, godzina: 19:03:10.


reklama